Zápis ze 42. konferenceSekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2010; 75(4): 365-366
Kategorie: Zprávy

Ve dnech 8. až 10. dubna se v Anenských slatinných lázních Bělohrad konala již 42. konference Sekce gynekologie dětí a dospívajících, která byla současně i konferencí Sekce gynekologie dětí a dospívajících SGPS. Konference se zúčastnilo celkem 121 účastníků, z toho 65 bylo lékařů z ČR, na konferenci byla i velmi početná účast SZP (46). Tento poměr, na který nejsme z akcí Sekce zvyklý, byl dán tím, že současně se konal XL. doškolovací seminář SSG a další akce perinatologická, což naší konferenci ublížilo. Ač jsme termín konference konzultovali s vědeckým sekretářem ČGPS a její termín s ničím nekolidoval, byly uvedené dvě akce naplánovány později a nerespektovaly schválený plán akcí ČGPS.

Ve slavnostním zahájením konferenci pozdravili výkonný ředitel Anenských slatinných lázní Bělohrad, a.s., Mgr. Štěpán Vele a ing. Radim Kalfus, člen představenstva akciové společnosti ASLB.

Konference měla část organizační a odbornou.

Organizační část konference

 1. Osud vzdělávání v gynekologii dětí a dospívajících, a tím i osud odborné působnosti Sekce:
  Atestace z dětské gynekologie byla zrušena, i když o ni je stále zájem (je již 83 atestovaných a dalších 46 kolegů je Ministerstvem zdravotnictví ČR zařazeno do vzdělávacího programu. Že dětská gynekologie již není základní atestací, je logické a správné, protože tento obor je výrazně nástavbový. Že však nebyla zařazena ani do tzv. certifikovaných kurzů, považujeme za chybu. Proto jsme vypracovali Vzdělávací program v rámci celoživotního vzdělávání v rámci IPVZ. Ani tento vzdělávací program výbor ČGPS neschválil, ač jsme o to požádali již začátkem září. Tuto naši žádost výbor ČGPS v listopadu 2009 odložil na další schůzi (únor). Žádost, aby předseda prof. Hořejší s dr. Fouskovou přijet na schůzi výboru v únoru v Brně byla předsedou ČGPS písemně odmítnuta a výbor naši žádost bez možnosti k ní cokoli vysvětlit zamítl slovy „....výbor hlasováním odmítl doporučit navržený vzdělávací program k přijetí s tím, že se uvedenou problematikou bude znovu zabývat po ukončení jednání v rámci ECBOG, a tak harmonizovat jednotný evropský systém postgraduálního vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví“. Výbor se přitom odvolává na ne zcela relevantní informaci od doc. Unzeitiga, že EURAPAG, resp. SCTA nepočítá s dětskou gynekologií jako se subspecializačním programem. Přitom zamítaný vzdělávací program si neklade za cíl vytvořit subspecializaci, ale jen vytvořit pravidla pro vzdělávání v gynekologii dětí a dospívajících tak, aby tuto disciplínu praktikovali jen ti, kteří o tom něco vědí a umějí to. Naopak je pravdou, že po založení EURAPAG byli předseda a „president elect“ pozváni nejprve na výbor a concil EBCOG, kde jsme o EURAPAGU a gynekologii dětí a dospívajících informovali a bylo to přijato vstřícně. Návazně na to pak byl prof. Hořejší pozván na zasedání SCTA, kde referoval o vzdělávání v dětské gynekologii. Rovněž tato reference byla přijata příznivě s požadavkem připravit seznam tematik, které nejsou součástí logbooků gynekologie a porodnictví, což bylo splněno a čeká se na projednání v rámci SCTA (tohoto zasedání se zúčastnil doc. Unzeitig).
  Nehodláme se smířit s tímto stavem, kterým Výbor nejen Sekci, ale i předmět dětské gynekologie degradoval na hobby zcela bez statutárního zakotvení a vlastně likviduje možnost kvalifikovaného vzdělávání a erudice v dětské gynekologii, což často vede k hrubým medicínským omylům a mohlo by vést i k likvidaci odbornosti 604 a jejích kódů. (Proto bude příští naše konference věnována tematice „Chyby a omyly v dětské gynekologii“.) O tom, že o dětskou gynekologii je zájem, se lze přesvědčit i z toho, že do současnosti z dětské gynekologie odatestovalo již 83 kolegů a dalších 35 je k atestaci přihlášeno.
 2. Pro uvedená fakta se Výbor sekce po zvážení všech možných způsobů řešení usnesl doporučit naší členské základně založit novou Českou společnost gynekologie dětí a dospívajících v rámci ČLS JEP, mimo ČGPS. K založení nové odborné společnosti postačí 50 přihlášek. Plénum konference s tímto návrhem souhlasilo a byl zvolen přípravný výbor ve složení dr. Jana Skřenková, dr. Jiří Pertl a dr. Tamara Rőhrichová. Přihlásit se lze vyplněním formuláře přihlášky do odborné společnosti ČLS JEP, která je vyvěšena na internetových stránkách ČLS JEP. Protože již na této schůzi se přihlásilo více než 50 zájemců za členy nově zakládané společnosti, bude tato schůze po souhlasu prezidia ČLS JEP považována zároveň za ustavující schůzi ČSGDD ČLS JEP. Sekce bude existovat nadále paralelně, jako již několik let existují paralelně Česká menopauzální a andropauzální společnost a Sekce pro otázky menopauzy ČGPS.
 3. Abstrakta ze 42. konference se budeme snažit publikovat: Autoři jsou vyzývání, aby svůj abstrakt poslali doc. Kolibovi, který je zrediguje a vybrané pošle prim. dr. Hudečkovi s žádostí o publikaci v Praktické gynekologii a nejlepší doporučí k publikaci v odborné příloze Zdravotnických novin. Předseda přitom připomíná, že je potřeba publikovat příspěvky s tematikou dětské gynekologie i v jiných a recenzovaných časopisech a pokoušet se je uplatnit i v zahraničních časopisech.
 4. Fousková referovala o stavu financí Sekce.
 5. Podpora příspěvků přijatých do programu 16. světového kongresu PAG v Montpellier. V souhlasu se zápisem z naší předchozí konference bude sekce prvnímu autorovi přijatého příspěvku hradit konferenční poplatek.
 6. XII. evropský kongres PAG bude v Bulharsku v Plovdivu ve dnech 26.-29.5. 2011. Předseda vyzývá k připravování a přihlašování odborných příspěvků k této konferenci.
 7. Dr. Nižňanská referovala o organizačních problémech dětské gynekologie na Slovensku.
 8. Dr. Feldmár referoval o novinkách ve vztazích ke zdravotním pojišťovnám na Slovensku.
 9. Tato konference byla ČLK s garancí ČLS JEP zařazena mezi akce garantované v rámci celoživotního vzdělávání 10 kredity a podobně i Česká asociace sester konferenci přidělila 8 kreditů.
 10. Pro další konferenci nabídl Generální ředitel dr. Machálek nabídl opět možnost konání v Klimkovicích. Jeho nabídka byla s radostí přijata, neboť předchozí akce v Klimkovicích měla velmi dobrou úroveň a měla pro Sekci i ekonomicky příznivé podmínky. Pro konferenci byl zvolen pravděpodobný termín 7. až 9. dubna 2011.

Odborná část konference

V odborné části konference zazněly následující příspěvky:

 • Hořejší J., Praha: Amenorea primaria, její diagnostika, rozdělení a léčba z pohledu gynekologie dětí a dospívajících
 • Nižňanská Z.: Nízké hladiny prolaktinu - výmysl nebo fakt?
 • Sysák R., Bratislava: Management vrozených vývojových vad vnitřních rodidel (Teze doktorandské dizertační práce)
 • Smetanová D., Praha: Ultrazvuková diagnostika vrozených vývojových vad rodidel
 • Polová A., Geržová H., Ostrava: Faktory ovlivňující kostní denzitu v pubertě a adolescenci
 • Koliba P., Geržová H., Ostrava: Vyšetřování obětí sexuální agrese – změny z pohledu nového trestního zákoníku od roku 2010
 • Zmrhalová B., Neumannová H., Brtnická H., Halaška M., Praha: Novela trestního zákoníku - nové aspekty při forenzním vyšetřování v dětské gynekologii
 • Neumannová H., Brtnická H., Sehnal B., Holý P, Halaška M, Praha: Porucha vývoje pohlaví - Swyerův syndrom - kazuistika
 • Brtnická H., Neumannová H., Driák D., Halaška M.: Gynatrezie - hematokolpos - kazuistika
 • Kuras Z., Geržová H., Machálek Z., Sanatoria Klimkovice: Role balneoterapie ve standardním léčebném postupu dětských gynekologických onemocnění
 • Gregor A., Bělohrad: 2. rok gynekologické léčby v Anenských slatinných lázních
 • Lasztůwková, Marušáková R., Ostrava: Edukační práce sestry v ambulanci gynekologie dětí a dospívajících
 • Havlín M.: Vliv vaginálního kroužku na množství poševních laktobacilů
 • Havlín M.: Porovnání frekvence kolpitidy u uživatelek vaginálního kroužku a tablet
 • Hrdonková E., Praha: Lichen sclerosus u dětí
 • Fait T., Praha:Kvadrivalentní vakcína v praxi - update z EUROGYN
 • Geržová H., Polová A., Ostrava: Gonadoblastom v dětském a adolescentním věku
 • Teslík L. Praha: “Nové” metody v léčbě juvenilní metroragie? Odstrašující kazuistika
 • Černá R, Hořejší J, Martínek J., Praha, a Zajíčková M., Vsetín: Předčasné ovariální vyhasnutí. Demonstrace diagnostického postupu a návrhu terapie na kazuistice.
 • Kopecký P., Hradec Králové: Karcinom děložního hrdla

Jedním z hlavních bodů konference byla panelová diskuse na téma Hormonální antikoncepce. Benefity a thromboembolická rizika u mladistvých uživatelek. Panel moderoval prof. Hořejší a diskuse se zúčastnili

 • MUDr. Miroslav Havlín (za gynekology)
 • prof. MUDr. Jan Janda, CSc. (předseda České pediatrické společnosti)
 • prof. MUDr. Jan Kvasnička, CSc. (předseda České společnosti pro trombózu a hemostázu)
 • MUDr. Ivana Hodačová (hematolog).

Závěry z této panelové diskuse budou publikovány, redakcí byl pověřen dr. Havlín.

Generálním sponzorem akce byla firma Bayer – Schering, hlavními sponzory akce byly firmy Glaxo Smith Kline a Merck Sharp & Dohme Idea. Akci dále sponzorsky podpořily firmy: B.T.L. zdravotnická technika, Ceramed, s.r.o., Dr. Müller Pharma s.r.o., Nimotech, s.r.o., Sanatoria Klimkovice.

Zapsal Hořejší


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Článek Akce IPVZ

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se