Hormonal Suppression and Pubertal Development in Children with Central Precocious Puberty in the First Treatment Cycle 12 Weeks after Injection of Triptoreline 11.25 mg (Diphereline S. R. 11.25 mg): a Pilot Study


Hormonální suprese a pohlavní vývoj dětí s centrální předčasnou pubertou v prvním léčebném cyklu 12 týdnů po injekci triptorelinu 11,25 mg (Diphereline S. R. 11,25 mg): pilotní studie

Cíl:
Posoudit hormonální supresi a pohlavní vývoj dětí s centrální předčasnou pubertou (CPP)po injekci triptorelinu 11,25 mg (Diphereline S. R. 11,25 mg; Ipsen)v léčebném cyklu 12 týdnů.

Typ studie:
Pilotní studie.

Pracoviště:
Pediatrická klinika FN Motol, Praha.

Metodika:
Maximální sérové hladiny FSHmax, LHmax a bazální hladina estradiolu/testosteronu byly sledovány v GnRH testu před, 4, 8 a 12 týdnů po injekci triptorelinu 11,25 mg u 3 dívek a 2 chlapců s CPP (věk 3,9–10,6 r) léčených původně triptorelinem 3 mg à 28 dnů. Objem dělohy a vaječníků, hormonální cytologie poševní sliznice, vývoj prsů a objem varlat byly hodnoceny před a 12 týdnů po triptorelinu 11,25 mg.

Výsledky:
Za 8 týdnů se u dívek zvýšila hladina FSHmax (2,3 IU/l proti 1,7 IU/l před injekcí; medián), bez další změny ve 12. týdnu. Chlapci reagovali po úvodním poklesu vzestupem LHmax za 12 týdnů na úroveň před injekcí (1,7 IU/l). Sérové hladiny estradiolu/testosteronu byly trvale nízké. Pohlavní vývoj dívek neprogredoval, objem varlat se u obou chlapců zmenšil (léčeni pro CPP zatím 0,3 a 0,7 r).

Závěry:
Léčbu triptorelinem 11,25 mg v intervalu 12 týdnů lze pokládat za účinnou, vhodnou a bezpečnou i pro děti s CPP. K posouzení dlouhodobého efektu léčby bude nezbytné další sledování větší skupiny dětí.

Klíčová slova:
Centrální předčasná puberta, léčba, analoga gonadoliberinu, triptorelin 11,25 mg s dlouhodobou účinností


Authors: M. Šnajderová 1;  D. Zemková 1;  L. Teslík 2;  M. Pechová 3;  R. Vetešníková-Koubová 4;  H. Mlčochová 4;  J. Vavřinec 1
Authors‘ workplace: Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Vavřinec, DrSc. 1;  Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc. 2;  Ústav klinické biochemie a patobiochemie, FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. R. Průša, CSc. 3;  Klinika gynekologie dětí a dospívajících 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc. 4
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(2): 107-113
Category: Original Article

Overview

Objective:
To evaluate hormonal suppression and pubertal development in children with central precocious puberty (CPP) after injection of triptoreline 11.25 mg (Diphereline S. R. 11.25 mg; Ipsen) in the first treatment cycle of 12 weeks.

Design:
Pilot study.

Setting:
Paediatric department, University Hospital Motol-Prague.

Methods:
Serum levels of FSHmax and LHmax and basal levels of estradiol/testosterone were monitored in GnRH test before, 4, 8 and 12 weeks after triptoreline 11.25 mg injection in 3 girls and 2 boys with CPP (age 3.9–10.6 years) previously treated by triptoreline 3 mg every 4 weeks. Uterine and ovarian volume, hormonal cytology (vaginal smear), breast development and testicular volume were evaluated before and 12 weeks after triptoreline 11.25 mg injection.

Results:
8 weeks after triptoreline 11.25 mg, FSHmax in girls increased (2.3 IU/l vs. 1.7 IU/l before injection; median) without any other change in 12th week. In boys after initial decrease LHmax 12 weeks after injection rose to 1.7 IU/l (identical as LHmax before injection). Estradiol and testosterone levels were in prepubertal range. Pubertal development in girls did not progress, and testicular volume decreased in both boys (treated for CPP 0.3 and 0.7 years).

Conclusions:
Triptoreline 11.25 mg injection in 12 weeks interval can be considered as effective, useful and safe for therapy of CPP. The long-term follow-up will be necessary.

Key words:
Central precocious puberty, treatment, gonadoliberine analogues, long-acting triptoreline 11.25 mg


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 2

2005 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account