Rizikové faktory metabolickéhoestrogen-defi citního syndromu u žen pomenopauze a jejich vztah k hormonálnísubstituční terapii


Risk Factors of Metabolic Estrogen-Defi ciency Syndromand its Relationship to Hormone Replacement Therapy

Objective:
The aim of the study was to review health state in postmenopausal women with long--term hormone replacement therapy and compare it with health state of control group withouthormone replacement therapy. We focused on metabolic estrogen-defi ciency syndrom and its in-fl uence on risk of cardiovascular disease, risk of osteoporosis and memory dysfunction.Design: Epidemiology study.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, University Hospital, Hradec Králové.Methods: Pursuant to clinic and laboratory investigation we evaluated blood pressure, BMI, lipidprofi le, blood sugar, CRP and homocystein in women with EPT, ET and compared the data it withcontrols. Due to dual X-ray absorptiometry we determined bone mineral density and by the memoryquiz we evaluated memory function in examined postmenopausal women.Results: Our results indicate that use of hormone replacement therapy in postmenopausal womenmay be of benefi t in cardiovascular risk factors, especially with better plasma lipid profi le,blood sugar, atherogenity index, BMI and diastolic blood pressure. We found protective role of HTon decrease of bone mineral density in lumbal spine. We didn‘t prove this infl uence in hip. Thereis no evidence of HT infl uence on memory dysfunction, but we found, that culture and social lifeof older women in East Bohemia region is at low level. We did not register any heart attack, strokeand breast cancer under long-term treatment.Conclusion: Women with hormone replacement therapy have less of cardiovascular risk factorsand better status of mineral bone density than women in control group.

Key words:
menopause, hormone replacement therapy, cardiovascular risk factors, osteoporosis


Autoři: I. Šormová;  J. Donát
Působiště autorů: Porodnická a gynekologická klinika LF a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Tošner, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (5): 388-396
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Cílem naší práce bylo zhodnotit zdravotní stav postmenopauzálních žen s dlouhodobouhormonální léčbou (HT) a porovnat jej se zdravotním stavem kontrolní skupiny bez hormonálnísubstituční terapie. Zaměřili jsme se na metabolický estrogen-defi citní syndrom a jeho vlivna riziko kardiovaskulárního onemocnění, riziko osteoporózy a riziko paměťové dysfunkce.Typ studie: Epidemiologická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika FN, Hradec Králové.Metodika: Při klinickém a laboratorním vyšetření jsme porovnávali TK, BMI, lipidový profi l,glykémii, sérové hladiny C-reaktivního proteinu a homocysteinu u žen užívajících estrogen-progestinovouterapii (EPT), estrogenovou terapii (ET) s kontrolní skupinou. Pomocí denzitometrickéhovyšetření jsme stanovili kostní denzitu a dotazníkovou metodou jsme sledovali paměťovéfunkce.Výsledky: Zjistili jsme, že hormonální terapie má pozitivní vliv na kardiovaskulární rizikové faktory,a to především pro lepší lipidový profi l, glykémii, index aterogenity, nižší BMI a diastolickýkrevní tlak. Zjistili jsme i protektivní vliv HT na úbytek kostní hmoty v oblasti bederní páteře.V oblasti krčku kosti stehenní jsme tento vliv neprokázali. Neprokázali jsme ani vliv hormonálnísubstituční terapie na paměťové funkce, ale zjistili jsme, že kulturně-společenský život staršíchžen ve východočeském regionu je chudý. Nezaznamenali jsme žádný případ infarktu myokardu,cévní mozkové příhody ani rakoviny prsu u žen při dlouhodobé hormonální terapii.Závěr: Ženy léčené hormonální terapií mají méně rizikových faktorů kardiovaskulárního onemocněnía lepší stav kostní denzity v porovnání s kontrolní skupinou.

Klíčová slova:
menopauza, hormonální substituční terapie, kardiovaskulární rizikové faktory,osteoporóza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se