MMP-26 Expression in Endometrial Explants Treated withEstradiol and Progesterone


Exprese MMP-26 v endometriálníchexplantech pod vlivem estradiolua progesteronu

Cíl studie:
Zjistit možný přímý regulační vliv estrogenu na expresi MMP-26 in vitro.Typ studie: Experimentální studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, UP LF a FN, Olomouc, Česká republika,Gynekologicko-porodnická klinika, Univerzitní nemocnice, Lund, Švédsko.Metodika: Studovali jsme MMP-26 mRNA ve 14 vzorcích normální endometriální tkáně, získanýchz proliferační fáze menstruálního cyklu. Vzorky byly pět dnů kultivovány buď se samotnýmestradiolem, nebo s kombinací estradiolu a progesteronu. Kontrolní skupiny tvořily vzorkykultivované s etanolem. Exprese MMP-26 mRNA byla zjišťována ve zmražených vzorcích pomocíin situ hybridizace. Přítomnost estrogenových a progesteronových receptorů byla stanovovánaimunohistochemicky.Výsledky: Exprese MMP-26 mRNA byla nejvyšší v čerstvých (nekultivovaných) endometriálníchvzorcích. Intenzita signálu strmě klesala v obou studovaných i kontrolních skupinách běhemprvních dvou dnů kultivace a v dalších dnech dosahovala zanedbatelných hladin. Nukleárníintenzita estrogenových i progesteronových receptorů byla po pěti dnech kultivace na vysokéúrovni.Závěr: Neprokázali jsme přímý regulační vliv estrogenu na expresi MMP-26 mRNA in vitro.

Klíčová slova:
endometrium, in vitro, MMP, mRNA, regulace


Authors: R. Pilka 1;  M. Kudela 1;  S. Hansson 2;  B. Casslén 2
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika, FN a LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 2Gynekologicko-porodnická klinika a Biomedicínské centrum, Univerzita Lund, Švédsko 1
Published in: Ceska Gynekol 2004; (6): 0
Category:

Overview

Objective:
To examine possible estrogen dependent endometrial expression of MMP-26 in vitro.Design: Experimental study.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology of the Palacky University Medical School andUniversity Hospital, Olomouc, Czech Republic, Department of Obstetrics and Gynecology, UniversityHospital, Lund, Sweden.Methods: We studied MMP-26 mRNA in 14 normal endometrial samples obtained from the proliferativephase of the menstrual cycle. Samples were cultured for fi ve days either with estradiolalone or in combination with progesterone. Samples cultured with ethanol represented controlgroups. MMP-26 mRNA expression was examined in frozen samples using in situ hybridization.Immunohistochemistry was used to study the presence of estrogen and progesterone receptorsin endometrial explants.Results: MMP-26 mRNA expression was highest in fresh (non cultured) samples. Signal intensitydecreased during the fi rst two days of culture and was negligable in the following days. Nuclearintensity for estrogen and progesterone receptor was high after fi ve days of culture.Conclusion: We did not fi nd MMP-26 mRNA in vitro expression to be directly estrogen dependent.

Key words:
endometrium, in vitro, MMP, mRNA, regulation

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account