Univ. prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., člen ČGPS ČLS J. E. Purkyňu h. c. – sedemdesiatročný


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2010; 75(4): 361-363
Kategorie: Zprávy

Rodák z Handlovej (19. máj 1940). Banícke prostredie trvale ovplyvnilo jeho povahové, charakterové, morálne hodnoty a postoje. Poznáme jeho húževnatosť, pracovitosť, zásadovosť, nadhľad a neoblomnosť vo veciach pravdy v boji za spravodlivosť. Nie je malicherný, vzťahovačný, vie sa zastať a bojovať za práva spolupracovníkov, podriadených, členov organizácii, ktoré vedie a riadi.

Jeho pozitívne stanovisko pri riešení aj závažných problémov vzťahových, pracovných, spoločenských otázok a nejasností, sa vždy snaží viesť v prospech zainteresovaných strán, v prospech veci.

Na LF UK v Bratislave bol promovaný roku 1963. Jeden rok pracoval u primára Ladislava Polčíka (1911 – 1978) na ženskom oddelení v Nitre. Potom na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK, FN v Bratislave u profesora Svetozára Štefánika (1899 – 1989). Úspešne absolvoval špecializačné atestácie zo ženského lekárstva. Tiež v odbore sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva. Má viaceré špecializácie v subšpecializačných odboroch.

V rokoch 1967 – 1970 bol odborný asistent na Ženskej klinike JLF UK v Martine u profesora Ponťucha (1915 – 1989). Na expertíze v Alžírsku bol jubilant v rokoch 1973 – 1977. Bol úspešný prednosta II. ženskej kliniky v Constantine. V tom období úspešne obhájil dizertačnú prácu a stal a kandidátom lekárskych vied.

V roku 1978 nastúpil ako odborný asistent na Katedru a Kliniku ženských chorôb ILF v Bratislave k profesorovi Dlhošovi (1910 – 1994). Roku 1980 bol habilitovaný na LF UPJŠ v Košiciach. Roku 1999 inauguroval z Verejného zdravotníctva na Trnavskej univerzite.

Jubilant roku 1981 prevzal vedenie katedry a funkciu prednostu kliniky ILF. Profesor Dlhoš odišiel na zaslúžený odpočinok. Naďalej však na katedre a klinike ILF pôsobil ešte po mnohé roky ako konzultant.

Vedeckú činnosť prof. Štencla nemôžeme oddeľovať od klinickej práce, ktorej sa venuje po celý svoj plodný život. Katedra aj klinika gynekológie a pôrodníctva za 25-ročné obdobie účinkovania v Dérerovej nemocnici v Bratislave – Kramáre mala vyhranenú, osobitnú tradíciu. Aj tu platí známe, že častokrát je náročnejšie tradíciu udržať, ako vybudovať nové pracovisko. Jubilant úspešne zvládol aj toto poslanie a Dlhošovskú tradíciu nielen udržal, ale naďalej úspešne rozširoval, zveľaďoval. Svedčia o tom dosiahnuté úspechy na každom úseku činnosti Katedry a Kliniky ženského lekárstva SZU. Osobnou a politickou rozvahou v pohnutých rokoch pracovisko personálne posilnil tak, že nerušene rozvíjalo vedeckú činnosť doma aj v zahraničí.

Prof. Štencl pre svoju klinickú prácu a vedeckú činnosť mal dostatok invencie a vzácny dar získať aj mladých aktívnych spolupracovníkov, ktorí sa za roky jeho pôsobenia na katedre a klinike kvalifikovali a vystriedali. Rozšíril a upevnil vedecko–odbornú školu profesora Dlhoša. Je zakladateľom odboru fetálna medicína na Slovensku. Podarilo sa mu roku 1989 založiť Centrum fetálnej medicíny Slovenskej republiky. Zaslúžil sa o rozvoj perinatálnej medicíny, diagnostiky, liečby rizikovej gravidity, prenatálnej diagnostiky, liečby plodu ako intrauterinného pacienta, ultrazvukovej diagnostiky v gynekológii, komplexnej diagnostiky a liečby nádorových ochorení rodidiel, endoskopickej diagnostiky a operatívy, použitia laseru v gynekológii a pôrodníctve. Vypracoval a zviedol modernú starostlivosť o tehotnú ženu, matku a plod.

Minister zahraničných vecí Francúzskej republiky (Jeho Excelencia Dumas) pri oficiálnej návšteve SR dňa 2. januára 1993 otvoril pobočku Európskeho centra pre gynekologickú-endoskopickú chirurgiu na Gynekologicko-pôrodníckej klinike FNsP akad. L. Dérera v Bratislave.

Jubilant ako prvý v ČR – SR sa zaoberal a riešil problematiku intrauterinného pacienta a práva tohto pacienta, kde plod je chápaný ako rovnocenný partner, ktorému je potrebné ešte pred narodením poskytnúť príslušnú starostlivosť. Stotožnil sa s pojmom „plod je intrauterinný pacient“. Opakovane riešil túto otázku na rôznych domácich a zahraničných fórach, kde prednášal na tému fetálne právo.

Túto problematiku bol roku 1990 pozvaný predniesť na veľkom svetovom zhromaždení, ktoré sa venovalo etickým otázkam medicíny a prebiehalo pod záštitou prezidenta Francúzskej republiky Francoisa Miterranda, v aule Univerzity Sorbona v Paríži, za účasti niekoľko tisíc poslucháčov Sorbony.

Medzi prvými u nás rozvíjal invazívne diagnostické liečebné postupy u plodu, ako je amniocentéza, intraamniálna transfúzia, fetoskopia, exanguinácia krvi u plodu priamou operačnou cestou a nepriamou prostredníctvom ultrazvuku.

Ako prvý v Európe a druhý na svete operoval plod s vývojovou chybou uropoetického aparátu uloženého ešte v maternici. U Rh izoimunizovaných plodov, ako prvý v republike, pri otvorenej maternici robil priamu exangvináciu krvi plodu. Je zakladateľom odboru fetálna medicína na Slovensku. V roku 1989 založil Centrum fetálnej medicíny na Slovensku.

Prof. Štencl, vypracoval nový operačný postup pri odstránení maternice vaginálnou cestou (intrafasciálna vaginálna hysterektómia) a cisársky rez pri zájdenej bránke brušnou cestou bez otvorenia maternice. Celoplošne na Slovensku zaviedol a rozvinul diagnostickú a operačnú laparoskopiu. Ostatných 30 rokov formuje, presadzuje a organizuje modernejšie metódy starostlivosti o gynekologické pacientky, tehotné ženy, rodičky a plod nielen v Slovenskej republike.

Jubilant sa roku 1981 stal členom výboru SGPS SLS. Od roku 1990 bol prvý podpredseda SGPS. Po odchode profesora Augustína Bárdoša (1921 – 1992) na večnosť prevzal funkciu predsedu SGPS a striedavo aj Č-SGPS Čsl. lek. spol. J.E.P. Bol to on, kto navrhol Moraviansku Venušu ako logo SGPS. Návrh realizovala akademická maliarka Eugénia Lehotská, profesorka VŠVÚ v Bratislave. Originál Moravianskej Venuše je starý asi 24 000 rokov. Je jeho zásluhou, že od roku 2000 pokračujeme a každoročne poriadame Kongres SGPS. V roku 2010 je to XVII. kongres. Poradie predsedov SGPS (Dlhoš, Ponťuch, Brucháč, Valent, Bárdoš, Štencl). Od roku 2006 je prezidentom SGPS profesor Ján Danko, Ph.D.

V rokoch 1986 – 1990 bol mestským odborníkom v Bratislave, od roku 1990 hlavným odborníkom MZ SR pre gynekológiu a pôrodníctvo. Je člen FIGO, EAGO, UPIGO, EBCOG, člen Medzinárodných komisií atestačných skúšok zo ženského lekárstva. V rokoch 2007 až 2010 je prezidentom UPIGO (Poradný orgán Rady Európy).

Vrcholom snažení profesora Štencla zviditeľniť Slovenskú republiku a naše ženské lekárstvo bolo usporiadanie 5. kongresu Európskej spoločnosti gynekologickej endoskopie v septembri 1996 v Bratislave, ktorého bol prezidentom a organizátorom. Účastníkov bolo vyše 1200, hlavne zo zahraničia. Pri hodnotení ostatných desiatich kongresov, Bratislavský kongres hol vyhodnotený ako najúspešnejší po stránke odbornej aj spoločenskej.

Na čele SPAM bol v rokoch 1996 – 2002. Od roku 2002 druhé funkčné obdobie je rektorom SZU. Zaslúžil sa o založenie a úspešné budovanie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je čestným členom viacerých domácich a zahraničných odborných spoločností.

Ako bývalý prezident SGPS a čestný člen ČGPS ČLS J.E.P. rozšíril a upevnil našu medzinárodnú spoluprácu a trvalé kontakty. Obzvlášť treba vysoko hodnotiť priateľské vzťahy s ČGPS a doškoľovacou inštitúciou v Prahe.

Obsahom významná a počtom bohatá je vedecko–odborná publikačná činnosť jubilanta. Monografie, vysokoškolské učebnice, skripta, práce uverejnené v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch. Podobne aj popularizácia vedy a zdravotno-výchovná publikačná a prednášková činnosť.

Veľmi početná je prednášková činnosť jubilanta, predniesol viac ako štyri stovky vedecko-odborných prác. Z toho viac ako 70 vyžiadaných odznelo na rôznych európskych a svetových kongresoch, sympóziách v zahraničí. Veľké množstvo vyžiadaných prednášok na domácich kongresoch a konferenciách.

Ako funkcionár a čelný predstaviteľ doškoľovacej inštitúcie (UPIGO, SZU) vo svojej publikačnej a prednáškovej činnosti sa orientuje viacej na obsah, systém a organizáciu ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov vo všetkých medicínskych odboroch.

Počet citácií v currentovaných časopisoch je viac ako 150.

Profesor Štencl za svoju bohatú, všestrannú aktívnu činnosť obdržal mnohé uznania, ocenenia, vyznamenania, vzácne medaily, ktoré mu udelili štátne, akademické, univerzitné, fakultné, mestské inštitúcie a odborné spoločnosti. Roku 2000 v Paríži na Svetovom kongrese endoskopickej chirurgie bol medzi desiatimi najvýznamnejšími gynekológmi sveta. Získal cenu „Award of Exellence in laparoscopic Surgery“. Je členom viacerých redakčných rád odborných a popularizačných časopisov doma aj v zahraničí. Vďaka ovládaniu cudzích jazykov je veľmi aktívny na medzinárodnej úrovni.

Prezident SR udelil jubilantovi dňa 18. mája 2004 najvyššie ocenenie Kríž prezidenta Slovenskej republiky I. stupňa, za dosiahnuté výsledky a rozvoj odboru gynekológia a pôrodníctvo. Slovenská akadémia vied udelila jubilantovi čestnú plaketu Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách.

Jubilant je harmonicky zladenou osobnosťou s mnohými pozitívnymi vlastnosťami. Obdivuhodná je jeho pracovná angažovanosť, disciplinovanosť, neutíchajúca aktivita. Je znalcom a obdivovateľom výtvarného umenia, hudby, vinného moku, miľovník a ochranca božej prírody, aktívny, humánny poľovník. Je vyhľadávaný priateľ a spoločník. Musíme obdivovať jeho aktivitu pri budovaní SZU, nielen priestory, hlavne výučbové bázy v Bratislave, Harmónii pri Modre, ale aj v Banskej Bystrici, Brusne, Košiciach, Komárne, na Kováčovej pri Zvolene a na iných miestach.

Mal som osobne šťastie, že som plných šesťnásť rokov ako vedecký sekretár SGPS s jubilantom úzko spolupracoval a pomáhal úspešne rozvíjať činnosť našej Odbornej spoločnosti. Organizovanie vedeckých, odborných, pracovných schôdzí a stretnutí na domácej a medzinárodnej úrovni.

Úspešne spolupracujeme aj v oblasti literárnej tvorby, publikačnej činnosti. Ďakujem jubilantovi nielen za ideové nápady, vedenie, hlavne za konkrétnu pomoc a kritické postoje.

Úprimne mu ďakujem za tie roky spolupráce, veľmi si vážim jeho priateľský vzťah nielen osobne ku mne, ale aj ku spolupracovníkom, ženským, detským lekárom. Obdivujem ho ako vzácneho Muža, vyzretú osobnosť.

Jubilant, univerzitný profesor, doktor všeobecného lekárstva Ján Štencl, kandidát lekárskych vied, je nestor gynekológie a pôrodníctva v Slovenskej republike.

Tento stručný a suchý výpočet doterajšej bohatej činnosti jubilanta končíme želaním pevného zdravia, osobného a rodinného šťastia, pre ďalší rozvoj slovenskej gynekológie a pôrodníctva, zdravotníctva vôbec, skvalitňovaniu ďalšieho vzdelávania lekárov, farmaceutov a ostatných zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike a v rámci Európskej únie.

S pozdravom a v úcte
Tvoj Michal Valent


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Článek Akce IPVZ

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se