Pregnancy in Woman with Short Intestine Syndromeon Long-term Parenteral Nutrition – Case Report


Těhotenství u ženy se syndromem krátkéhostřeva při dlouhodobé parenterálnívýživě – kazuistika

Cíl studie:
Seznámit čtenáře s našimi zkušenostmi s dlouhodobou parenterální výživou v těhotenství.Typ studie: Kazuistika.Název a sídlo pracoviště: Gynekologická a porodnická klinika, Gerontologická a metabolickáklinika, Dětská klinika LF UK a FN, Hradec Králové.Předmět a metoda studie: Popisujeme úspěšný průběh těhotenství u ženy léčené dlouhodobě parenterálnívýživou.Závěr: Totální parenterální výživa je efektivní a bezpečnou metodou, která dokáže vyřešit malnutricimatky a vytvořit optimální podmínky pro růst a vývoj plodu.

Klíčová slova:
parenterální výživa, syndrom krátkého střeva, gravidita


Authors: A. Dušková 1;  M. Podholová 1;  J. Maňák 2;  M. Košťál 1;  B. Buriánková 3
Authors‘ workplace: Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Tošner, CSc. 2Gerontologická a metabolická klinika FN Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. L. Sobotka, CSc. 3Dětská klinika FN Hradec Králové, přednostka doc. MUDr. E. 1
Published in: Ceska Gynekol 2004; (6): 459-461
Category:

Overview

Objective:
To report our experience with long-term parenteral nutrition in pregnancy.Subject: Case report.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, Department of Geriatrics and Metabolism,Department of Paediatrics, Medical Faculty of Charles University and Faculty Hospital, HradecKrálové.Subject and Method: We describe successful pregnancy in a woman on long-term parenteral nutrition.Conclusion: Total parenteral nutrition is effective and safe method, which can solve maternalmalnutrition and provide optimal conditions for fetal growth and development.

Key words:
parenteral nutrition, short intestine syndrome, pregnancy

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account