Výmenná amnioinfúzia u plodovs laparoschízou (Prvé skúsenosti)


Exchange Amnioinfusion in Conceptus with Laparoschisis(First Experience)

Objective:
During amnioinfusion exchange (AE) a certain amount of amniotic fl uid is repeatedlyextracted and the same amount of physiological solution is consequently instilled into the amnioticfetal cavity. The aim of this procedure is to dilute the amniotic fl uid that surrounds theeviscerated organs of fetuses with laparoschisis so as to avoid the genesis of fi brous coating onthese organs.Design: Prospective study.Setting: Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU, FNsP akad. L. Dérera, Bratislava, Slovakia.Methods: We have executed AE in fi ve fetuses with laparoschisis since June 2002. Two patientsunderwent the treatment 2 times during the 32nd and 36th weeks of gestation. Two other patientswere treated once during the 32nd week and one patient once during the 36th week. Underultrasound control we used a spinal needle to extract 120-180 ml of dense, cloudy amniotic fl uid.Consequently, we instilled the same amount of physiological solution warmed up to the temperatureof 37 °C into the amniotic cavity through antibacterial fi lter. The fetuses were monitoredcardiotocographically and with the help of ultrasound fl owmetry in umbilical vessels, before andafter the treatment.Results: The AE were successful and without complications in all fi ve cases. All patients deliveredvia elective caesarean section during the 36th – 37th gestation week. One patient delivered 24hours after second AE due to the danger of intrauterine fetal hypoxia that was verifi ed cardiotocographically.The other patients delivered 1-4 weeks after AE.Conclusion: The signifi cance of AE lies primarily in the reduction of the occurence of fi brous coatingon eviscerated organs. It enables postnatal primary surgical closure of the defect in the frontabdominal wall, an earlier onset of intestine peristalsis, transition from parenteral to peroralnutrition and shorter hospitalization.

Key words:
laparoschisis, amnioinfusion exchange, caesarean section


Autoři: Ľ. Turkota 1;  J. Hinšt 1;  I. Rusnák 1;  A. Čunderlík 1;  I. Slezák 1;  P. Feitscher 1;  J. Štencl 1
Působiště autorů: Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU, FNsP akad. L. Dérera, Bratislava, prednosta prof. MUDr. J. Štencl, CSc. 2Klinika detskej chirurgie LFUK, DFNsP – Kramáre, Bratislava, prednosta prof. MUDr. J. Siman, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (3): 182-186
Kategorie: Články

Souhrn

Cieľ štúdie:
Výmenná amnioinfúzia (VA) je výkon, pri ktorom opakovane extrahujeme určitémnožstvo plodovej vody a následne instilujeme rovnaké množstvo fyziologického roztoku doamniálnej dutiny plodového vajca.Cieľom tohto zákroku je zriediť plodovú vodu, ktorá voľne obmýva eviscerované orgány u plodovs laparoschízou a tým zabrániť vzniku fi brinového povlaku na ich povrchu.Typ štúdie: Pôvodná práca (prospektívna štúdia).Názov a sídlo pracoviska: Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU, FNsP akad. L. Dérera, Bratislava,Slovenská republika.Metodika: Od júna 2002 sme na našom pracovisku vykonali u 5 pacientok s plodmi s laparoschízouVA. U dvoch pacientok dvakrát vo 32. a 36. týždni gravidity, u dvoch pacientok jedenkrátv 32. týždni gravidity a u jednej pacientky jedenkrát v 36. týždni gravidity. Pod ultrazvukovoukontrolou sme pomocou spinálnej ihly extrahovali 120-180 ml hustej, skalenej plodovej vody. Následnesme instilovali rovnaké množstvo fyziologického roztoku zohriateho na teplotu 37 °C doamniálnej dutiny cez antibakteriálny fi lter. Pred a po zákroku sme monitorovali plody kardiotokografi cky a pomocou ultrazvukovej fl owmetrie v umbilikálnych cievach.Výsledky: VA boli vo všetkých prípadoch úspešné a bez komplikácií. Všetky pacientky rodili per sectionemcaesaream v 36.-37. týždni gravidity. Jedna 48 hodín po zákroku pre hroziacu intrauterinnúhypoxiu plodu zachytenú kardiotokografi cky. Ostatné pacientky rodili s odstupom 3-4 týždňov.Záver: Význam VA spočíva najmä v zredukovaní výskytu fi brínových povlakov na eviscerovanýchorgánoch. To umožní postnatálne chirurgicky primárne uzavretie defektu v stene brušnej, skoršínástup črevnej peristaltiky, prechod z parenterálnej na perorálnu výživu a skrátenie hospitalizácie.

Klíčová slova:
laparoschíza, výmenná amnioinfúzia, cisársky rez

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se