Borderline nádory vaječníku – 10letý klinickýsoubor a literární přehled


Borderline Ovarian Tumors – 10-year Clinical Series andLiterature Review

Objective:
Analysis of 10-year clinical series of borderline ovarian tumors (BLT) and literaturereview.Design: Retrospective clinical study.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, 1st Medical Faculty, Charles University andGeneral Faculty Hospital, Prague.Methods: Analysis of 38 patients from years 1994-2003 regarding age, histological types, tumorduplicities, role of frozen section, Ca125 levels, operation methods, adjuvant treatment, relapsoccurrence, follow-up and survival.Results: Median follow-up was 18.5 months (3-122), median age 51 (16-78). Histology: 23 serous,12 mucinous (1 microinvasion), 2 cystadenofi bromas and 1 endosalpingiosis. 26 patients ofstage IA, 3 of IB, 6 of IC, 1 of IIA, 1 of IIC and 1 IIIB. 3 cases were underestimated by frozen section.6 tumor duplicities were revealed. Ca 125 marker was elevated in 10/23 (43.5%) cases. 12patients underwent conservative surgery, 3 of them with complete staging including lymphadenectomy.26 patients had radical operation, 9 of them with full staging. No one lymphonodewas positive. 7 patients had primary laparoscopic approach, 6 had more than one operation.Adjuvant chemotherapy was indicated in 3 cases: PTX-CBDCA (IC and IIC) and CBDCA-CFA(IC). 4 patients were lost of evidence. 2/34 evaluated patients (5.9%) had a frank carcinomarecurrence after 3 and 7 years. Both relapsed patients and all 34 evaluable patients live withoutevidence of disease at present. Our results as well as literature date generate some controversies.Do we need staging lymphadenectomy in all cases (inclusive T1a)? Which parametersidentify high-risk group and which patients will benefi t from adjuvant (and which one) therapy?Are there not recurrencies of BLT rather second primary malignancies?Conclusion: In spite of 2 recurrences in a group of 34 evaluated cases all patients live withoutevidence of disease at present. Some management questions are therefore raised.

Key words:
borderline ovarian tumor


Autoři: P. Freitag;  N. Jančárková;  D. Fischerová;  D. Cibula;  J. Živný
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (4): 278-282
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Analýza 10letého klinického souboru borderline nádorů ovaria (BLT) a literární přehled.Typ studie: Retrospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha.Metodika: Analýza 38 pacientek z let 1994-2003 podle věku, histologických typů, nádorovýchduplicit, role peroperační biopsie, hodnot Ca 125, operačních metod, adjuvantní léčby, výskyturelapsů, sledování (follow-up) a přežití.Výsledky: Medián sledování byl 18,5 měsíců (3-122), medián věku 51 let (16-78). Histologie: 23 serózních,12 mucinózních (1 mikroinvaze), 2 cystadenofi bromy a 1 endosalpingióza. 26 pacientekstadia IA, 3 stadia IB, 6 IC, jedna pacientka IIA, jedna IIC, jedna IIIB. Tři případy byly podhodnocenyperoperační biopsií. Bylo zjištěno 6 nádorových duplicit. Ca 125 marker byl elevován v 10/23(43,5 %) případů. 12 pacientek prodělalo konzervativní chirurgický výkon, 3 z nich s kompletnímstagingem včetně lymfadenektomie. 26 nemocných mělo radikální operaci, 9 z nich s plným stagingem.Žádná lymfatická uzlina nebyla pozitivní. U 7 nemocných byl primárně laparoskopickýpřístup, 6 mělo více než jednu operaci. Adjuvantní chemoterapie byla indikována ve 3 případech:PTX-CBDCA (IC a IIC) a CBDCA-CFA (IC). Čtyři nemocné byly ztraceny z evidence. Dvě z 34 hodnocenýchpacientek (5,9 %) měly recidivu invazivního karcinomu po 3 a 7 letech. Jak nemocnés relapsem, tak všech 34 hodnocených pacientek žije v současné době bez známek nemoci. Naševýsledky i literární údaje vyvolávají některé kontroverze. Je stagingová lymfadenektomie potřebnáve všech případech (včetně T1a stadia)? Které parametry určují skupinu s vyšším rizikema které pacientky budou profi tovat z adjuvantní (a jaké) terapie? Nejsou rekurence BLT spíšedruhou primární malignitou?Závěr: Přes 2 rekurence ve skupině 34 hodnocených případů všechny pacientky žijí v současnédobě bez známek nádoru. Jsou proto vzneseny některé otázky jejich managementu.

Klíčová slova:
borderline nádory ovaria

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se