Změny mamografi ckého a ultrazvukovéhoobrazu prsní žlázy u žen užívajícíchhormonální substituční terapii


Changes of Mammographic and Ultrasound Image ofBreast in Women Undergoing Hormonal Substitution Therapy

Objective:
Evaluation of changes in mammographic and ultrasound images of the breast in womenusing hormonal substitution therapy (HST).Design: Retrospective clinical study.Methods: A cohort of 430 women with menopause, who have been using hormonal substitutiontherapy (HST) for 2-10 years, and the control population of 150 women with menopause not usingHST were selected for the study. 304 women used combined HST (an oestrogen and a progestogencombination) and 126 women with surgical menopause used oestrogen hormonal substitution(EST). The mammographic and ultrasound image changes were monitored separately in the women‘s population with combined and oestrogen hormonal substitution and also in relation to theindividual types of breast and relative to the application form of the hormonal preparation. In105 women with HST, the ultrasound image changes were monitored as well.Results: In women with menopause using HST, there was a statistically signifi cant increase ofmammographic image density recorded. It was twice as frequent in the women using the combinedHST as in the women using oestrogen monotherapy. In the women using oestrogen substitution,there was a monitorable mammographic density increase in a greater percentage ofwomen with orally used preparation in comparison with the women with intradermal oestrogenadministration. The mammographic density increase was more signifi cant in both groups andmore frequent in women with a prevalence of fatty breast tissue (type II and III according toTabár).In ultrasound examination, in women with HST, the incidence of new and enlargement ofearlier existing benign formations in the breast was recorded. These ultrasound image changeswere twice as frequent in the women with oestrogen monotherapy in comparison with the womenwith the combined hormonal substitution. Only one woman was diagnosed with carcinomaduring HST use.Conclusions: In the women using the combined as well as oestrogen hormonal substitution, a statisticallysignifi cant mammographic density increase was shown. The mammography densityincrease was statistically signifi cantly higher in women using the combined hormonal preparation in comparison with the women with oestrogen monotherapy. Enlargement or incidence wastwice as frequent in women with the oestrogen monotherapy.

Key words:
hormonal substitution therapy, mammographic image density, ultrasound examination,Tabar‘s typology


Autoři: D. Houserková 1;  J. Matlochová 2
Působiště autorů: Radiologická klinika FN a LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. J. Nekula, CSc. 2Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (4): 320-329
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Vyhodnocení změn mamografi ckého a ultrazvukového obrazu prsní žlázy u žen užívajícíchhormonální substituční terapii (HST).Typ studie: Retrospektivní klinická studie.Metodika: Do studie bylo zařazeno 430 žen v menopauze užívajících 2-10 let hormonální substitučníterapii a kontrolní soubor 150 žen v menopauze neužívajících HST. Celkem 304 žen užívalokombinovanou HST (kombinaci estrogenu a gestagenu) a 126 žen v chirurgické menopauze užívaloestrogenní hormonální substituci (EST). Změny mamografi ckého a ultrazvukového obrazujsme sledovali zvlášť v souboru žen s kombinovanou a estrogenní hormonální substitucí. Změnymamografi ckého obrazu jsme hodnotili i ve vztahu k jednotlivým typům prsní žlázy podle Tabárovytypologie a vzhledem ke způsobu aplikace hormonálního preparátu (perorálnímu a intradermálnímu).U 105 žen s HST byly sledovány i změny ultrazvukového obrazu.Výsledky: U žen v menopauze užívajících HST byl v obou souborech zaznamenán statisticky významnýnárůst denzity mamografi ckého obrazu. Zvýšení denzity mamografi e bylo dvakrát častějšív souboru žen užívajících kombinovanou HST než v souboru žen s estrogenní monoterapií.V souboru žen užívajících estrogenní substituci bylo sledovatelné zvýšení denzity mamografi eu většího procenta žen s perorálně užívaným preparátem při srovnání se ženami s intradermálníaplikací estrogenu. Zvýšení denzity mamografi e bylo v souboru žen s kombinovanou HST i ESTvýraznější a častější u žen s typem prsu podle Tabára II a III. Při ultrazvukovém vyšetření bylu žen s HST zaznamenán výskyt nových útvarů a zvětšení dříve přítomných benigních útvarův prsní žláze; dvakrát vyšší ve skupině žen s estrogenní monoterapií při srovnání se souboremžen s kombinovanou hormonální substitucí. Pouze u jedné ženy byl během užívání HST diagnostikovánkarcinom.Závěr: V souborech žen užívajících kombinovanou i estrogenní hormonální substituci byloprokázáno statisticky významné zvýšení denzity mamografi e. Zvýšení denzity mamografi e bylostatisticky významně vyšší v souboru žen užívajících kombinovaný hormonální preparát protisouboru žen s estrogenní monoterapií.

Klíčová slova:
hormonální substituční terapie, denzita mamografi ckého obrazu, ultrazvukovévyšetření, Tabárova typologie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se