Výskyt vrozených vývojových vad v Českérepublice v roce 2002


The Incidence of Birth Defects in Czech Republic in 2002

Cíl studie:
Analýza incidencí vrozených vad prenatálně a postnatálně diagnostikovaných v Českérepublice v roce 2002 a srovnání s roky 1996-2001.Typ studie: Retrospektivní demografi cko-epidemiologická studie.Metodika: Analýza incidencí vrozených vad (VV) u živě a mrtvě narozených dětí a počtů prenatálnědiagnostikovaných případů vrozených vad a chromozomálních aberací v ČR v roce 2002.Údaje o incidencích VV byly získány z dat registrovaných ve statistických hlášeních – Vrozenávada plodu nebo dítěte, které jsou evidovány v Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR(ÚZIS ČR). Byla zpracována data, která byla autorskému kolektivu k dispozici koncem říjnaroku 2003. Doplňující údaje o prenatálně diagnostikovaných případech byly získány z jednotlivýchpracovišť lékařské genetiky v České republice.Výsledky: V roce 2002 se celkem narodilo 93 047 dětí. Bylo hlášeno 3673 dětí s VV zjištěnou dojednoho roku života. Z postižených bylo 2131 chlapců a 1542 dívek. Při přepočtu na 10 000 živěnarozených představuje celkový počet hodnotu 395,9 oproti 418,3 v roce 2000 a 405,0 v roce 2001.Závěr: Celkový počet VV se v posledních třech letech nemění, nárůst z let 1998-2000 se v letech2001 a 2002 zastavil. Výkony prenatální diagnostiky závažných typů vrozených vad jsou v ČR navysoké úrovni, která je srovnatelná s vyspělými státy světa.

Key words:
vrozená vada, prenatální diagnostika, sekundární prevence, Downův syndrom,anencefalie, spina bifi da, omfalokéla, gastroschiza, ageneze a hypoplazie ledvin


Autoři: A. Šípek 1,2;  V. Gregor 3,4;  J. Horáček 3,4;  D. Mašátová 5;  K. Světnicová 3
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 2Katedra gynekologie a porodnictví, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, ředitel MUDr. A. Malina, Ph. D. 3Oddělení lékařské genetiky, Fakultní Thoma 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (3): 202-210
Kategorie: Články

Souhrn

Objective:
Analysis of incidence of birth defects prenatally and postnatally diagnosed in theCzech Republic during 2002 and a comparison with the years 1996-2001.Type of Study: Retrospective demographic-epidemiologic study.Methods: Analysis of incidence of birth defects (BD) in live- and still-born children and the numberof prenatally diagnosed cases of birth defects and chromosomal aberrations in the CzechRepublic in 2002. The incidence data of BD were obtained from those registered in statisticalreports, birth defect of foetus or child, which have been registered in the Institute for MedicalInformation and Statistics of Czech Republic. Those data, which became available to the authorsby the end of October 2003, were processed. Supplementary data on prenatally diagnosed caseswere obtained from individual workplaces of medical genetics in the Czech Republic.Results: A total of 93,047 children were born in 2002 in the Czech Republic. There were reports on3673 children with BD detected up to one year of life. There were 2131 boys ad 1542 girls affectedwith BD. The representation for 10,000 live-born children was 395.9 in comparison with 418.3 inthe year 2000 and 405.0 in the year 2001.Conclusion: The total numbers of BD have not changed in the last three years, while the increasein 1998-2000 came to a halt in 2001 and 2002. The prenatal diagnostics for severe congenital defectsin the Czech Republic prove to be at high level, which is comparable with advanced countriesof the world.

Klíčová slova:
birth defect, prenatal diagnosis, secondary prevention, Down syndrome, anencephaly,spina bifi da, omphalocele, gastroschisis, agenesis and hypoplasia of kidneys

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se