Sonographic Evaluation of Endometrial Preparationby Oral Estrogen-Progesterone Substitution beforeCryoembryotransfer


Sonografi cké hodnocení přípravyendometria orální estrogen-progesteronovousubstitucí před kryoembryotransferem

Cíl studie:
Porovnání sonografi ckých změn na endometriu v pozdní proliferační, časné a střednísekreční fázi přirozeného cyklu a artefi ciálního cyklu s orální estrogen-progesteronovou substitucíu stejné skupiny pacientek a zhodnocení jejich klinického přínosu.Typ studie: Prospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc.Metodika: U 24 žen s pravidelným cyklem byla určena ovulace (LH, sonografi e) a popsány změnyvýšky a echogenity endometria a průtoků v a. uterina pomocí pulzatilního indexu (PI) v pozdníproliferační, časné a střední sekreční fázi menstruačního cyklu. Stejná vyšetření byla provedenav cyklu s orální estrogen-progesteronovou substitucí používanou k přípravě endometria ke kryoembryotransferu.Výsledky: V proliferační fázi přirozeného cyklu byla výška endometria vyšší (p=0,05) než přiestrogen-progesteronové substituci, „triple line“ echogenita převažovala v obou cyklech, PI a.uterina v pozdní proliferační fázi byl nižší (p=0,01) na straně rostoucího foliklu v přirozenémcyklu, nižší (p=0,05) než v substituovaném cyklu. V sekreční fázi nebyly mezi hodnocenými cyklyzjištěny rozdíly ve výšce sliznice, převažovalo homogenní hyperechogenní endometrium, nejnižšíhodnoty PI byly naměřeny 7. den po ovulaci resp. nasazení progesteronu.Závěr: V artefi ciálním cyklu doporučujeme zahájit progesteronovou substituci po předchozípřípravě estrogenem až po dosažení výšky endometria nejméně 9 mm s echogenitou „triple line“nebo homogenní izoechogenní.

Klíčová slova:
orální estrogen-progesteronová substituce, výška endometria, echogenita endometria,pulzatilní index a. uterina


Authors: I. Oborná;  J. Dostál ;  J. Březinová;  M. Svobodová;  H. Fingerová
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela
Published in: Ceska Gynekol 2004; (6): 461-466
Category:

Overview

Objective:
To compare the changes of sonographic features of endometrium throughout naturaland artifi cial cycles in which oral estrogen-progesterone substitution were used in the samegroup of patients and discuss their clinical signifi cance.Design: A prospective study.Setting: Dept. of Obstetrics and Gynaecology, University Hospital, Olomouc.Methods: In 24 women with regular menstrual cycle ovulation was detected (LH, sonography)and the following sonographic features: endometrial thickness, echogenity and pulsatility index(PI) of uterine artery were evaluated in the late proliferative, early and mid secretory phase.The same sonographic examination was performed in the artifi cial cycle with oral estrogen-progesteronesubstitution used for endometrial preparation for transfer of cryopreserved-thawedembryos.Results: In the late proliferative phase of the natural cycle the thickness of endometrium washigher than in the artefi cial cycle (p=0.05). Triple-line echogenity prevailed in both cycles. ThePI in natural cycle was lower (p=0.01) on the side of the growing Graafi an follicle compared tothe other side and lower (p=0.05) than in the artifi cial cycle. In the secretory phase there wereno differences in endometrial thickness within cycles. Homogenous hyperechoic endometrium interprevailedin both cycles and the lowest PI was found on the 7th day both after ovulation and afterinitiation of progesterone substitution.Conclusion: Progesterone addition after endometrial preparation with estrogen should be institutedwhen the endometrium thickness reached at least 9 mm and isoechoic or triple line echogenityis found.

Key words:
oral estrogen-progesterone substitution, endometrial thickness, endometrial echogenity,pulsatility index of uterine artery

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account