Vliv náplně močového měchýře u žen sestresovým typem inkontinence moči na změnyultrazvukových parametrů dolního močovéhoústrojí


Effect of Bladder Filling on Changes in UltrasoundParameters of the Lower Urinary Tract in Women withStress Incontinence

Objective of the Study:
was to evaluate the effect of filling the bladder on position and mobility ofUV junction, and to determine other possible changes of measured ultrasound parameters of thelower urinary tract in relation to filling of the bladder.Type of Study: prospective randomized clinical studyName and Address of the Workplace: Department of Gynaecology - Obstetrics, 1 st Faculty ofMedicine of Charles University and VFN in PragueMethodology: 20 women were included in our study with proved stress incontinence of urine(—GSIii). Their average age was 46 years, average weight 70 kg, average parity 1.57. Perineal andintroital ultrasound examination was performed in a supine position, using Acuson 128 XP 10equipment, a convex probe of 5 MHz frequency and a vaginal probe of 7.0 MHz.Position and mobility of UVJ was monitored based on the following parameters: angle g g, abscissasp, h, x, y. Bladder filling was 300 ml, 200 ml and empty bladder.Results: Statistically significant differences were observed in UVJ mobility during contractions ofpelvic floor muscles between measurements, when the bladder contained 300 ml of liquid, or wasempty (p = 0.00983). UV-junction of and empty bladder is higher during a contraction, and themobility is greater (p = 0.006). Distances x, y, p in case of an empty bladder are shorter duringcontraction and the g g angle is smaller (p = 0.01). The thickness of the bladder wall was greater inan empty bladder (p = 0.01). Changes in area and thickness of the urethral sphincter were notsignificant.Conclusion: Based on our preliminary results we can state that a bladder filling of 300 ml is notsignificant for evaluation of UV-junction mobility. Rather the opposite; a higher mobility of UV-junction was observed with an empty bladder. Monitoring of the inner orifice of the urethra withan empty bladder presents a slight problem. To evaluate vesicalisation of the proximal urethraand to confirm insufficiency of the inner sphincter (ISD), a filling in the bladder is necessary. Thethickness of the bladder wall is measured with an empty bladder.

Key words:
ultrasound, urine incontinence in women


Autoři: A. Martan;  J. Mašata;  M. Halaška;  M. Otčenášek;  P. Lochman
Působiště autorů: Gynek. -porod. klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (1): 10-13
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Vyhodnotit efekt náplně močového měchýře na pozici a mobilitu UV junkce a určitevent. další změny měřených UZ parametrů dolního močového ústrojí v závislosti na náplni močo-vého měchýře.Typ studie: Prospektivní randomizovaná klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha.Metodika: Do studie bylo zařazeno dvacet žen s prokázaným stresovým typem inkontinence moči(GSI). Jejich průměrný věk byl 46 let, váha 70 kg a průměrná parita 1,57. Perineální a introitálníultrazvukové vyšetření žen bylo provedeno v supinní poloze přístrojem Acuson 128 XP 10 konvex-ní sondou o frekvenci 5 MHz a vaginální sondou 7,0 MHz.Pozice a mobilita UV junkce byla sledována těmito parametry: úhel g g, úsečky p, h, x, y. Náplňmočového měchýře byla 300 ml, 200 ml a prázdný měchýř.Výsledky: Zaznamenali jsme statisticky významný rozdíl v mobilitě UV junkce během stahů svalůpánevního dna mezi měřením, kdy močový měchýř obsahoval 300 ml tekutiny a nebo byl prázdný(p = 0,00983). UV junkce prázdného močového měchýře je během kontrakce výš a mobilita je větší(p = 0,006). Vzdálenosti x, y, p jsou u prázdného močového měchýře v průběhu kontrakce kratšía úhel g g je menší (p = 0,01). Tloušťka stěny močového měchýře byla u prázdného močového měchý-ře větší (p = 0,01). Změny v plochách a tloušťkách uretrálního sfinkteru nebyly signifikantní.Závěr: Z našich předběžných výsledků můžeme konstatovat, že náplň močového měchýře na 300ml není důležitá k hodnocení mobility UV junkce. Naopak větší mobilita UV junkce byla zazname-nána u prázdného měchýře. Poněkud problematické je sledování vnitřního ústí uretry při prázd-ném měchýři. K hodnocení vezikalizace proximální uretry a k potvrzení insuficience vnitřníhosfinkteru (ISD) je náplň močového měchýře nutná. Měření tloušťky stěny močového měchýřeprovádíme při prázdném močovém měchýři.

Klíčová slova:
ultrazvuk, inkontinence moči u žen

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se