Coagulation Factor VIII in the Early Postpartum Period


Hladina faktoru VIII v časném poporodním období

Cíl studie:
Těhotenství je doprovázeno četnými změnami hemostatického a fibrinolytického systému. Dochází k významným vzestupům hladin koagulačních faktorů, zejména fibrinogenu a faktoru VIII. Vysoká hladina koagulačního faktoru VIII bývá dávána do souvislosti se vznikem trombotických komplikací během těhotenství a šestinedělí. Cílem naší studie bylo posoudit změny hladiny faktoru VIII v časném šestinedělí ve srovnání s ženami netěhotnými.

Pracoviště:
Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF UP, Olomouc.

Metodika:
Jednalo se prospektivní studii, do které bylo zařazeno 197 zdravých rodiček. Soubor tvořily prvorodičky nebo vícerodičky, jejichž předcházející těhotenství nebylo komplikováno trombotickými příhodami. Věkové rozmezí souboru činilo 18–41 let. Všechny zařazené pacientky porodily spontánně, vaginálně. Krevní testy byly provedeny 24–72 hodin po porodu. Fyziologická hladina faktoru VIII je 70–150 %. Ženy, u kterých jsme zjistili hladinu faktoru VIII vyšší než 150 %, byly pozvány ke kontrolním odběrům po šestinedělí. Faktor VIII:C byl vyšetřován jednostupňovou koagulační metodou. Statistické vyhodnocení bylo provedeno programem Statsoft, Inc. (2001) Statistika Cz (Softwarový systém na analýzu dat), verze 6.

Výsledky:
Těhotenství a šestinedělí je spojeno s významným zvýšením hladiny faktoru VIII:C. Průměrná hodnota činila 194,09 %. U 119 pacientek, tzn. u 60,4 %, byla zjištěna hladina faktoru VIII:C vyšší než 150 %. Hodnoty kontrolních odběrů u 59 žen odebraných po šestinedělí se již nelišily od publikovaných výsledků věkově srovnatelných souborů netěhotných žen. Průměr činil 139,76 %.

Závěr:
Fyziologické těhotenství a šestinedělí je spojeno se zvýšenými hladinami faktoru VIII, avšak není doprovázeno zvýšeným výskytem porodnických komplikací. Nejvyšší hodnoty jsme zjistili u pacientek s krevní skupinou A. Po šestinedělí dochází k výraznému poklesu faktoru VIII, v případě přetrvávání vyšších hladin je potřeba vyloučit trombofilní stav.

Klíčová slova:
faktor VIII, šestinedělí, trombóza


Authors: M. Procházka 1;  J. Procházková 2;  M. Lubušký 1;  V. Krčová 2;  L. Slavík 2;  P. Hrachovec 1;  P. Zielina 1
Authors‘ workplace: Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 1;  Hematoonkologická klinika FN a LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. K. Indrák, DrSc. 2
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(2): 138-143
Category: Original Article

Overview

Objective:
Pregnancy is accompanied by changes in the coagulation and fibrinolytic systems. There is a marked increase in some of the coagulation factors, particularly fibrinogen and factor VIII. A high plasma levels of coagulation factor VIII is an important risk factor for thrombotic complications during pregnancy and puerperium. The aim of the study was to determine changes of the VIII:C in the early postpartum period.

Setting:
Dept. of Obstetrics and Gynaecology, Medical Faculty of Palacký University, Olomouc.

Design:
A longitudinal prospective study of 197 healthy women. Primi or multigravidas whose pervious pregnancies had been uncomplicated, aged 18–41 years. All of the deliveries were spontaneous and vaginal. First samples were taken between 24–72 hours postpartum. Women whose factor VIII plasma levels were higher than 150 (percentage of standard) were tested again after 6 weeks. Factor VIII:C was investigated by the one-step coagulation method. Statistical evaluation was done by Statsoft, Inc. (2001) Statistika Cz (Software system data analysis), version 6.

Results:
Pregnancy is associated with increased levels of VIII:C. Mean value was 194.09 percentage of standards. 119 (60.4 %) of the tested women had VIII:C higher than 150%. The post-puerperal tests were done in 59 women and showed values similar to those from formerly published data in age-matched non-pregnant group. Mean value was 139.76%.

Conclusion:
Normal pregnancy is connected with increased levels of factor VIII. However elevated plasma levels of VIII:C is not associated with poor pregnancy outcome. The highest level of the clotting factor VIII was associated with patient’s blood group A. Post-puerperal data showed distinct decrease of factor VIII. There is a necessity to rule out thrombophilia, in the case of the outlasting elevation of the factor VIII.

Key words:
factor VIII, puerperium, thrombosis


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 2

2005 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account