Význam určování intra-akrosomálníchproteinů a protilátek proti spermiímv lidské reprodukci


Signifi cance of the Acrosomal Proteins andSpermagglutinating Antibodies Detection in HumanReproduction

Objective:
Comparison of the positive intra-acrosomal proteins and spermagglutinating antibodiesin human semen samples from various groups of patients.Design: Prospective study.Setting: Department of Gynecology and Obstetrics and Faculty Hospital, Charles University, Pilsen,Institute of Molecular Genetics, Czech Academy of Science, Prague.Methods: Monoclonal antibodies Hs-8 and Hs-14 (prepared in the Institute of Molecular Genetics,Prague) were used for detection of intra-acrosomal sperm proteins. Microscopic immunofl uores cent methods detected the incidence, the character and the percentage of the spermatozoa specified by above-mentioned monoclonal antibodies. Direct mixed anti-immunoglobulin reactionstest (MAR-test) for IgG, IgM, IgA, IgE was used for detection of spermagglutinating antibody. Weexamined 315 infertile patients from Special Consultation for Immunology of Reproduction andfrom the IVF programme, and sperm healthy donors (January 2002 – March 2003).Results: Native donor‘s sperm cells had excellent positive intra-acrosomal proteins stained withmonoclonal antibodies Hs8 and Hs14 and after thawing as well as. No spermagglutinating antibodieswere found. In the group with normal sperm count and light microscopic morphology wefound the presence of seminal spermagglutinating antibodies in 11% (IgG), in 14.5% (IgA), in 3.6%(IgM), in 5.2% (IgE). Signifi cant positivity of intra-acrosomal protein stained with Hs8 monoclonalantibody was reached in 68.4%, and with Hs14 monoclonal antibody in even 81.3% of men. Onthe other hand, in oligoasthenospermatic patients we found signifi cant increasing of spermagglutinatingantibodies (for IgG 40.5%, for IgA 28.6%, for IgM 9.5%, for IgE 11.9%). Dominant goodstaining of intra-acrosomal proteins were seen only in 15.5% of men (for Hs8) and in 20.2% (forHs14).Conclusion: The quantitative detection of intra-acrosomal sperm proteins and spermagglutinatingantibodies are used as important properties of human semen and serve for evaluation ofacrosomal state, and male fertility together.

Key words:
integrita akrosomu, intra-akrosomální proteiny, monoklonální protilátky protiakrosomálním proteinům, protilátky proti spermiím


Autoři: J. Pavlásek 1;  J. Pěknicová 2;  Z. Ulčová-Gallová 1;  P. Nováková 1;  J. Reischig 3;  Z. Mičanová 1;  Z. Rokyta 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc. 2Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha, ředitel prof. RNDr. V. Pačes, DrSc. 3Ústav lékařské biologie, LF UK, Plzeň, přednosta doc. RNDr. J. Reischig, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (4): 306-311
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Porovnání nálezů pozitivních intra-akrosomálních proteinů a seminálních spermaglutinačníchprotilátek u pacientů, u párů s poruchou plodnosti a dárců.Typ studie: Prospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň, Ústav molekulárnígenetiky AV ČR, Praha.Metodika: Použili jsme monoklonální protilátky (Hs-8 a Hs-14) proti intra-akrosomálním proteinůmlidských spermií (připraveny v Ústavu molekulární genetiky, AV ČR) k detekci akrosomálníchproteinů pomocí imunofl uorescenční metody. Mikroskopicky jsme hodnotili přítomnost,charakter a procento spermií s označenými intra-akrosomálními proteiny. Protilátky proti spermiímjsme určili přímým MAR-testem pro IgG, IgA, IgM a IgE. Vyšetřili jsme celkem 315 mužůz Poradny pro imunologii reprodukce a pacientů z IVF programu (od ledna 2002 do března 2003).Kontrolní skupinu tvořili dobrovolní dárci spermatu.Výsledky: U dárců jsme prokázali pozitivní intra-akrosomální proteiny i po rozmrazení ejakulátu,protilátky proti spermiím v seminální plazmě nebyly přítomny. Ve skupině normospermatikůjsme zjistili přítomnost seminálních spermaglutinačních protilátek a to v izotypu IgG u 11 %,v IgA ve 14,5 %, v IgM v 3,6 %, v IgE v 5,2 %. Silnou pozitivitu intra-akrosomálních proteinů značenýchmonoklonální protilátkou Hs8 jsme nalezli u 68,4 %, a značených monoklonální protilátkouHs14 dokonce u 81,3 % pacientů. Naproti tomu u oligostenospermatiků jsme prokázali výraznýnárůst spermaglutinačních protilátek (pro IgG ve 40,5 %, pro IgA u 28,6 %, pro IgM u 9,5 % a proIgE u 11,9 %). Intra-akrosomální proteiny byly nalezeny v dominantní podobě u 15,5 % (značenýchHs8) a u 20,2 % (značených Hs14).Závěr: Kvantitativní hodnocení intra-akrosomálních proteinů a sledování spermaglutinačníchprotilátek patří mezi významné ukazatele stavu lidských spermií a plodnosti muže.

Klíčová slova:
acrosomal integrity, intra-acrosomal proteins, monoclonal antibodies against acrosomalproteins, spermagglutinating antibodies

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se