Indikace a výkony prenatální diagnostikyv osmi centrech v České republice v letech2002-2003


Indications and Interventions in Prenatal Diagnosticsin Eight Centers in the Czech Republic

Objective:
To register the spectrum of indications and types of invasive procedures in clinicalpractice.Methods: We offered participation in the project to all prenatal diagnostic centres in the CzechRepublic. We provided a database for entering the necessary data in Microsoft Access format.During the period of 2002-2003, we obtained data of 5800 prenatal diagnostic procedures fromeight centres.Results: The data analysis revealed that the amniocentesis was the most used procedure– 90.2%- Cordocentesis 4.8%, termination of pregnancy 2.34%, and multifetal reduction 1.03%.All other procedures (intraumbilical transfusion, amniodrainage, amnioinfusion, early amniocentesis< 15th week of pregnancy puncture of fetal organs, chorionic villus sampling, umbilicalvessel coagulation) participate with less than 2%. Only 0.5% cases recorded amniocentesiscomplications. Of the 277 well-documented cordocentesises, we noted only one seriouscomplication, or 0.36%. The steadily increasing number of amniocenteses contributes to theincreased number of invasive prenatal procedures. In only 64.5% of our database, based onverifi able higher risk, amniocentesis was indicated.Discussion: The spectrum of invasive procedures in Czech Republic appears quite broad but ifwe separate amniocentesies, we observe that other procedures are performed sporadically andonly some centres. Out eight participating centres perform six types of procedures less than 20times a year.Conclusions: Invasive prenatal diagnostics in Czech Republic is represented mainly by amniocentesis.Cordocentesis is performed routinely but in few centres. Advances in 1st trimester screeningwill likely lead to an increase in chorionic villus sampling. Indications, quantity, resultsand complications of all invasive procedures should be registered and audited.

Key words:
amniocentesis, cordocentesis, prenatal invasive methods


Autoři: H. Víšková;  P. Calda
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (5): 0
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Cílem naší práce bylo zjistit, jaké jsou indikace a typy výkonů prenatální diagnostiky v praxi.Metodika: Nabídli jsme účast v projektu všem pracovištím prenatální diagnostiky v ČR. Poskytlijsme databázi, která umožňuje zadávání potřebných údajů ve formátu MS-Access. Za období2002-2003 jsme získali informace o 5800 výkonech prenatální diagnostiky od osmi subjektů.Výsledky: Naprostou většinu výkonů prenatální diagnostiky tvoří amniocentéza, 90,2 %. Punkcepupečníku představují 4,8 %, ukončení těhotenství 2,34 % a redukce vícečetné gravidity 1,03 %.Všechny ostatní výkony (intraumbilikální transfuze, amniodrenáž, amnioinfuze, amniocentéza< 15. t. grav., punkce dutých orgánů plodu, biopsie choria, přerušení spojky pupečníku) se podílejídohromady méně než 2 %.Diskuse: Spektrum invazivních výkonů v ČR je na první pohled široké, když ale oddělíme amniocentézu,zjistíme, že ostatní výkony se provádějí zcela sporadicky a jen na některých pracovištích.V našem souboru osmi center, která se projektu zúčastnila, se provádí 6 typů výkonů méně častonež 20krát za rok.Závěr: Invazivní prenatální diagnostika je v ČR prezentována především amniocentézou. Kordocentézaje prováděna rutinně, ale ve vybraných centrech. Rozvoj screeningu v I. trimestrupovede k nárůstu počtu biopsií choria. Indikace, počty, výsledky a komplikace všech invazivníchvýkonů by měly být registrovány.

Klíčová slova:
amniocentéza, kordocentéza, invazivní metody prenatální diagnostiky

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se