Komplikace disekce axily pro karcinomprsu


Complications of Dissection of the Axilla on Account ofBreast Cancer

Objective:
The objective of the work was to evaluate the incidence and type of postoperativecomplications after radical exenteration of the axilla in conjunction with an implemented surgicaloperation.Design: Retrospective clinical study.Setting: Gynaecological and Obstetric Clinic, First Medical Faculty Charles University and GeneralFaculty Hospital Prague, Apolinářská 18, Prague.Method: The authors made a retrospective analysis of postoperative complications in 116 selectedpatients, who underwent partial breast surgery or ablation of the breast with dissection of theaxilla at the Gynaecological and Obstetric Clinic, First Medical Faculty Charles University andGeneral Faculty Hospital in Prague in 1994–2000 on account of breast cancer stage I and IIaccording to FIGO. The group comprised patients where radiotherapy or chemotherapy of theaxilla was not used. The patients were at least 12 months after operation without signs of locoregionalrelapse of the disease and in the dissected axillary tissue at least 10 lymph nodes werefound. The operations were implemented by nine different surgeons. Early (infection, seroma,haematoma) as well as late (oedema, paraesthesia, stiffness, pain, weakness of the upper extremity)complications were also evaluated. The authors compared the incidence of complaints inrelation to age, the number of dissected nodes and extent of the breast surgery. The statisticalsignificance of the phenomena was evaluated by Fisher’s exact test.Results: At least one complication was recorded in 65% of the patients. In early complications(haematoma, infection, seroma) neither the correlation with the patient’s age nor with the numberof removed nodes was significant. There was a statistically significant relationship (P

Key words:
breast cancer, arm morbidity, axillary dissection, sentinel node biopsy


Autoři: D. Pavlišta 1;  M. Dušková 2;  J. Novotný 3;  M. Zikán 1 ;  M. Strunová 1;  P. Freitag 1;  J. Živný 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV, přednosta doc. MUDr. J. Tvrdek, CSc. 3Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta doc. MUDr. L. Petružel 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (6): 333-337
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Cílem práce je zhodnotit výskyt a typ pooperačních komplikací po radikální exenteraciaxily, které mají souvislost s provedeným chirurgickým výkonem.Typ studie: Retrospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Apolináršká18, Praha 2.Metodika: Byla provedena retrospektivní analýza pooperačních komplikací u 116 vybraných pacientek,které podstoupily parciální nebo ablační výkon na prsu s disekcí axily na Gynekologickoporodnickéklinice 1. LF UK a VFN v Praze v letech 1994–2000 pro karcinom prsu v I. a II. stadiupodle FIGO. Do souboru byly zařazeny nemocné, u kterých nebyla aplikována radioterapie axily,ani chemoterapie, byly po dobu nejméně 12 měsíců po operaci bez známek lokoregionální recidivyonemocnění a u kterých bylo v disekátu axily prokázáno nejméně 10 lymfatických uzlin. Operacebyly prováděny 9 různými operatéry. Hodnoceny byly časné (výskyt infekce, seromu, hematomu)a pozdní (otok, parestezie, ztuhlost, bolest a slabost horní končetiny) komplikace. Porovnán bylvýskyt obtíží v závislosti na věku pacientek, na počtu disekovaných uzlin a na rozsahu operačníhovýkonu na prsu. Statistická významnost jevů byla hodnocena Fisherovým exaktním testem.Výsledky: Alespoň jedna komplikace se vyskytla u 65 % pacientek. U časných komplikací (hematom,infekce, serom) nebyla statisticky významná jejich závislost ani na věku pacientky, ani namnožství odstraněných uzlin. Statisticky významný (p

Klíčová slova:
karcinom prsu, ochablost končetiny, disekce axily, biopsie sentinelové uzliny

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se