Tromboembolické komplikace u pacientekz programu IVF-ET: retrospektivníklinická studie


Thromboembolic Complications in Patients Undergoing In VitroFertilization: Retrospective Clinical Study

Objective:
To determine the incidence and the type thromboembolic complications in patientsundergoing in vitro fertilization (IVF). To evaluate their clinical course, the infl uence on reproductiveoutcomes, and the prevalence of thrombophilia in these women.Design: Retrospective clinical study.Setting: Assisted Reproduction Center, Department of Obstetrics and Gynecology, 1st Faculty ofMedicine and General Faculty Hospital, Charles University, Prague.Methods: The data, refl ecting the diagnosis of thromboembolism (TE), were collected from allpatients, who have undergone the IVF cycle in our clinic for the last 7 years. The following datawere analyzed in these patients: medical history, type and course of TE, type and effect of ovarianstimulation, clinical pregnancy achievement, occurrence of ovarian hyperstimulation syndrome(OHSS), results of testing for thrombophilia, pregnancy course and outcome.Results: From 2748 IVF cycles 3 cases of TE were found (0.11%). In all cases the unilateral thrombosisof internal jugular vein associated with OHSS, manifesting in 1st trimester of pregnancyand not complicated with pulmonary embolism occurred. At least two thrombophilic markershave been detected in all these women. The clinical course of TE, as well as of the whole gestationwas favorable. Prevalence of TE in patients with severe OHSS was 4.1% (2 women from 49).Conclusion: The incidence of thromboembolism in women undergoing IVF is low. It appears almostexclusively in association with OHSS and the typical fi nding is deep venous thrombosis inthe neck area. In our opinion, while screening of thrombophilia in all patients from IVF programis not indicated, the routine testing of most common thrombophilic markers in pregnant womenwith OHSS could decrease the risk of these serious complications.

Key words:
IVF, OHSS, thromboembolism, thrombophilia


Autoři: M. Mára;  D. Koryntová;  K. Řežábek;  A. Kaprál;  P. Drbohlav;  S. Jirsová;  J. Živný
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (4): 312-316
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zjistit incidenci a typ tromboembolických komplikací u pacientek z programu in vitrofertilizace (IVF). Zhodnotit jejich průběh, vliv na reprodukční výsledky a výskyt trombofi lníchstavů u těchto žen.Typ studie: Retrospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Centrum asistované reprodukce, Gynekologicko-porodnická klinika1. LF UK a VFN, Praha.Metodika: U všech žen, které na klinice v posledních 7 letech podstoupily cyklus IVF, byla vyhledánadata, svědčící pro diagnózu tromboembolické nemoci (TEN). U těchto pacientek pak bylyanalyzovány: anamnestické údaje, typ a klinický průběh TEN, způsob a výsledky ovariální stimulace,dosažení klinické gravidity, výskyt a závažnost ovariálního hyperstimulačního syndromu(OHSS), přítomnost trombofi lních stavů, průběh těhotenství, perinatální výsledky.Výsledky: Z 2748 cyklů IVF u 1276 pacientek byly zjištěny 3 případy TEN (0,11 %). Ve všech případechšlo o unilaterální trombózu vena jugularis interna, která koincidovala s OHSS, manifestovalase v průběhu I. trimestru a nebyla komplikovaná plicní embolií. U všech 3 žen byla dodatečněprokázána některá z trombofi lií a klinický průběh trombózy i celého těhotenství byl příznivý.Prevalence TEN u pacientek hospitalizovaných pro OHSS byla 4,1 % (2 ženy z 49).Závěr: Výskyt tromboembolických komplikací u žen z programu IVF je vzácný. Objevují se téměřvýhradně ve spojení s OHSS a typickým projevem je hluboká žilní trombóza v oblasti krku.Zatímco screening trombofi lních markerů u všech žen podstupujících IVF není, podle našehonázoru, indikovaný, rutinní testování nejčastějších trombofi lií u těhotných žen s OHSS by mohlvýrazně snížit riziko těchto závažných komplikací.

Klíčová slova:
IVF, OHSS, tromboembolické komplikace, trombofi lní stavy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se