Adjuvantní radioterapie v léčbě karcinomuděložního těla 1. klinického stadia


Adjuvant Radiotherapy in the Therapy of Uterus Body Cancerin the First Clinical Stage

Objective:
The aim of our study was to fi nd the infl uence of the postoperative radiotherapy on localcontrol and overal survival in patients with carcinoma of the uterus. Endometrial carcinomais the most frequent gynecologic malignity. Surgery, radiotherapy, chemotherapy and hormonaltherapy are used in the treatment of this disease. The optimal cure strategy has not been establishedyet.Design: retrospective study.Setting: Department of Radiation Oncology, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno.Methods: We followed up 246 patients with the diagnosis of endometrial carcinoma. All patientswere in clinical stage 1. Median of the age was 60 years. Every patient underwent radical hysterectomyand adnexectomy. Most of them had adjuvant radiotherapy. Combined radiotherapywas used (external beam radiotherapy and brachyradiotherapy). Some of patients underwentonly external beam radiotherapy, other had only brachytherapy. We used Kaplan-Meier survivalfunction and methods of Statistica.Results: The median of the follow up was 8.3 years. Local recurrence was proved in 16 cases. Thetime to the local relapse was 3.2 years. Dissemination occurred in 12 patients. The time to theprogression was 5.9 years. Five-year DFS was 80.9%, fi ve-year overal survival was 82.9%. Patients,who had risk factors, were proved to suffer from worse overal survival. The adjuvant radiotherapyimproved the local, and the distant control in the group of patients with risk factors.Conclusion: The infl uence of the radiotherapy on the local control was proved in many studies,the infl uence on the overal survival was not statistically signifi cant. Temporally there is the optionnot to apply adjuvant radiotherapy. Our study shows the important benefi t of the adjuvanttreatment in cases of endometrial carcinoma and risk factors.

Key words:
endometrial carcinoma, adjuvant radiotherapy


Autoři: H. Horová 1;  J. Růžičková 1;  B. Ježková 1;  I. Horová 2;  M. Budíková 2 ;  A. Dörr 3
Působiště autorů: Oddělení radiační onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno, vedoucí oddělení doc. MUDr. P. Šlampa, CSc. 2Katedra aplikované matematiky, Přírodovědecká fakulta MU, Brno, vedoucí katedry prof. RNDr. I. Horová, CSc. 3Oddělení gynekologické onkologie, Mas 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (5): 0

Souhrn

Cíl:
Cílem naší retrospektivní studie bylo zjistit význam pooperační radioterapie v léčbě karcinomuděložního těla 1. klinického stadia. Karcinom endometria patří mezi nejčastější gynekologickémalignity. V jeho léčbě se uplatňuje chirurgický přístup, radioterapie, chemoterapiea hormonální léčba. Optimální léčebná strategie není jednotná.Typ studie: Retrospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Oddělení radiační onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno.Metodika: V našem souboru jsme sledovali 246 pacientek s diagnózou nádoru děložního těla 1. klinickéhostadia. Průměrný věk pacientek byl 60 let. Všechny pacientky podstoupily chirurgickouléčbu. U většiny z nich byla aplikována adjuvantní radioterapie. Šlo převážně o kombinovanouradioterapii (zevní radioterapie na oblastí pánve + brachyterapie). Některé pacientky měly samostatnouzevní radioterapii, jiné samostatnou brachyterapii. Ve statistickém hodnocení bylypoužity metody programu Statistica a Kaplanova-Meierova funkce přežití.Výsledky: Průměrná doba sledování byla 8,3 roku. U šestnácti pacientek se objevila lokální recidiva.Doba do vzniku lokální recidivy byla 3,2 roku. Ke vzdálené diseminaci došlo u 12 pacientek(4,9 %). Doba do vzniku diseminace byla 5,9 roku. Pětiletý disease free survival (DFS) byl 80,9 %,pětileté celkové přežití 82,9 %. Pacientky s rizikovými faktory měly statisticky významně horšípřežití oproti pacientkám bez rizikových faktorů (p=0,016). Adjuvantní radioterapie měla pozitivnívýznam v prevenci lokální recidivy i diseminace onemocnění právě u pacientek s rizikovýmifaktory. U dvaceti pacientek se během sledování objevila nádorová duplicita.Závěr: Podle řady studií byl prokázán pozitivní vliv adjuvantní radioterapie nádoru těla děložního1. klinického stadia na lokální kontrolu onemocnění. Vliv radioterapie na celkové přežití nebylstatisticky významný. V současné době je mírný odklon od indikací adjuvantní radioterapieve prospěch sledování. V našem souboru měly pacientky s rizikovými faktory významný benefi tz adjuvantní léčby.

Klíčová slova:
karcinom těla děložního, adjuvantní radioterapie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se