Mezinárodní srovnání úrovně perinatální péče v ČR z pohledu WHO


International Comparation Level of Perinatal Care in the Czech Republic from the WHO View

Objective:
To verify the excellent level of perinatal care in the Czech Republic in the world-wide context.

Design:
International comparative perinatal epidemiologic study.

Setting:
Institute for the Care of Mother and Child, Prague.

Methods:
Analysis of the relationship of perinatal mortality and 8 other selected indicators of perinatal care in 40 countries with perinatal mortality lower than 10‰ out of 192 WHO members states. Results: The analysis pointed out than only 6–8 countries achieved the currently lowest perinatal mortality of 4-6‰ (out of which less than 2‰ are due to the ENM and 2–3 fold more due to the stillbirts, as well the lowest infant mortality (3–5‰) and maternal mortality ratio (less than 15/100 live-born babies). The frequency od CS which was not above 20% in these countries was not interrelated with either perinatal or maternal mortality. In the Czech Republic, all the indicators were closer to lower levels what indicates that the Czech Republic belongs to the countries with the best results. The decreasing perinatal and maternal mortality led to the increasing expenses for the care and these were in negative correlation with the population density. The population density has an impact on the network of health care facilities and on the transport system of pregnant women, pathological newborns and newborn of very low birthweight to perinatal centers.

Conclusion:
Based on the results of the comparative analysis of perinatal mortality and 8 other selected indicators we can evaluate their reliability and also the level of perinatal care. The Czech Republic belongs among countries with the lowest perinatal mortality in the world.

Key words:
perinatal mortality, other indicators, their reporting, relationship, level of perinatal care in the Czech Republic, international comparison


Autoři: Z. Štembera;  P. Velebil
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(1): 5-10
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Ověřit přední postavení úrovně perinatální péče ČR ve světě.

Typ studie:
Mezinárodní srovnávací perinatální epidemiologická studie.

Název a sídlo pracoviště:
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha.

Metodika:
Analýza vzájemného vztahu perinatální úmrtnosti s dalšími 8 vybranými ukazateli úrovně perinatální péče ve 40 zemích s nižší než 10‰ perinatální úmrtností, a to ze 192 členských zemí WHO.

Výsledky:
Z výsledků analýzy vyplynulo, že jen 6-8 zemí vykazuje současně s nejnižší perinatální úmrtností 4-6 ‰ (z čehož méně než 2 ‰ připadá na ČNÚ a 2-3krát více na mrtvorozenost) též nejnižší kojeneckou úmrtnost (3–5 ‰) a mateřskou úmrtnost (méně než 15/100 000 živě narozených). Přitom jak hodnota perinatální, tak mateřské úmrtnosti nebyla závislá na frekvenci SC, která v těchto zemích nepřekročila 20 %. V ČR se hodnota všech těchto ukazatelů pohybovala na jejich dolní hranici, čímž bylo prokázáno, že ČR se řadí úrovní perinatální péče na přední místo mezi těmito zeměmi. S klesající perinatální a mateřskou úmrtností se zvyšovaly náklady na péči a byly v nepřímé souvislosti s hustotou obyvatelstva, od níž je odvislá síť zdravotnických zařízení a transportní systém jak pro rodičky pro patologické novorozence a velmi nízké porodní hmotnosti do perinatologických center.

Závěr:
Z výsledků analýzy vzájemných vztahů perinatální úmrtnosti a 8 dalších vybraných ukazatelů lze usuzovat jak na spolehlivost jejich evidence, tak na úroveň perinatální péče, v níž ČR zaujímá přední místo mezi zeměmi s nejnižší perinatální úmrtností na světě.

Klíčová slova:
perinatální úmrtnost, další ukazatele, jejich evidence, vzájemné vztahy, úroveň péče v ČR, mezinárodní srovnání


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se