Anogenitální sklerózující adenózamamárního typu – popis dvou případůa přehled literatury


Anogenital Mammary Type Sclerosing Adenosis – Two CaseReports and the Review of Literature

Objective:
To describe a rare case of mammary type sclerosing adenosis arising in anogenital,mammary-like adnexal glands. Differential diagnosis is discussed and detailed review of literatureis presented.Design: Two case reports.Setting: Private Biopsy Lab s.r.o. and Šikl‘s Department of Pathology, Charles University andFaculty Hospital, Pilsen.Methods: Included are two cases from Breast Registry, Biopsy Lab s.r.o. and from personal consultingregistry of Prof. Michal, Šikl‘s Department of Pathology, Pilsen. Detailed morphology of thelesion is described and documented by pictures. The presence of myoepithelial cell is demonstratedby immunohistochemistry using streptavidin-bioptin detection system (LSAB+, Dako) andthree conventional myoepithelial markers (actin S, calponin and CD10). Expression of estrogenand progesteron receptors and apocrine antigen GCDFP-15 were studied too.Results: There were two women at the age of 54 and 60-years with lesion located on vulva andanus; the maximum tumor diameter was 7 and 10 mm, respectively. The histological picture wasvirtually the same in both cases displaying under hyperplastic epidermis small glands proliferationset in sclerotic fi brous stroma. In spite of relatively sharp circumscription, the chaotic andirregular distribution of the glands imparted the invasive image of the lesion. The luminal cellsshowed no cytological and nuclear atypia and visible was only minimal regular mitotic activity.The signs of luminal, decapitation-type, apocrine secretion were dispersal seen throughout thelesion. By immunohistochemistry the myoepithelial cells regularly and systematically decoratedperiphery of the glands and all the composition was similar to sclerosing adenosis in the breast including massive hormonal receptors expression. In the periphery of one lesion an insolated,single, typical anogenital gland was found. Features of conventional papillary hidradenoma werenot seen.Conclusion: Mammary – type anogenital adnexal glands are regularly present in vulvar and perianalskin; these are considered there as a substrate for analogous lesion occurring in the breast(lactation change, papilloma and fi broadenoma, but also some types of carcinomas including primaryextrammary Paget‘s disease). In these physiological structures there are combined featuresof both eccrine and apocrine adnexal glands creating a primitive caricature of basic tubulolobularunit in the breast. Their existence dispel historical dogma about running of the embryonalmilk lines or mammary ridges and explains the fi ndings of varied scale of neoplasms differingfrom well known lesion derived from conventional adnexal glands.

Key words:
anogenital adnexal glands, mammary-like (mammary-type) sweat glands, vulva, anus,sclerosing adenosis


Autoři: Z. Kinkor 1,2;  M. Michal 2
Působiště autorů: Bioptická laboratoř s. r. o., Plzeň, vedoucí lékařka MUDr. . A. Skálová, CSc. 2Šiklův patologicko-anatomický ústav LF UK, Plzeň, přednosta prof. MUDr. M. Michal 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (4): 292-297
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
Prezentovat vzácný případ sklerózující adenózy mamárního typu vycházející z anogenitálních,kožních adnexálních, mléčné žláze podobných žlázek. Diskutuje se o diferenciálnídiagnostice a předložen je detailní přehled literatury.Typ studie: Dvě kazuistická pozorování.Název a sídlo pracoviště: Bioptická laboratoř, s.r.o., a Šiklův ústav patologie, LF UK a FN, Plzeň.Metodika: Zahrnuty dva případy z mamárního registru Bioptické laboratoře, s.r.o., a konzultačníhoregistru prof. Michala. Detailně je popisován a obrazově dokumentován histologický obrazléze. Přítomnost myoepitelií je doložena imunohistochemicky pomocí streptavidin-biotinovéhodetekčního systému a expresí tří běžných myoepiteliálních markerů (hladkosvalový aktin, kalponina CD10), dále jsme prokazovali expresi hormonálních receptorů a apokrinního markeruGCDFP-15.Výsledky: Jednalo se o dvě ženy ve věku 54 a 60 let; u první se 7 mm velkou lézí velkého stydkéhopysku, u druhé s 10 mm velkým análním polypem. Obdobný mikroskopický obraz zahrnoval,pod neporušenou hyperplastickou epidermis, komplexní, drobně žlázovou proliferaci, obklopenousklerotizovaným fi brózním stromatem. I přes relativně ostré ohraničení útvaru vyvolávalyneuspořádanost a ložiskové nakupení nepravidelných žlázových tubulů dojem infi ltrativníhorůstu. Výstelka žlázek disperzně jevila známky apokrinní, dekapitační luminální sekrece, alenevykazovala zřejmé cytologické a jaderné atypie, mitotická aktivita byla minimální. Přítomnostperiferního myoepitelového lemu bezpečně potvrdila imunohistochemie. Celkový vzhlednapodoboval sklerózující adenózu prsu, včetně exprese hormonálních receptorů; rysy papilárníhohidradenomu jsme nezaznamenali. V sousedství jedné léze jsme zastihli typickou anogenitálnížlázku. Obě nemocné jsou zdrávy a bez známek recidivy.Závěr: Anogenitální kožní žlázky, mléčné žláze podobné, se běžně vyskytují na vulvě a perianálněa jsou zde substrátem pro analogické léze vyskytující se běžně v prsu (laktační přeměna, papilomči fi broadenom, ale i některé druhy karcinomů, včetně primární extramamární Pagetovy nemoci).Tyto fyziologické struktury kombinují rysy apokrinních a ekkrinních adnexální žláz a primitivněkarikují základní tubulolobulární jednotku prsu. Jejich existence vyvrací historické dogmao průběhu embryonální mléčné lišty a vysvětluje pestrou škálu neoplazií histologicky odlišnýchod známých lézí odvozených z konvenčních adnexálních žlázek.

Klíčová slova:
anogenitální adnexální žlázky, vulva, anus, žlázky mléčné žláze podobné, žlázkymamárního typu, sklerózující adenóza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se