First Experience in Exenteration Interventions in Pelvis


První zkušenosti s exenteračními výkonyv pánvi

Cíl studie:
Diskuse o dosavadních zkušenostech s exenteracemi pánve.Typ studie: Kazuistiky.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, Urologická klinika, I. chirurgickáklinika, Ústav patologie, Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.Metodika: Prezentace 4 případů exenterace pánve. Diskuse s literárními zkušenostmi.Výsledky: Prezentovány jsou 4 případy exenterace pánve, případ supralevatorické totální exenteracepro recidivu karcinomu děložního hrdla, infralevatorické totální exenterace pro recidivukarcinomu pochvy, supralevatorické přední exenterace v primární léčbě lokálně pokročiléhokarcinomu močového měchýře a supralevatorické zadní exenterace pro recidivu karcinomupochvy.

Klíčová slova:
exenterace, karcinom děložního hrdla, karcinom pochvy, karcinom močového měchýře,kontinentní derivace moči


Authors: D. Cibula 1;  J. Svárovský 1;  L. Ungár 2;  M. Babjuk 3;  M. Pešková 4;  R. Gürlich 4;  J. Živný 1;  P. Freitag 1;  P. Dundr 5;  P. Mareš 6
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2Nemocnice St. Stephen, Budapešť, Maďarsko, přednosta prof. L. Ungár, M. D., PhD. 3Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Dvořáček, D 1
Published in: Ceska Gynekol 2004; (6): 483-488
Category:

Overview

Objective:
Discussion of experiences with pelvic exenterations.Design: Case-report.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, Department of Urology, Department of Surgery,Department of Pathology, Department of Clinical Oncology, General Teaching Hospital and IstMedical Faculty of the Charles University, Prague, Czech Republic.Methods: Presentation of 4 cases of pelvic exenterations. Discussion with published data.Results: Altogether four cases of pelvic exenterations are presented, one case of supralevatortotal exenteration for recurrent cervical cancer, one case of infralevator total exenteration forrecurrent vaginal cancer, one case of supralevator anterior exenteration in the treatment of locally advanced cancer of urinary bladder, and one case of supralevator posterior exenteration forrecurrent vaginal cancer.

Key words:
exenteration, cervical cancer, vulva cancer, vaginal cancer, continent

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account