Diagnostics of Human Papillomaviruses


Diagnostika lidských papillomavirů

Cíl práce:
Lidské papillomaviry (HPV) jsou spojovány s řadou epiteliálních lézí, nejpodrobnějijsou prozkoumány jako hlavní etiologický faktor karcinomu děložního hrdla. HPV diagnostika jesoučástí screeningových programů ve většině vyspělých zemí.Cílem souhrnného článku je podat přehled molekulárně biologických metod, používaných v současnostipro diagnostiku lidských papillomavirů. Metody jsou zde rozděleny podle principu do třískupin: na metody hybridizační PCR metody a metody využívající oba předchozí principy. Přehledmá napomoci k výběru vhodné metodiky pro různé cíle, jako jsou rutinní screening, klinická diagnostikajednotlivých onemocnění spojovaných s papillomaviry nebo výzkumné studie. Z kontextuvyplývá nezbytnost teoretických znalostí i praktických zkušeností pro provádění tohoto vyšetřenía zodpovědnou interpretaci výsledků.Typ práce: Přehledný souhrn.Název a sídlo pracoviště: Šiklův patologicko-anatomický ústav, Fakultní nemocnice Plzeň.

Klíčová slova:
lidské papillomaviry, HPV, HPV diagnostika


Authors: I. Mikyšková 1;  M. Michal 2
Authors‘ workplace: Bioptická s. r. o., vedoucí lékařka prof. MUDr. A. Skálová, CSc. 2Šiklův patologicko-anatomický ústav FN, Plzeň, přednosta prof. MUDr. M. Michal 1
Published in: Ceska Gynekol 2004; (6): 510-516
Category:

Overview

Objective:
Human papillomaviruses (HPV) are linked to broad spectrum of epithelial lesions, wellknown is their main role in ethiology of cervical carcinoma. HPV testing is an integral componentof cervical cancer screening.This article presents general overview of molecular biologic methods current used in HPV diagnostic.Methods are divided according to its principle to three groups – hybridization based, PCRbased and combined both of this principle. The review would help select optimum methodics forroutinely screening, for causal clinical diagnostics of HPV associated diseases or for research study.From this context arise need of theoretical rudiments and experience for HPV diagnostics.Subject: Review article.Setting: Sikl’s Department of Pathology, Charles University, Medical Faculty Hospital Pilzen,Czech Republic.

Key words:
human papillomaviruses, HPV, HPV testing

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account