Abdominal Radical Trachelectomy – Technique and Experience


Abdominální radikální trachelektomie – technika a zkušenosti

Cíl studie:
Diskuse o dosavadních zkušenostech s abdominální radikální trachelektomií v léčbě časných stadií karcinomu děložního hrdla u mladých žen.

Typ studie:
Kazuistiky.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika I. LF UK a VFN, Praha.

Metodika:
Prezentace 4 případů abdominální radikální trachelektomie s pánevní lymfadenektomií.

Diskuse s literárními zkušenostmi.

Výsledky:

Prezentovány jsou 3 případy laparotomické a 1 případ laparoskopické abdominální radikální trachelektomie s pánevní lymfadenektomií. Výkony byly indikovány pro karcinom děložního hrdla stadia IA2 až IB1. Peroperačně byly vyšetřeny pánevní uzliny a vzorek tkáně z kraniálního okraje děložního hrdla bez nálezu metastáz resp. infiltrace nádorem. Získáno bylo 22–43 pánevních lymfatických uzlin, ve všech případech bez metastáz. Operační čas byl 148–270 min. u laparotomických výkonů a 250 min. u laparoskopické operace. Krevní ztráta 350–2500 ml. Ani jeden případ nebyl provázen peroperační komplikací, pooperační průběh byl u jedné pacientky komplikován hypotonickým měchýřem, řešeným suprapubickou derivací moči do 30. dne, u jiné pacientky byl konzervativně řešen subileózní stav. Hojení sutury pochvy k děložnímu tělu proběhlo per primam ve všech případech. Dosavadní follow-up 1–5 měsíců je bez komplikací.

Závěry:
Abdominální radikální trachelektomie s pánevní lymfadenektomií je racionální alternativou v léčbě stadií IA2–IIA karcinomu děložního hrdla u žen ve fertilním věku. Výhodou abdominálního přístupu je standardní radikalita resekce parametrií a využití běžné erudice v onkogynekologické chirurgii. Nutnost laparotomie může být eliminována při využití laparoskopického přístupu.

Klíčová slova:
abdominální radikální trachelektomie, karcinom děložního hrdla, fertilitu zachovávající operace, laparoskopie, pánevní lymfadenektomie


Authors: D. Cibula 1;  L. Ungár 2;  J. Svárovský 1;  J. Živný 1;  P. Freitag 1
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika I. LF UK a VFN, Praha 1;  Onkogynekologické oddělení Nemocnice St. Stephen, Budapešť, Maďarsko 2
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(2): 117-122
Category: Original Article

Overview

Objective:
Discussion of current experiences with abdominal radical trachelectomy in the treatment of early stages of cervical cancer in fertile women.

Design:
Case-reports.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, General Faculty Hospital and 1st Medical Faculty, Charles University, Prague.

Methods:
Presentation of 4 cases of abdominal radical trachelectomy and pelvic lymphadenectomy. Discussion with published data.

Results:
Three cases of open abdominal and one case of laparoscopic abdominal radical trachelectomies together with pelvic lymphadenectomies are presented. All procedures were indicated for cervical cancer stages IA2–IB1. Frozen section of pelvic nodes and a slice of upper margin of cervix revealed no metastasis or infiltration. In total 22–43 pelvic nodes were removed, being negative in all cases. Operative time ranged between 148 and 270 min. in laparotomy and 250 min. in laparoscopy. Blood loss reached 350–3500 ml. There were no intraoperative complications, postoperatively one case of bladder atony was treated by suprapubic drainage for 30 days, one case of ileus was managed pharmacologically. Vaginal suture healed properly in all cases. No complications occurred within limited follow-up of 1–5 months.

Conclusion:
Abdominal radical trachelectomy with pelvic lymphadenectomy is a rational alternative in the treatment of stages IA2–IIA cervical cancer in women of fertile age. Standard radicality in parametria resection and easy incorporation into armamentarium of oncogynecological centers are main advantages of such approach. Laparotomy can be avoided using laparoscopy.

Key words:
abdominal radical trachelectomy, cervical cancer, fertility sparing surgery, laparoscopy, pelvic lymfadenectomy


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 2

2005 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account