„Nested“ PCR a jej využitie pri detekciia typizácii papilomavírusovej infekcievo vzorkách z cervikálnych léziígynekologických pacientok


„Nested“ PCR for Human Papillomavirus Detectionand Typing in Samples from Cervical Lesionsof Gynecological Patients

Objective:
The authors tested PCR – so called nested (N-PCR) for the detection of HPV in cervicallesions of uterus. This method is based on repeated amplifi cation of specifi c viral DNA fragments.The sensitivity of N-PCR was compared to the sensitivity of the hybridization method. In the secondpart of the experiment positive samples underwent HPV typing by PCR.Background: The effectiveness of N-PCR for HPV detection was verifi ed on 30 samples fromcytologically/histologically suspected cervical lesions. In these cases, previous detection byhybridization method was unsuccessful. The second group consisted of 21 samples acquired byconisation, in which HPV presence was confi rmed by hybridization method. Post surgery HPVdetection using hybridization technique was negative in this group of patients.Results: By means of N-PCR the presence of HPV DNA was confi rmed in all 30 samples fromthe fi rst group (100%) and in 8 (38%) cases from the group of samples obtained after conisation.Type-specifi c PCR detection indicated HPV type 16 in 20 cases, HPV type 18 in 6 cases (from thefi rst series). In the remaining 4 cases typing for HPV 16, 18, 31 and 33 was negative. In the secondseries all 8 samples were HR-HPV type 16.Conclusion: At the present time, N-PCR is probably the most sensitive HPV detection method. Theonly real disadvantages of the given technique are relatively high costs of diagnostics equipmentand the requirement of highly qualifi ed personel.

Key words:
nested PCR, HPV detection, typing


Autoři: Ľ. Kurillová 1;  J. Šimko 2;  K. Holomáň 2;  P. Šuška 2;  I. Rusnák 3
Působiště autorů: Laboratórium molekulárnej biológie, Bratislava, odborný garant MUDr. RNDr. J. Šimko, PhD. 2II. gynekologicko-pôrodnícka klinika FN, Bratislava, prednosta prof. MUDr. K. Holomáň, CSc3Katedra gynekológie a pôrodníctva SZU, Bratislava, prednosta prof. MUDr. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (4): 287-292
Kategorie: Články

Souhrn

Cieľ štúdie:
Autori testovali variant polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) – „nested“ (N-PCR)na detekciu ľudského papilomavírusu (HPV) vo vzorkách cervikálnych sterov u gynekologickýchpacientok. Táto metodika je založená na opakovanej amplifi kácii špecifi ckých úsekov DNA vírusu.Porovnávali citlivosť N-PCR s používanou hybridizačnou metodikou. Pozitívne vzorky v druhejčasti pokusov použili na typizáciu detekovaných HPV-DNA pomocou PCR.Súbor: Účinnosť N-PCR pri detekcii HPV overili na 30 vzorkách z cytologicky/histologicky suspektnýchcervikálnych lézií, kde bola predchádzajúca detekcia HPV hybridizačnou metódou neúspešná.Druhý súbor tvorilo 21 vzoriek odobratých po konizácii, u ktorých sa hybridizačnou metódou prítomnosťHPV pred zákrokom potvrdila, ale po operácii hybridizácia HPV-DNA bola negatívna.Výsledky: „Nested“ PCR detekovala prítomnosť HPV-DNA vo všetkých 30 vzorkách (100 %) z prvéhosúboru a v 8 vzorkách (38 %) získaných po konizácii.V 20 prípadoch z prvej série bol typovo-špecifi ckou PCR dokázaný vírus HPV 16, v 6 prípadochHPV 18, vo zvyšných 4 prípadoch typizácia zameraná na HPV 16, 18, 31, 33 nebola úspešná. Vovšetkých 8 vzorkách, kde sa pomocou N-PCR preukázala prítomnosť HPV-DNA po konizácii, satypovo-špecifi ckou PCR detekoval HR-HPV 16.Záver: „Nested“-PCR je v súčasnosti pravdepodobne najcitlivejšou metodikou na detekciu HPV.Nevýhodou je pomerne zložitý metodický postup a nároky na prístrojové a personálne vybavenielaboratórií, schopných rutinne využívať túto metodiku.

Klíčová slova:
nested PCR, HPV, detekcia, typizácia

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se