Porovnání ukazatelů steroidníhometabolismu v endometriu žens endometriózou, s hyperplazií a bez těchtopatologických změn


Comparison of Steroid Metabolism Markers in Endometriumof Women with Endometriosis, Endometrial Hyperplasia andwithout Pathological Changes of Endometrium

Objective:
To fi nd out any relationship between presence of P450 aromatase and estrogen (ER)and progesteron (PR) receptors in eutopic endometrium of women with and without endometriosisand in estrogen-dependent gynecologic lesions (endometrial hyperplasia and endometriosis).Design: Retrospective study.Setting: Šikl’s Institute of Pathology, Department of Gynecology and Obstetrics, University Hospitaland Medical Faculty in Pilsen, Charles University.Methods: The examined samples were obtained from patients of Department of Gynecology andObstetrics, University Hospital and Medical Faculty in Pilsen (2001-2002) and elaborated in Šikl’sInstitute of Pathology, University Hospital and Medical Faculty in Pilsen. There were four experimentalgroups: endometrial hyperplasia, endometriosis and eutopic endometrium of women withand without endometriosis. P450 arom, ER and PR were detected by using immunohistochemicalmethods with specifi c antibodies.Results: P450 aromatase was detected in a higher amount in endometriosis, hyperplasia andsome samples of metaplasia. Estrogen and progesterone receptors were detected in all examinedtissues. Number and spreading of ER and PR depend on the phase of the cycle. Lower number ofER was found in atrophic and metaplastic endometrium and in atypic hyperplasia. There was notfound any direct relationship between presence of P450 aromatase and both types of receptors.Conclusion: Steroid metabolism in examined pathologically changed tissues is due to molecularaberrations regulated on the local level. It is not possible to use detection of P450 aromatase asa diagnostic test for pelvic endometriosis.

Key words:
P450 aromatase, estrogen and progesterone receptors, immunohistochemistry, endometrium,endometriosis, endometrial hyperplasia


Autoři: B. Petrlová 2;  V. Hejda 1;  Z. Ulčová-Gallová 2;  P. Mukenšnabl 1;  Z. Rokyta 2
Působiště autorů: Šiklův patologicko-anatomický ústav LF UK a FN Plzeň, přednosta prof. MUDr. M. Michal, CSc. 2Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (3): 218-224
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Cílem naší práce bylo zjistit případnou souvislost ve výskytu P-450 aromatázy a estrogenových(ER) a progesteronových (PR) receptorů v eutopickém endometriu žen s endometsynriózoua bez ní a v estrogendependentních gynekologických lézích, mezi něž patří endometriálníhyperplazie a endometrióza.Typ studie: Retrospektivní.Název a sídlo pracoviště: Šiklův patologicko-anatomický ústav LF UK a FN, Plzeň, Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň.Metodika: Vyšetřované vzorky byly získány v letech 2001-2002 od pacientek z Gynekologicko--porodnické kliniky a zpracovány v Šiklově patologicko-anatomickém ústavu LF a FN v Plzni.Soubor byl rozdělen podle histologické diagnózy do následujících skupin: endometriální hyperplazie,endometrióza a eutopické endometrium žen s endometriózou a bez ní. Pro detekci P-450aromatázy, ER a PR byly použity imunohistochemické metody s příslušnými protilátkami.Výsledky: P-450 aromatáza byla nalezena ve zvýšeném množství v endometrióze, hyperplaziia některých případech syncytiální metaplazie. Estrogenové a progesteronové receptory bylydetekovány ve všech zkoumaných tkáních. Počet a rozložení ER a PR závisí na fázi cyklu. MéněER bylo nalezeno v atrofi ckém, metaplastickém a hyperplastickém endometriu s buněčnýmiatypiemi. Nebyla prokázána přímá souvislost mezi přítomností P-450 aromatázy a obou typůreceptorů.Závěr: Ve zkoumaných patologicky změněných tkáních dochází vzhledem k molekulárním aberacímk místní regulaci estrogenového metabolismu. Detekci P-450 aromatázy nelze využít k diagnosticeexterní endometriózy.

Klíčová slova:
P-450 aromatáza, estrogenové a progesteronové receptory, imunohistochemie, endometrium,endometrióza, endometriální hyperplazie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se