Infekce Chlamydophila pneumoniae jakopříčina neplodnosti žen tubárního původu?


Infection with Chlamydophila pneumoniae as a Cause of FemaleInfertility of Tubal Origin?

Objective:
A contribution to the role of Chlamydophila pneumoniae in women from the IVF program.Design: A serological study proving the antibodies against the antigens of Chlamydophila pneumoniae(C. pneumoniae) and Chlamydia trachomatis (C. trachomatis) in women from the IVFprogram suffering from different factor of infertility.Setting: Veterinary Research Institute, Brno.Methods: The complement fi xation test with chlamydial antigen and ELISA tests proving IgA andIgG antibodies against genus-specifi c antigen (cLPS) and species-specifi c chlamydial major outermembrane protein (cMOMP) of C. trachomatis and C. pneumoniae in the blood serum of 32 femalesbeing in the fertilization program due the tubal factor infertility have been estimated and theresults compared with those obtained in 26 females being in the fertilization program due theovarian factor and in 42 female with andrological factor, respectively.Results: The frequency of positive complement fi xation test proved in the group of women withtubal factor infertility was signifi cantly higher than in the groups with ovarial and andrologicalfactor, respectively. The number of the strongly positive reactions (with high titres) in the groupwith tubal factor infertility was higher than in two remaining groups. The occurrence of species--specifi c IgG antibodies (anti-C. trachomatis) and chlamydia genus-specifi c IgA antibodies provedby means of ELISA in the group with tubal factor was statistically more frequent. The differenceof the species-specifi c anti-C. pneumoniae antibodies in all three groups examined was not signifi -cant. The simultaneous occurrence of species-specifi c antibodies against anti-C. pneumoniae andC. trachomatis in the group with tubal factor was higher than in other groups (in comparing withthe group with andrological factor statistically signifi cant).Conclusion: The opinion of the authors being in agreement with the view of most specialists isthat the most important agent in the pathogenesis of tubal factor fertility is C. trachomatis. C.pneumoniae is above all a respiratory pathogen with a high prevalence and its impact for fertilitydisorders may be in the synergismus with C. trachomatis. The serological examination of bothchlamydial infections should be a standard part of diagnostic algorithm.

Key words:
antibodies against C. trachomatis and C. pneumoniae, tubal, ovarian and andrologicalfactors fertility disorders


Autoři: L. Pospíšil 1;  J. Čanderle 1;  M. Huser 2;  H. Štroblová 3;  V. Unzeitig 2;  Z. Věžník 1
Působiště autorů: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno, ředitel prof. MVDr. M. Toman, CSc. 2Pracoviště reprodukční medicíny FN, Brno, Gynekologicko-porodnická klinika, přednosta prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. 3Oddělení klinické mikrobiologie FN, Brno, přednostka MU 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (5): 347-351
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
Přispět k objasnění úlohy Chlamydophila pneumoniae u žen zařazených pro poruchuplodnosti do programu in vitro fertilizace.Typ studie: Sérologická studie prokazující protilátky proti Chlamydophila pneumoniae a Chlamydiatrachomatis u žen s poruchami plodnosti.Název a sídlo pracoviště: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno.Metodika: V krevním séru 32 žen zařazených s tubárním faktorem poruchy plodnosti do in vitrofertilizace byly stanoveny v komplement fi xačním testu (KF) protilátky proti chlamydiím a v ELISAtestech IgA a IgG protilátky proti rodově specifi ckému antigenu chlamydií (cLPS) a druhověspecifi cké protilátky proti proteinům vnější membrány (anti-MOMP) Chlamydia trachomatis (C.trachomatis) a Chlamydophila pneumoniae (C. pneumoniae). Získané výsledky byly porovnány sesérologickými nálezy u 26 žen s ovariálním a u 42 žen s andrologickým faktorem poruchy fertility,pro které byly zařazeny do in vitro fertilizace.Výsledky: Frekvence pozitivních reakcí v KF testu ve skupině žen s tubárním faktorem byla vysocevýznamně vyšší než ve skupinách s ovariálním nebo andrologickým faktorem subfertilitya pozitivní reakce byly ve vyšších titrech sér než v dalších dvou skupinách. V ELISA testech bylve skupině žen s tubárním faktorem statisticky významně vyšší výskyt druhově specifi ckých IgGprotilátek proti C. trachomatis, IgA protilátek proti rodově specifi ckým lipopolysacharidům chlamydiía vysoce statisticky významně vyšší souběžný výskyt druhově specifi ckých protilátek proti C. pneumoniae a proti C. trachomatis ve srovnání se skupinami žen s ovariálním a andrologickýmfaktorem subfertility. Rozdíly ve výskytu druhově specifi ckých protilátek proti C. pneumoniaenebyly statisticky významné mezi jednotlivými skupinami podle faktoru subfertility, i kdyžve skupině žen s tubárním faktorem bylo vždy nejvíce pozitivně reagujících.Závěr: Na základě těchto poznatků se autoři kloní k názoru většiny odborníků a přisuzují hlavnívýznam C. trachomatis v patogenezi tubární neplodnosti. C. pneumoniae zůstává v prvé řadě respiračnímpatogenem s neobyčejně vysokou prevalencí a širokou škálou následných komplikací,ale jeho význam v poruchách fertility je nanejvýše v poloze synergistické spolu s C. trachomatis.Sérologický průkaz obou chlamydiových infekcí při podezření na tubární faktor ženské neplodnostiby měl být součástí diagnostického algoritmu před zahájením léčby, k objasnění etiologiepoškození vejcovodu.

Klíčová slova:
protilátky proti chlamydiím, tubární, ovariální a andrologický faktor neplodnosti,C. trachomatis, C. pneumoniae

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se