Development of Quality of Life of Women afterUrogynecological Operations


Vývoj kvality života po urogynekologickýchoperacích

Cíl:
Prokázat změny a vývoj kvality života před operací a po ní subjektivním hodnocením operovanýchžen pro stresovou inkontinenci.Typ studie: Prospektivní studie.Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha.Metodika: Do studie bylo zařazeno 73 žen, které předoperačně vyplnily dotazník kvality života.Pacientky byly následně kontrolovány po 3 měsících a po jednom roce po operaci. Studii dokončilo 51 žen (69,9 %), které vyplnily dotazníky a byly vyšetřeny. Věkový průměr operovaných byl 56let, BMI nad 25 má 70 % žen, 47 % podstoupilo v minulosti gynekologickou operaci.Nejčastěji prováděnou urogynekologickou operací byl závěs pochvy podle Burche (76 %).Kvalita života v souvislosti s inkontinencí moči byla hodnocena speciálním standardizovanýmdotazníkem Donalda L. Patricka (IQoL). V uvedeném souboru je zároveň hodnocen celkový efektprovedené operace na kontinenci, výskyt nových symptomů, souvislost s pooperačními komplikacemi.Výsledky: Průměrná hodnota dotazníku IQoL před operací byla 50,2, po operaci při roční kontroleprůměrná hodnota dosahovala 80,2. Rozdíl 30 mezi oběma hodnotami znamená výraznézlepšení kvality života. Průměrná hodnota 3 měsíce po operaci byla 78,8. Při tříměsíční i ročníkontrole jsme zaznamenali u 6 % žen zhoršení kvality života oproti výchozímu, předoperačnímustavu. S odstupem 1 rok po operaci byla zlepšena kvalita života u 82 % žen.S jednoletým odstupem od provedené operace přetrvává vysoký stupeň subjektivníhohodnocení kvality života s ohledem na inkontinenci moči.

Klíčová slova:
inkontinence moči, kvalita života, urgence


Authors: P. Drahorádová;  J. Mašata;  A. Martan ;  K. Švabík
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Published in: Ceska Gynekol 2004; (6): 506-510
Category:

Overview

Objective:
The aim of the study is to show the changes in quality of life before and after surgery forgenuine stress urinary incontinence by means of the subjective assessment.Design: Prospective study.Setting: The Department of Obstetric and Gynaecology, the 1st Medical Faculty of Charles Universityand General Hospital, Prague.Methods: 73 women were initially involved in the study. After one year of control we could onlyevaluate 51 of them (69.9%). Their average age was 56, BMI over 25 had 70% of them and 47% of themunderwent a gynaecologic surgery in history. With these 51 women we managed to get completequestionnaire before the surgery on GSI and during the following checking after 3 months and 1year. The most frequent type of surgery was colposuspension (76%).The quality of life in connection with the incontinence is measured by the help of a specifi c standardizedquestionnaire IQoL from Donald L. Patrick. In the same document we also evaluate theglobal effect of provided surgical procedures.Results: The average value of the IQoL questionnaire before operation was 50.2. It reached 80.2done year after the surgery. The difference of 30 makes a notable improvement in the quality of life.The average value 78.8 three month after the surgery was similar. The check up three month andone year after the surgery showed 6% aggravation in the quality of life in comparison with the lifebefore the surgery. The quality of life one year after the surgery improved in 82% women.Conclusion: One year after surgery the quality of life remains highly improved as evaluated by thepatient.

Key words:
urinary incontinence, quality of life, urgency

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account