Regrese hCG u různých typů molárních těhotenství - klinický průběh a prognóza


Serum hCG Positivity Regression in Different Molar Pregnancies: Clinical Trends and Prognosis

Objective:
To evaluate spontaneous regression curves of hCG serum positivity in patients with surgically treated molar pregnancies. Comparison of complete, partial and invasive mole. The study should result in optimalisation of follow up criteria of molar pregnancies in respect to their potential malignant change.Design: Retrospective comparative clinical study.Setting: Obst. Gyn. Dpt., Oncogynecology div., 2nd Medical Faculty, FNM, Charles University Prague, Pathology Dpt., 2nd Medical Faculty, Institute of Biology and Medical Genetics.Methods: Evaluation of spontaneous regression curves of serum hCG levels in 104 molar pregnancies. 46 patients with partial hydatiform mole, 48 patients with complete hydatiform mole, 10 patients with invasive mole. Serum hCG levels were detected by radioimunoassay (RIA) in the first period and imunochemoluminisent assay (LIA) in the second period. Regression curves of hCG positivity in particular moles were statistically evaluated by Fischer test and t-test.Results: There is statistically significant difference in spontaneous regression of hCG positivity in different types of molar pregnancies. Recommended criteria for gestational trofoblastic disease (GTD) diagnosis and follow up are fully applicable in clinical practice. There is exception in partial hydatiform moles, where plateau in hCG regression does not necessarily implicate chemotherapy in patient with good compliance.Conclusion: Early diagnosis of GTD predominantly due to the widespread use of ultrasonography changes classical clinical features of molar pregnancies. Spontaneous regression in hCG positivity in serum is more rapid in patients with partial hydatiform mole, slower in complete hydatiform mole and invasive mole. There is no significant change in malignant potential regarding early detection and treatment.

Key words:
partial hydatiform mole, complete, hydatidiform mole, invasive mole, regression of hCG, hCG persistancy, malignisation, follow up


Autoři: Rob. L. 1;  H. Robová 1 ;  M. Pluta 1;  E. Kulovaný 1;  M. Hrehorčák 1;  R. Chmel 1 ;  D. Schlegerová 3;  R. Kodet 2;  M. Macek 3
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika, onkogynekologické oddělení, 2. LF UK Praha, FN Motol, přednosta prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc. 2Ústav patologické anatomie, UK, 2. LF UK Praha, FN Motol, přednosta prof. MUDr. R. Kodet, CSc. 3Ústav biologie a lékařské gene 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (4): 230-235
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Vyhodnotit spontánní regresi hCG u jednotlivých typů molárních těhotenství a optimalizovat dispenzarizaci ve vztahu k riziku malignizace.Typ studie: Retrospektivní srovnávací klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, Onkogynekologické oddělení, UK 2. LF Praha, FN Motol, Ústav patologické anatomie UK 2. LF Praha, FN Motol, Ústav biologie a lékařské genetiky, UK 2. LF Praha, FN Motol.Metodika: Vyhodnocení spontánního poklesu hCG celkem u 104 molárních těhotenství ve dvou obdobích z let 1991 - 1994 (soubor CTN z bývalé I. gyn.-por. kliniky, 1. LF UK, VFN Praha) a 1997 až 2000 (soubor ze současného pracoviště autorů, Onkogynekologického odd. FN Motol). Do studie bylo zařazeno 46 parciálních hydatidózních mol (MHP), 48 kompletních hydatidózních mol (MHK) a 10 invazivních mol (MHI). V prvním období bylo hCG v séru vyšetřováno radioimunoanalýzou (RIA), ve druhém období imunochemoluminiscencí (luminoimunoassay - LIA). Regrese byla statisticky hodnocena Fischerovým testem pro čtyřpolní tabulky a t-testem pro směrnice přímek z lineární regrese (po logaritmizaci hodnot).Výsledky: Zaznamenali jsme statisticky významný rozdíl v rychlosti spontánní regrese hCG mezi jednotlivými molárními těhotenstvími. Doporučená kritéria pro diagnózu po molární trofoblastické nemoci jsou pro klinickou praxi zcela vyhovující s výjimkou parciálních mol, kde i delší plateau u spolupracující pacientky nemusí indikovat chemoterapii. Byly předloženy doporučené teau u spolupracující pacientky nemusí indikovat chemoterapii. Byly předloženy doporučené postupy pro follow up po evakuaci jednotlivých typů molárních těhotenství.Závěr: Časnější klinická diagnostika molárních těhotenství pomocí ultrasonografie mění zažité představy o klinickém obrazu. Spontánní hCG regrese do negativity je nejrychlejší u MHP, pomalejší u MHK a MHI. Maligní potenciál jednotlivých molárních těhotenství se včasnější evakuací nemění.

Klíčová slova:
mola hydatidóza parciální, mola hydatidóza kompletní, mola invazivní, regrese hCG, perzistence hCG, malignizace, follow up

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se