Deficient Intake of Nutrients and the Resulting Health Complications in Vegetarians in the Course of Pregnancy and Lactation


Deficitní příjem nutrientů a z něho vyplývající zdravotní komplikace u vegetariánek v období gravidity a laktace

Cíl studie:
Přehled současných poznatků o deficitním příjmu nutrientů a z toho vyplývajících zdravotních komplikací u vegetariánek v období gravidity a laktace.

Typ studie:
Literární přehled.

Název a sídlo pracoviště:
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta Hradec Králové.

Metodika:
Rešerše studií a publikací z medicínských databází.

Závěr:
V době gravidity a laktace u vegetariánek jsou popsány deficitní příjmy nutrientů a s nimi související vznik patologických stavů. Prokázány byly deficitní příjmy některých aminokyselin, vitaminu B12, vápníku, železa, zinku, jodu, n-3 polynenasycených mastných kyselin a restrikce energetického příjmu. Ze zdravotních komplikací hypoproteinémie, edémy, potraty, porody dětí s nižší porodní hmotností, megaloblastická a sideropenická anémie, křečovité stavy, slabé porodní činnosti, atonické krvácení, mentální retardace plodu.

Klíčová slova:
gravidita, laktace, aminokyseliny, vitamin B12, vápník, železo, zinek, jod, n-3 PUFA, energetická restrikce


Authors: M. Hronek;  Z. Kudláčková
Authors‘ workplace: Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové, Katedra biologických a lékařských věd, vedoucí katedry doc. RNDr. V. Semecký, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(2): 161-164
Category: Retraining

Overview

Objective:
A survey of present results about deficient intake of nutrients and resulting health complications in vegetarians in the course of pregnancy and lactation.

Design:
A review of literature.

Setting:
Charles University, Pharmaceutical Faculty, Hradec Králové

Methods:
Review of literature and publications from medical data bases.

Conclusions:
Deficient intake of nutrients and associated development of pathological conditions were described in vegetarians in the course of pregnancy and lactation. Deficient intake of certain amino acids, vitamin B12, calcium, iron, zinc and iodine, n-3 polyunsaturated fatty acids and restriction of energy intake were demonstrated. The health complications included hypoproteinemia, edemas, abortion, the delivery of children of lower birth weight, megablastic and sideropenic anemia, spastic conditions, weak labor, atonic bleeding, mental retardation of the conceptus.

Key words:
pregnancy, amino acids, vitamin B12, calcium, iron, zinc, iodine, n-3 PUFA, energy restriction


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 2

2005 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account