Vrozený hydrocefalus v období 1961–2000– výskyt, prenatální diagnostika a prevalencepodle věku matky


Congenital Hydrocephalus in 1961–2000: Incidence,Prenatal Diagnosis and Prevalence according toMaternal Age

Objective:
Presentation of the incidence of congenital hydrocephalus in the Czech Republic during1961 to 2000, prenatally and postnatally diagnosed cases with this defect. Analysis of theprevalence of the defect in different groups by maternal age.Design: Retrospective demographic epidemiological study.Setting: Institute for the Care of Mother and Child, Prague.Method: In the investigation data from the nationwide registration of birth defects were used,kept in in the Institute for Health Information and Statistics of the Czech Republic and data onthe prenatal diagnosis from different departments of medical genetics.Epidemiological analysis of the incidence of congenital hydrocephalus diagnosed prenatally andpostnatally in the Czech Republic in 1961 to 2000. Mathematical and statistical analysis of theprevalence of this defect by maternal age, the method of calculation of the 95% confidence intervalwas used.Results: In the Czech Republic in 1961–2000 3650 cases of congenital hydrocephalus were recorded.From this total number of notified cases 3415 cases were diagnosed after delivery. Prenatally235 cases were diagnosed and pregnancy was terminated prematurely. The mean incidence ofbirth hydrocephalus in the neonatal population in the CR in 1961–2000 was 6.11 per 10 000liveborn infants, after adding the number of prenatally diagnosed cases the mean incidence was6.35 per 10 000 liveborn infants. The mean success rate of prenatal diagnosis during the investigationperiod was 24.30%.Conclusion: The authors found a significant decrease of the incidence in the neonatal populationof the Czech Republic due to advances in prenatal diagnosis during the last nine years. When evaluating maternal age as one of the risk factors for the development of congenital hydrocephalusa statistically significantly higher risk was recorded in women above 37 years of age.

Key words:
birth defect, congenital hydrocephalus, incidence, Czech Republic, prenatal diagnosis,maternal age


Autoři: A. Šípek 1;  V. Gregor 2;  J. Horáček 2;  D. Mašátová 3
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 2Oddělení lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, ředitel ing. J. Pubrdle 3Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha, ředitelka M 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (6): 360-364
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Prezentace incidence vrozeného hydrocefalu v České republice v období 1961 až 2000,prenatálně a postnatálně diagnostikované případy s touto vadou. Analýza prevalencí vady v jednotlivýchskupinách podle věku matky.Typ studie: Retrospektivní demograficko-epidemiologická studie.Název a sídlo pracoviště: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí.Metodika: V práci byla použita data z celorepublikové registrace vrozených vad vedené v Ústavuzdravotnických informací a statistiky České republiky a údaje o prenatální diagnostice z jednotlivýchpracovišť lékařské genetiky.Epidemiologická analýza incidencí vrozeného hydrocefalu prenatálně a postnatálně diagnostikovanéhov České republice v období 1961–2000. Matematickostatistická analýza prevalencítěchto vad podle věku matky, použito metody výpočtu 95 % konfidenčního intervalupravděpodobnosti.Výsledky: V České republice bylo v období 1961–2000 registrováno 3650 případů vrozeného hydrocefalu.Z tohoto celkového počtu hlášených vad bylo 3415 případů diagnostikováno po narození,prenatálně diagnostikováno a pro tuto vadu předčasně ukončeno bylo 235 případů. Průměrnáincidence vrozeného hydrocefalu v novorozenecké populaci v ČR v období 1961–2000 byla 6,11 na10 000 živě narozených, po připočtení prenatálně diagnostikovaných případů byla průměrnáincidence 6,35 na 10 000 živě narozených. Průměrná úspěšnost prenatální diagnostiky ve sledovanémobdobí 24,30 %.Závěr: V naší práci bylo nalezeno významné snížení incidence v novorozenecké populaci Českérepubliky díky úspěchům prenatální diagnostiky v posledních devíti letech. Při hodnocení věkumatky jako jednoho z rizikových faktorů pro vznik vrozeného hydrocefalu bylo nalezeno statistickyvýznamně vyšší riziko pro ženy od 37 let věku.

Klíčová slova:
vrozená vada, vrozený hydrocefalus, incidence, Česká republika, prenatální diagnostika,věk matky

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se