Průkaz protilátek proti proteinu tepelnéhošoku chlamydií (cHSP60) u žen zařazenýchdo in vitro fertilizačního programu


Evidence of Antibodies against the Chlamydial HeatSchock Protein (cHSP60) in Women from „in Vitro“Fertilization Program

Objective:
A contribution to the role of chlamydial heat shock protein in women from the IVFprogram.Design: A serological study proving the antibodies against the chlamydial heat shock protein.Setting: Veterinary Research Institute, Brno, Department of Clinical Microbiology, and Centrumof Reproductive Medicine, Faculty Hospital Brno.Methods: The IgG antibodies against the chlamydial heat shock protein (cHSP60) and the IgA andIgG antibodies against species specifi c chlamydial major outer membrane protein (cMOMP) ofChlamydia trachomatis (C. trachomatis) and Chlamydophila pneumoniae (C. pneumoniae) in theblood serum of 70 females being in the fertilization program due to fertility disorders (Group 1)have been estimated and the results compared with those obtained in 50 females suffering frompelvic infl ammation disease (PID) (Group 2) and in 51 female blood donors (Group 3) respectively.Results: The anti-cHSP60 antibodies have been ascertained as follows: in 26 women from the fi rstgroup (37.1%), in 16 of the second group (32.0%) and in 12 (23.5%) of female blood donors. The anticHSP60 – antibody – occurrence and mean index of positivity as well, found in the groups examined,was statistically insignifi cant. Similarly no difference has been found in the occurrence of the speciesspecifi c anti-cMOMP antibodies C. trachomatis and C. pneumoniae in the groups examined. The anti--cMOMP antibodies against C. trachomatis and simultaneously against C. pneumoniae have been detectedin 21 from 171 women of all groups (12.3%), only against C. trachomatis in 9 (5.3%) and against C.pneumoniae in 73 of them (42.7%). There was considerably higher occurrence of the specifi c antibodiesagainst C. trachomatis in women with a positive fi nding of antibodies against the cHSP60, especiallyin women suffering from gynecological disorders, than in women without such antibodies.Conclusion: C. trachomatis has a signifi cant impact on the production of antibodies against the cHSP60.This fact can be documented by considerably higher occurrence of the specifi c antibodies against C.trachomatis in women with a positive fi nding of antibodies against the cHSP60, than in women withoutsuch antibodies. Preceding infection C. trachomatis and following sensitization with chlamydialheat shock protein indicate an unfavourable prognosis of the reproductive outcome and impairs theperspective of a successful in vitro fertilization. The proof of antibodies against the chlamydial HSP60can be recommended as a further auxiliary criterion in women suffering from fertility disorders.

Key words:
HSP60, C. trachomatis, C. pneumoniae, antibodies, fertility disorders, blood donors


Autoři: L. Pospíšil 1;  J. Čanderle 1;  H. Štroblová 2;  V. Unzeitig 3;  M. Huser 3
Působiště autorů: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno, ředitel prof. MVDr. M. Toman, CSc. 2Oddělení klinické mikrobiologie FN, Brno, přednosta MUDr. A. Ševčíková 3Pracoviště reprodukční medicíny, Gynekologicko-porodnická klinika FN, Brno, přednosta prof. MUDr. P. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (4): 253-257
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
Přispět k objasnění úlohy proteinu tepelného šoku chlamydií u žen zařazených proporuchu plodnosti do programu in vitro fertilizace.Typ studie: Sérologická studie prokazující protilátky proti proteinu tepelného šoku chlamydiíu žen s poruchami plodnosti.Název a sídlo pracoviště: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno, Oddělení klinické mikrobiologiea Pracoviště reprodukční medicíny, Gynekologicko-porodnická klinika FN, Brno.Metodika: V krevním séru 70 žen zařazených pro poruchy fertility do fertilizačního programu(IVF) byly stanoveny IgG protilátky proti proteinu tepelného šoku chlamydií (cHSP60) a druhověspecifi cké IgA a IgG protilátky proti proteinům vnější membrány (anti-MOMP) Chlamydia trachomatis(C. trachomatis) a Chlamydophila pneumoniae (C. pneumoniae). Získané výsledky bylyporovnány se sérologickými nálezy u 50 žen s gynekologickým zánětlivým onemocněním (PID)a u 51 žen – dárkyň krve.Výsledky: Protilátky proti cHSP60 byly zjištěny v séru 26 (37,1 %) žen první skupiny, u 16 (32,0 %)žen druhé skupiny (s PID) a u 12 dárkyň krve (23,5 %). Výskyt protilátek anti-cHSP60, stejně jako průměrný index pozitivity, nebyl mezi ženami těchto skupin statisticky významně rozdílný. Rovněžnálezy druhově specifi ckých protilátek v séru anti-MOMP C. trachomatis a C. pneumoniae,buď samostatně, nebo v kombinaci obou, se mezi skupinami významně nelišily. V souboru vyšetřených171 žen byly zjištěny specifi cké protilátky proti C. trachomatis i proti C. pneumoniae u 21(12,3 %), pouze proti C. trachomatis u 9 (5,3 %) a pouze proti C. pneumoniae u 73 (42,7 %). Na vznikuprotilátek proti cHSP60 u vyšetřených žen se však výrazně podílí C. trachomatis. Svědčí o tomstatisticky významně vyšší výskyt specifi ckých protilátek proti C. trachomatis u žen s nálezemprotilátek proti cHSP60 (33,3 %) než u žen bez protilátek proti cHSP60 (7,7 %). C. pneumoniae sespolupodílí na výskytu protilátek proti cHSP60 v periferní krvi (u dárkyň krve významně).Závěr: Vyšetření protilátek proti cHSP60 neprokázalo jejich významně rozdílný výskyt ve vybranýchskupinách žen, nicméně cHSP60 může negativně ovlivnit fertilitu žen. Proto se jeví vhodnérozšířit diagnostickou paletu chlamydiové infekce o průkaz protilátek proti němu, neboť ženys pozitivním průkazem protilátek proti cHSP60 vykazují i signifi kantně častější pozitivitu speci-fi ckých protilátek proti C. trachomatis.

Klíčová slova:
cHSP60, C. trachomatis, C. pneumoniae, poruchy fertility, pánevní zánětlivé onemocnění(PID), dárkyně krve

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se