The Analysis of Preliminary Spermatological Parameters in Potential Donors of Semen


Analýza spermiologických parametrů vstupního vyšetření potenciálních dárců spermií

Cíl studie:
Vyhodnocením základních spermiologických parametrů podle standardů WHO u potenciálních dárců spermatu přispět k současné diskusi o mužském faktoru neplodnosti.

Typ studie:
Retrospektivní demografická studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gyn.-por. klinika LF UP a FN Olomouc, Ústav biologie LF UP Olomouc.

Metodika:
V období leden 2000 – duben 2004 se dostavilo ke vstupnímu vyšetření celkem 108 potenciálních dárců spermií ve věku 18–35 let. Spermiologické vyšetření čerstvého semene získaného masturbací bylo provedeno podle standardů WHO. Vyhodnocovanými parametry byly objem ejakulátu, koncentrace spermií a celková motilita.

Výsledky:
Normospermie byla zjištěna jen u 46 mužů (42,6 %). U tří mužů (2,8 %) byla prokázána azoospermie. Nejčastějším patologickým nálezem byla astenospermie, která byla zjištěna u 49 (46,6 %) mužů.

Závěr:
Na základě rozboru získaných dat můžeme usuzovat na zřejmý pokles kvality spermiologických parametrů mladé české populace. Podle našeho názoru by provedení multicentrické analýzy se zaměřením na hodnocení plodnosti českých mužů bylo vysoce žádoucí.

Klíčová slova:
dárcovství spermií, spermiologické nálezy, mužská plodnost


Authors: I. Oborná 1;  J. Novotný 2;  J. Březinová 1;  M. Labanová 1;  M. Svobodová 1;  H. Fingerová 1
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 1;  Ústav biologie LF UP, Olomouc, přednosta prof. RNDr. K. Lenhart, DrSc. 2
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(2): 104-107
Category: Original Article

Overview

Objective:
To contribute to the contemporary discussion on the male factor infertility through the evaluation of the basic spermatological parameters in men recruiting for semen donation.

Design:
A retrospective demographic study.

Setting:
Dept. of Obstetrics and Gynaecology, Dept. of Biology, Faculty of Medicine, Palacký University, Olomouc.

Methods:
A total of 108 men aged 18 to 35 years came to the preliminary examination for the potential semen donors between January 2000 and April 2004. Spermatological analysis of the fresh ejaculates obtained by masturbation was performed according to WHO guidelines. The following parameters were evaluated: the volume of ejaculate, sperm concentration and total percent motility.

Results:
Normospermia was found in only 46 men (42.6%). Three males (2.8%) were azoospermic. The most frequent problem was asthenospermia, which was documented in 49 (46.6%) men.

Conclusion:
The analysis of the obtained data may suggest a marked semen quality decline in the Czech male population. In our opinion, further multicentric epidemiological studies concerning fertility potential in Czech male population seem highly needed.

Key words:
semen donation, semen parameters, male fertility


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 2

2005 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account