Giant Benign Mucinous Cystadenoma of Both Ovaries in Early Puerperium: Case Report and Review of Literature


Obrovský benigní mucinózní kystadenom obou ovarií v časném puerperiu: Popis případu a přehled literatury

Cíl studie:
Popis případu velkých kystadenomů obou ovarií diagnostikovaných po porodu.

Typ studie:
Kazuistika.

Název a sídlo pracoviště:
Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava.

Předmět studie:
35letá žena přichází dvanáctý den po spontánním porodu s příznaky náhlé příhody břišní při ultrazvukovém nálezu anechogenních útvarů vyplňujících celou abdominální dutinu. Při laparotomii jsou odstraněny nádory obou ovarií, každý velikosti 25x30 cm. Histologickým vyšetřením je potvrzený mucinózní kystadenom.

Závěr:
Popsán je případ mimořádně velkých kystadenomů ovarií. Ovariální kystadenom byl příčinou náhlé příhody břišní v šestinedělí a vedl k diagnostickým a terapeutickým rozpakům.

Klíčová slova:
ovariální mucinózní kystadenom, šestinedělí


Authors: M. Pětroš 1;  P. Koliba 1 ;  L. Ševčík 1;  R. Čuřík 2
Authors‘ workplace: Porodnicko-gynekologická klinika FNsP, Ostrava, přednosta MUDr. P. Koliba, CSc. 1;  Ústav patologie FNsP, Ostrava, přednosta MUDr. R. Čuřík 2
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(2): 156-158
Category: Original Article

Overview

Objective:
A case report of giant bilateral benign cystadenoma after vaginal delivery.

Design:
Case report.

Settings:
Department of Obstetrics and Gynaecology, University Hospital Ostrava.

Subject of study:
A 35-year-old woman twelve days after vaginal delivery was presented with symptoms of an acute abdomen. On ultrasonographic examination, the presence of a cyst filling the complete abdominal cavity. Bilateral cystic mass measuring 25x30 cm was removed by laparotomy. Subsequent histological examination revealed a benign mucinous cystadenoma.

Conclusion:
A case of giant mucinous cystadenoma is presented with clinical and pathological details. An ovarian cystadenoma was the cause of an acute abdomen in puerperium and led to clinical and therapeutic disconcerment.

Key words:
ovarian mucinous cystadenoma, puerperium


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 2

2005 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account