Radicality of Surgical Therapy and Position of AdjuvantChemotherapy in Ovary Tumors of Borderline Malignancy


Radikalita chirurgické léčby a postaveníadjuvantní chemoterapie u nádorů ovariahraniční malignity

Objective:
Evaluation of the benefi t of the radical surgical therapy in the assessment of prognosticfactors and indication of adjuvant therapy in patients with borderline tumors of ovary.Design: Retrospective study.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, University Hospital, Ostrava.Methods: The group consists of 26 patients operated on our department, 12 of which underwentrestaging operation after insuffi cient primary surgery in different hospital and14 underwentprimary surgery in our department. The average age was 42.9 years.Results: Radical surgery with regional lymphadenectomy was performed in 18 cases (69%) andnon-radical in 8 cases (31%). In 7 patients (27%) fertility preservation operation was done. Accordingto histological results 19 tumors (73%) were of serous type, 7 being of mucinous type(27%). There were no other histological types in our group. The lymphnodes were positive in 4cases (22%) out of 18. Eight patients were indicated for adjuvant chemotherapy (31%), 4 of themfor regional lymphnodes positivity, 2 for peritoneal implants, 1 patient for tumor residuum. Thelast case was a patient with tumor duplicity of a borderline tumor of ovary stage FIGO IIC andcorporal carcinoma stage FIGO IB.We had one case of recurrence after fertility preservation surgery. There was no case of pregnancyyet.Conclusions: Borderline tumors of ovary have good prognosis and low recurrence rate. In spiteof that, there exists a group of women with higher risk of recurrence and disease progressionwhich can be fatal. These patients may benefi t from adjuvant therapy, which is indicated afterevaluation of risk factors ideally acquired from the radical surgery.

Klíčová slova:
borderline tumor of ovary, radical surgery, lymphadenectomy, chemotherapy


Authors: L. Ševčík 1;  J. Klát 1 ;  P. Koliba 1 ;  R. Čuřík 2
Authors‘ workplace: Porodnicko-gynekologická klinika FNsP, Ostrava, přednosta MUDr. P. Koliba, CSc. 2Ústav patologie FNsP, Ostrava, přednosta MUDr. R. Čuřík 1
Published in: Ceska Gynekol 2004; (6): 488-492
Category:

Overview

Cíl studie:
Vyhodnocení přínosu radikální chirurgické léčby při vyhodnocování prognostickýchfaktorů a při indikaci adjuvantní léčby u nádorů ovaria hraniční malignity.Typ studie: Retrospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Porodnicko-gynekologická klinika Fakultní nemocnice s poliklinikou,Ostrava.Metodika: Soubor tvoří 26 pacientek s nádorem ovaria hraniční malignity, které se podrobily nanašem pracovišti chirurgické léčbě. Průměrný věk našeho souboru činil 42,9 roku. Ve 12 případechšlo o restagingovou operaci po nedostatečné chirurgické léčbě na jiném pracovišti, ve 14případech pak o primární chirurgickou léčbu na našem pracovišti.Výsledky: Radikální operace s regionální lymfadenektomií byla provedena v 18 případech (69 %),neradikální operace u 8 žen (31 %). V 7 případech (27 %) byla provedena fertilitu zachovávajícíoperace. Z histologických typů šlo v 19 případech (73 %) o serózní typ, v 7 případech (27 %) o mucinóznítyp nádoru. Jiné histologické typy jsme v našem souboru nezaznamenali. Pozitivitu uzlin jsme prokázali u 4 pacientek z 18 (22 %). Adjuvantní chemoterapii jsme indikovali v 8 případech(31 %). Adjuvantní léčba byla indikována ve 4 případech pro pozitivitu regionálních uzlin, vedvou případech pro peritoneální implantáty, v jednom případě pro nádorové reziduum a v jednompřípadě šlo o stadium FIGO IIC s duplicitním karcinomem dělohy stadia FIGO IB. Recidivunádoru jsme prokázali v 1 případě po fertilitu zachovávající operaci, těhotenství po léčbě jsmedoposud nezaznamenali.Závěr: Nádory ovaria hraniční malignity mají dobrou prognózu a nízký počet recidiv. Přesto všakexistuje skupina žen, které mají zvýšené riziko recidivy a progrese nemoci, která může skončitsmrtí pacientky. Tyto pacientky mohou profi tovat z adjuvantní léčby, jejíž indikace je stanovenapo vyhodnocení rizikových faktorů získaných optimálně z radikální chirurgické léčby.

Key words:
ovariální tumor hraniční malignity, radikalita operační léčby, lymfadenektomie,chemoterapie

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account