Homocysteinémie a ovarektomie – prvnízkušenosti s funkčním monitorováním


Homocysteinaemia and Ovarectomy: the FirstExperience with Functional Monitoring

Objective:
Metabolic study on plasmatic levels of homocysteine (Hcy) in 30 women post ovarectomysuffering from benign diseases.Based on previous pilot study by 6 women patients after ovarectomy the Hcy level increase hasbeen supposed. Further objective was to detect possible change of homocysteinemia after applicationof estrogen replacement therapy (ERT). Hyperhomocysteinemia (HHC) – increased level offree amino acid homocysteine in blood – is considered on lipids independent risk factor in earlydevelopment of cardiovascular diseases. The deficiency of 5,10-methylatetetrahydrofolate reductase(mutation C677T) is suspected as the main reason for decreased remethylation of Hcy. Thegroup of women heterozygous for MTHFR mutation was compared with group of women patientswithout this mutation during the 8 weeks – monitoring after application of foliculostimulatinghormone (FSH), estradiol (E2) for folate, vitamine B12 and Hcy in plasma.Design: Basic study to get our own data about HHC in population of operated women before andafter ovarectomy and after ERT.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, 1st Faculty of Medicine, Charles University,Prague. Methods: Total homocysteine in plasma was estimated by chromatographic method with use offluorescence detection. The level of hormones in plasma was estimated by RIA test of DCL company.The mutation of gen for 5,10-MTHFR was estimated by genetic examination. Six blood takingwere performed within 8 weeks. The 1st before ovarectomy, further 1., 3., 7., 28. and 56. day afteroperation. Since the 28th day 50 micrograms of 17-beta estradiol have been substituted by weeklytransdermal system.Results: No homozygote for 5,10-MTHFR has been found in the group of operated women, only 5heterozygotes and 25 healthy homozygotes were found. Hcy values were similar in both groups.The patients were distributed into 2 groups according to their FSM level in the plasma (40 UI/Iwas stipulated as the limit). After ovarectomy the Hcy increased by both groups and after hormonaltreatment the Hcy decreased. The folate level in both groups corresponded with Hcy level, inB12 vitamine concentration no dependence has been proved (P

Key words:
homocysteine, homocysteinaemia, hyperhomocysteinaemia, ovarectomy, folikulostimulatinghormone, estradiol, vitamins


Autoři: A. Kaprál 1;  J. Hyánek 2;  J. Živný 1;  H. Pejznochová;  L. Dubská;  T. Fait 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie Nemocnice Na Homolce, vedoucí prof. MUDr. J. Hyánek, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (6): 328-332
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Sledování plazmatické hladiny homocysteinu (Hcy) u 30 žen po bilaterální ovarektomiiu benigního onemocnění. Na základě předchozí pilotní studie se šesti pacientkami bylo předpokládánozvýšení hladiny Hcy po výkonu. Dalším cílem bylo zjistit možné ovlivnění homocysteinémiepodáváním estrogenové substituční terapie (ERT), protože zvýšená hladina Hcy –hyperhomocysteinémie – je považována za na lipidech nezávislý rizikový faktor u kardiovaskulárníchchorob. Deficit 5,10-methylentetrahydrofolát reduktázy (MTHFR-mutace C677T) je významnoupříčinou poklesu remetylace homocysteinu. Skupina pacientek heterozygotek s genovoumutací MTHFR byla srovnávána se skupinou pacientek bez této mutace a po dobu 8 týdnů bylamonitorována hladina folikulostimulačního hormonu (FSH), estradiolu (E2), folátu, vitaminu B12a Hcy v krevní plazmě.Typ studie: Základní práce k získání vlastních dat o Hcy v naší populaci u žen v období před a poovarektomii a po nasazení estrogenové substituce.Název a sídlo pracoviště: Pracoviště gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK v Praze.Metodika: Celkový Hcy v plazmě byl stanoven chromatografickou metodou s fluorescenční detekcí.Hladina hormonů v plazmě byla stanovena RIA testem fy DCL. Stanovení mutací genu pro5,10-MTHFR v oblasti 677 C>T bylo provedeno metodou PCR v modifikaci podle Forssta a spol.V průběhu 8 týdnů bylo uskutečněno 6 krevních odběrů, 1. před operačním výkonem, další 1., 3.,7., 28. a 56. den po výkonu. Od 28. dne substituováno 50 mikrogramů 17-beta estradiolu, transdermálněformou týdenních náplastí.Výsledky: V souboru nebyla zjištěna žádná homozygotka 5,10-MTHFR, nalezeno bylo 5 heterozygoteka 25 zdravých homozygotek. U obou nalezených podskupin se hodnoty Hcy statisticky významněnelišily. Pacientky byly podle výše FSH v plazmě (mezní hodnotu jsme zvolili 40 IU/l)rozděleny do dvou podskupin. U obou došlo ke zvýšení Hcy následně po kastrační operaci a k poklesuHcy po nasazení hormonální léčby. Hladina folátu u obou skupin korelovala s hladinou Hcy,u vitaminu B12 jsme závislost nepotvrdili. Statistický rozdíl mezi oběma skupinami jsme nezjistili(p

Klíčová slova:
homocystein, homocysteinémie, hyperhomocysteinémie, ovarektomie, folikulostimulačníhormon, estradiol, vitaminy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se