Delivery of a Healthy Child from Pregnancy after IVF Complicated Hyperstimulation Syndrome, Phlebothrombosis and Resection of Uterine Horn


Porod zdravého plodu v graviditě po IVF komplikované hyperstimulačním syndromem, flebotrombózou a resekcí rohu děložního. Kazuistika

Cíl studie:
Zhodnocení negativního vlivu resekce děložního rohu pro heterotopickou kornuální graviditu v prvním trimestru na průběh gravidity a porod. Poukázání na zvýšený výskyt dalších komplikací v graviditě po IVF+ET (hyperstimulační syndrom, flebotrombóza pánevních žil).

Typ studie:
Kazuistika.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha.

Předmět a metoda studie:
Autoři v této práci analyzují zkušenosti s průběhem gravidity u pacientky, které byla pro heterotopickou kornuální graviditu v těhotenství po IVF+ET provedena resekce rohu děložního. Průběh gravidity byl spojen s dalšími komplikacemi, jako je hyperstimulační syndrom a následný výskyt trombózy ve druhém trimestru gravidity. Gravidita byla u této pacientky z indikace „stav po resekci rohu děložního v prvním trimestru“ ukončena porodem zdravého plodu per sectionem caesaream.

Závěr:
Kazuistika poukazuje na mnohočetný výskyt závažných komplikací gravidity po IVF+ET, které souvisejí s ovariální hyperstimulací a přenosem více embryí. Gravidita skončila porodem zdravého donošeného plodu.

Klíčová slova:
metody asistované reprodukce, hyperstimulační syndrom, resekce rohu děložního, heterotopická gravidita, flebotrombóza


Authors: S. Jirsová;  P. Drbohlav;  Z. Hájek;  M. Brejchová;  A. Pašková;  K. Bláhová;  K. Řežábek
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc.
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(2): 149-152
Category: Original Article

Overview

Objective:
To evaluate the negative effect of uterine horn resection for heterotopic pregnancy in the uterine horn in the first trimester on the course of pregnancy and labor. To point out the increased incidence of other complications in pregnancy after IVF+ET (ovarian hyperstimulation syndrome, phlebothrombosis of the pelvic veins).

Design:
Case study.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, 1st Faculty of Medicine, Charles University and General Faculty Hospital, Prague.

Methods:
In this study, the authors analyze their experience with the course of pregnancy of a patient who had uterine horn resection for a heterotopic uterine horn pregnancy after IVF+ET. The course of pregnancy was associated with further complications such as ovarian hyperstimulation syndrome and the resulting occurence of thrombosis in the 2nd trimester of pregnancy. The pregnancy was terminated by caesarean section for the indication of prior uterine surgery-resection of the uterine horn in the first trimester. A healthy infant was delivered.

Conclusion:
This case study demonstrates the multiple occurrence of serious complications in pregnancy after IVF+ET, which are associated with ovarian hyperstimulation and the transfer of multiple embryos. The pregnancy was terminated with the delivery of a healthy term infant.

Key words:
methods of assisted reproduction, ovarian hyperstimulation syndrome, uterine horn resection, heterotopic pregnancy, phlebothrombosis


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 2

2005 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account