Clinical Experience with a Modified Method of Human Embryo Vitrification


Klinické skúsenosti s modifikovanou metódou vitrifikácie ľudských embryí

Ciel štúdie:
Získanie klinických skúseností s modifikovanou metódou vitrifikácie, ktorá bola použitá na zmrazovanie nadbytočných ľudských embryí po in vitro fertilizácii (IVF) a intracytoplazmatickej injekcii spermie (ICSI).

Názov a sídlo pracoviska:
Centrum asistovanej reprodukcie pri II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice.

Metodika:
Modifikovanou metódou vitrifikácie bolo zmrazených 215 ľudských embryí po IVF-ICSI, získaných v 42 cykloch. Embryá boli zmrazené po 48-hodinovej in vitro kultivácii. Modifikovaná metóda vitrifikácie spočívala v použití série stúpajúcich koncentrácii kryoprotektíva (etylénglykol a sacharóza) na konečnú koncentráciu 40% etylénglykol a 1 M sacharóza. Ako zmrazovací nosič bola použitá pipetovacia 100 μl „špička“. Embryá boli rozmrazené pri izbovej teplote a kryoprotektívum bolo vymyté v troch krokoch, v klesajúcich koncentráciach sacharózy (1 M, 0,5 M a čisté médium). Bola hodnotená morfológia embryí pred zmrazením a po rozmrazení. Po rozmrazení boli embryá kultivované in vitro 24 hodín a iba tie embryá, u ktorých sa rozdelila aspoň jedna blastoméra boli prenesené.

Výsledky:
Frekvencia prežívania embryí po rozmrazení bola 69,8 %, 48 % embryí sa po rozmrazení ďalej vyvíjalo. Priemerný počet prenesených vyvíjajúcich sa embryí bol 2,9±1,4. Frekvencia klinických gravidít na rozmrazený cyklus bola 19,0 %, frekvencia klinických gravidít na transfer bola 27,6 %. Porodilo 7 pacientiek a narodilo sa 8 detí.

Záver:
Na základe výsledkov bolo dokázané, že modifikovaná metóda vitrifikácie ľudských embryí je spoľahlivá a predstavuje jednoduchšiu, kratšiu a lacnejšiu alternatívu pomalého zmrazovania.

Kľúčové slová:
ľudské embryo, ICSI, vitrifikácia, kryoprotektívum


Authors: R. Hredzák 1;  A. Ostró 1;  V. Ždilová 1;  S. Toporcerová 1;  J. Kačmárik 2
Authors‘ workplace: Centrum asistovanej reprodukcie, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice prednosta doc. MUDr. A. Ostró, CSc. 1;  Klinika pôrodníctva, gynekológie a andrológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice, prednosta prof. MVDr. J. Kačmárik, PhD. 2
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(2): 99-103
Category: Original Article

Overview

Objective:
To obtain clinical experience with a modified method of vitrification used to freeze supernumerary human embryos following in vitro fertilization (IVF) and intracytoplasmic sperm injection (ICSI).

Setting:
Centre of Assisted Reproduction, 2nd gynaecological-obstetrical clinic of Faculty hospital of L. Pasteur and Medical Faculty of the University of P. J. Šafárik, Košice.

Methods:
A modified method of vitrification was used to freeze 215 human embryos after IVF-ICSI, obtained in 42 cycles. The embryos were frozen at 48 h after in vitro culturing. The modified method of vitrification consisted in the use of a series of solutions with increasing cryoprotectant concentrations (ethylene glycol and sucrose) up to the final concentration of 40% ethylene glycol and 1 M sucrose. A 100 μl pipetting „tip” was used as a freezing container. The embroys were thawed at room temperature and the cryoprotectant was washed out three consecutive steps with sucrose solutions of decreasing concentrations (1 M, 0.5 M, and the pure medium). The morphology of embryos was evaluated before and after thawing. After thawing, the embryos were cultured in vitro for 24 hours and only the embryos with at least one cleaved blastomere were used for transfer.

Results:
The percentage of embryos which survived thawing and were capable of further development was 69.8% and 48%, respectively. The mean number of transferred and developing embryos was 2.9±1.4. The percentage of clinical pregnancies per thawing cycle and per transfer was 19.0% and 27.6%, respectively. Seven patients delivered 8 children.

Conclusion:
The results showed that our modification of vitrification procedure of human embryos is reliable and represents a simpler, shorter and cheaper alternative to slow-rate freezing.

Key words:
human embryo, ICSI, vitrification, cryoprotectant


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 2

2005 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account