Guideline for Gynecological Malignant Tumors – PrimaryComplex Therapy in Operable Stages of Malignant Tumors ofVulva


Guideline gynekologických zhoubnýchnádorů 2004 – Primární komplexní léčbaoperabilních stadií zhoubných nádorů vulvy

Cíl studie:
Vypracování doporučeného postupu (guideline) pro primární komplexní léčbu operabilníchstadií zhoubných nádorů vulvy.Typ studie: Souhrnný přehled literatury, konsenzus předkladatel versus oponenti.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha.Metodika: Proveden literární rozbor, analýza statistických údajů z České republiky a předkladatelivypracován návrh, který byl oponován skupinou expertů. Výsledná předloha je konsenzusvzniklý hlasováním expertní skupiny.Výsledky: V diagnostice se proti návrhu z roku 1998 nic nezměnilo. Guideline chirurgické léčbybyl prakticky vytvořen nový. Široká excize nebo simplexní vulvektomie je akceptovatelná pouzeu stadia 1a (invaze do 1 mm) bez angioinvaze, nepostižený okraj musí být nejméně 5mm. Standardnímvýkonem u karcinomu vulvy stadia 1a s angioinvazí 1b a 2 i nadále zůstává radikálnívulvektomie s bilaterální ingvinofemorální lymfadenektomií. U lateralizovaných lézí je možnéprovést pouze radikální hemivulvektomii nebo radikální excizi s ingvinofemorální lymfadenektomií.Volný okraj na vulvě musí být nejméně 8mm. V současné době je u pacientek s vysokýmoperačním rizikem alternativou ingvinofemorální lymfadenektomie, exstirpace sentinelové uzliny,která je označena patentovou modří a radiokoloidem Tc 99 zároveň. V případě pozitivity senkolpotinelovéuzliny je indikována ingvinofemorální oboustranná lymfadenektomie. Vyšší stadia karcinomujsou indikována k primární radioterapii, event. je možné u stadia 3 provést exenteraci.Závěr: Guideline pro léčbu zhoubných nádorů vulvy by měl být vodítkem základní péče pro klinikya ostatní subjekty, které vstupují do procesu zdravotní péče o zhoubné nádory vulvy. Jednáse o konsenzus mezi předkladateli a oponenty. O každém bodu tohoto guideline bylo hlasováno.Guideline se zabývá jednotlivými kroky od diagnostiky po dispenzarizaci.

Klíčová slova:
karcinom vulvy, guideline, radikální vulvektomie, sentinelové uzliny, ingvinofemorálnílymfadenektomie


Authors: H. Robová 1 ;  L. Rob 1 ;  B. Svoboda 2;  H. Stankušová 3;  K. Cwiertka 4;  R. Neumannová 5;  J. Petera 6;  P. Koliba 7 ;  A. Dörr 8
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc. 2Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FN KV, Praha, přednosta doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. 3Radioterapeutické oddělení FN Motol, Praha, přednosta prim. MU 1
Published in: Ceska Gynekol 2004; (6): 477-483
Category:

Overview

Objective:
Elaboration of guideline for primary treatment of operable vulvar cancer.Design: Review, consensus between proposers and opponents.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, 2nd Medical Faculty Charles University andFaculty Hospital Motol, Prague.Method: A retrospective review of published data, analysis of Czech statistics and consensusbetween proposers and opponents.Results: Guideline for the diagnosis remain the same as in the proposal from 1998. We elaboratedpractically new guideline for surgical treatment. Wide excision or simplex vulvectomy is adequateonly for stage 1a without angioinvasion, free margins have to be 5 mm. Standard surgicalprocedure is radical vulvectomy with inquinofemoral lymphadenectomy in stage 1a with angioinvasion,1b and 2. In laterally localised lesions it is possible to perform hemivulvectomy or radicalexcision with inquinofemoral lymphadenectomy. Free margins have to be more than 8 mm.An alternative procedure in internally high-risk patients is sentinel node detection with radicalvulvectomy (hemivulvectomy). Sentinel node detection has to by performed by combined methodof blue dye and radiocoloid Tc 99 simultaneously. Bilateral inquinofemoral lymphadenectomy isindicated in case of positive sentinel node. Primary radiotherapy is indicated in higher stages, instage 3 we can perform an exenteration with the agreement of patient.Conclusion: Guideline for the treatment of vulva cancer should be directions for clinicians andothers, who participate in the process of treatment of the vulva cancer. Guidelines include allparts of the process (from diagnosis to follow up). All topics of the guidelines were arise froma voting of the proposers and opponents.

Key words:
cancer of vulva, guideline, radical vulvectomy, inquinofemoral lymphadenectomy,sentinel nodes

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account