Úspěšnost cyklů s přenosem embryízamražených ve stadiu prvojader


Efficiency of Cryoembryotransfer Using Embryos Frozen in thePronuclear Stage

Objective:
To evaluate results of cryoembryotransfers in cycles with estrogen-progestin preparationof the endometrium.Design: Prospective study.Setting: Centre of Assisted Reproduction, Dept. of Obstetrics and Gynecology, Palacký UniversityMedical School, Olomouc.Methods: The study included 51 patients in whom in the period of January to August 2003 altogether42 cycles the embryotransfer with frozen and thawed embryos were performed. The embryosfor cryopreservation were obtained in the classical IVF (n = 21) or ICSI (n = 30) cycles and werecryopreserved in the pronuclear stage (PN). The storage interval varied from 3 months to 5 years.The endometrial preparation was performed in all cycles with oral estrogen – progestin substitution.Embryos in the PN stage were examined for survival (rate of intact embryos after thawing)and progress of their further development. Endometrial thickness, number of transferred embryos,pregnancy rate (PR), implantation rate (IR) and abortions (AB) were evaluated as outcomeparameters.Results: A total of 210 thawed embryos were evaluated. Survival was 79% without regard to themethod of fertilization. For 42 cryoembryotransfers 131 embryos (62%) in 6 to 10 blastomers after48 hours cultivation in G 1.2 and G 2.2 fy Vitrolife were selected. Further development was moreregular in embryos obtained in classical IVF cycles, where 41% of the embryos were in 4 cells stageafter 24 hours of cultivation and 36% of the embryos were in 8 cells stage after 48 hours while afterICSI 32% 4 cells embryos and 26% 8 cells embryos respectively. Endometrial thickness in the dayof transfer in all patients was 10.9 ± 1.3 mm, the average number of transferred embryos was 2.4embryos/transfer, PR was 28.5 (IVF 42.9% and ICSI 20.7%), IR 12.0% (IVF 13.0% and ICSI 11.3%) andAB 41.6% (IVF 33.3% and ICSI 50.0%).Conclusion: Improvement of cryopreservation procedures, freezing of embryos in the pronuclearstage and last but not least the optimal endometrial preparation can positively infl uence the cumulativeeffi ciency of assisted reproduction.

Key words:
cryopreservation of PN stage, cryoembryotransfer, endometrial hormonal preparation


Autoři: J. Březinová 1;  I. Oborná 1;  H. Fingerová 1;  M. Svobodová 1;  J. Dostál 1 ;  J. Říha 2
Působiště autorů: Centrum asistované reprodukce, Por. -gyn. klinika FN a LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 2Výzkumný ústav pro chov skotu, Rapotín, s. r. o. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (3): 167-172
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnotit výsledky cyklů s hormonální přípravou děložní sliznice a přenosem kryokonzervovanýchembryí.Typ studie: Prospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Centrum asistované reprodukce, Porodnicko-gynekologická klinika FNa LF UP, Olomouc.Metodika: Do sledovaného souboru bylo zařazeno 51 pacientek, u kterých v období leden – srpen 2003proběhlo 42 cyklů s přenosem rozmrazených kryokonzervovaných embryí. Embrya ke kryokonzervacibyla získána v cyklech klasického IVF (n = 21) nebo ICSI (n = 30) a byla mražena ve stadiu prvojader(PN). Délka uchování kryokonzervovaných embryí se pohybovala v intervalu od 3 měsíců do 5 let.Přenos kryokonzervovaných embryí (KET) proběhl v 42 cyklech s přípravou děložní sliznice orálníestrogen-progestinovou substitucí. U embryí ve stadiu PN bylo hodnoceno přežívání (intaktnostpo procesu rozmrazení) a jejich další vývoj při následné kultivaci. Úspěšnost postupu bylahodnocena následujícími ukazateli: výška endometria, počet transferovaných embryí, pregnancyrate (PR), implantation rate (IR) a těhotenské ztráty (AB).Výsledky: Bylo hodnoceno 210 rozmražených embryí. Přežívání bez ohledu na metodu oplozeníbylo 79 %. Ke 42 přenosům bylo vybráno 131 (62 %) embryí v 6-10buněčném stadiu po kultivaci48 hodin v médiích G1.2 a G2.2 fy Vitrolife. Dynamika rýhování byla pravidelnější u embryí získanýchpo IVF, po 24 h kultivace bylo 41 % embryí ve stadiu 4 buněk a po 48 h bylo 36 % embryí8buněčných (vs. po ICSI 32 % 4buněčných a 26 % 8buněčných). Výška endometria v den přenosubyla v celém souboru 10,9 ± 1,3 mm, průměrně byly přenášeny 2,4 embrya na KET. Úspěšnost přenosu ve sledovaných parametrech: PR 28,5 % (IVF 42,9 % a ICSI 20,7 %), IR 12,2 % (IVF 13,0 % a ICSI11,3 %) a AB 41,6 % (IVF 33,3 % a ICSI 50,0 %).Závěr: Zlepšení kryokonzervačních postupů, kryokonzervace embryí ve stadiu PN a v neposlednířadě optimální příprava endometria k přenosu může pozitivně ovlivnit kumulativní úspěšnostcenter asistované reprodukce.

Klíčová slova:
kryokonzervace embryí, kryoembryotransfer, hormonální příprava endometria

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se