Stav v populaci rodiček v ČR na koncitisíciletíI. Vývoj vybraných demografických ukazatelůa údajů z těhotenské anamnézy v období 1997–2000


Population of Parturient Women in the Czech Republicat the End of MilleniumI. Trend of Selected Demographic Indicators and Datafrom the History of Pregnancy during 1997–2000

Objective:
To evaluate whether social-economic changes in the Czech Republic in 90’s influencedselected demographic indications in population of mothers.Design: Retrospective comparative epidemiological study.Setting: Institute for the Care of Mother and Child, Praha 4-Podolí, Office of Health Informationand Statistics, Praha.Methods: Comparative analysis of selected demographic data and pregnancy history data collectedaccording to the WHO recommendations on the innovated „Report on mother“ of the Office ofHealth Information and Statistics database in 1997–2000.Results: Nation-wide return rate of 99.89% of „Report on mother“ forms confirms the representativenessof analyzed data. During the 4-year-period we demonstrated increase of maternalage, level of education, and proportion of single mothers. We observed decrease in proportion ofmothers with second baby and mothers with induced abortion in history. The proportion ofmothers with drug abuse during pregnancy was increasing and their age was decreasing. Characteristicsof these changes suggest possible association with social and economic changes in theCzech Republic in 1990’s.Conclusions: In second-half of 90’s we observed increase of maternal age, educational level, proportionof single mothers and decrease of proportion of mothers delivering for the second timeand mothers with history of induced abortion. Drug abuse during pregnancy is most frequentamong youngest mothers.

Key words:
age, parity, education, family status, population incidence


Autoři: Z. Štembera 1;  P. Velebil 1;  E. Motyčková 2
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 2Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha, ředitelka Mgr. M. Mazánková 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (6): 350-353
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zjistit, zda změny v socioekonomických podmínkách v ČR v 90. letech ovlivnily vybranédemografické ukazatele v populaci rodiček.Typ studie: Celostátní retrospektivní epidemiologická studie.Název a sídlo pracoviště: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí; Ústav zdravotnických informacía statisticky ČR, Praha.Předmět a metoda studie: Srovnání výsledků analýzy vybraných demografických údajů a údajůz těhotenské anamnézy, evidovaných podle doporučení WHO v inovované Zprávě o rodičce, a uloženýchv databázi ÚZIS ČR za období 1997–2000.Výsledky: Reprezentativnost analyzovaného souboru byla potvrzena návratností 99,89 % Zprávo rodičce z celostátního počtu rodiček. V analyzovaném čtyřletém období se v populaci rodičekzvýšil jejich věk, úroveň ukončeného vzdělání a podíl svobodných rodiček. Při neměnném každoročnímpočtu rodiček se přesunula dřívější nejpočetnější skupina 20–24letých do skupiny 25–29letých.Klesalo procento druhorodiček a rodiček s umělým ukončením těhotenství v anamnéze.Procento žen, užívajících v těhotenství některou z návykových látek, se zvyšovalo s klesajícímvěkem. Charakter těchto změn svědčí o tom, že některé z nich mohou mít souvislost se socioekonomickýmizměnami, k nimž došlo v ČR v 90. letech minulého století.Závěr: Ve druhé polovině 90. let došlo ke zvýšení věku rodiček, úrovni jejich vzdělání, podílusvobodných a naopak k poklesu podílu druhorodiček a rodiček s umělým ukončením těhotenstvív anamnéze. Užívání návykových látek v těhotenství je nejvyšší v nejmladší skupině rodiček.

Klíčová slova:
věk, parita, vzdělání a rodinný stav rodiček, incidence v populaci

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se