Ablation of the Endometrium: Prospective 5-years“Follow up“ Study


Ablace endometria - prospektivní 5letá„follow up“ studie

Cíl studie:
Zhodnocení účinnosti ablace endometria u pacientek s nepravidelným děložním krvá-cením, které nereagují nebo u nichž je kontraindikována konzervativní terapie.Typ studie: Prospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská18, 128 51, Praha 2, Česká republika.Soubor a metodika: 100 pacientek s nepravidelným děložním krvácením, u nichž byla kontraindi-kována nebo neúspěšná konzervativní terapie, bylo indikováno k ablaci endometria. U 44 pa-cientek bylo endometrium předoperačně připraveno danazolem nebo progestiny nebo u nich byloakutní krvácení stavěno předoperačně Norethisteronem acetas; u 65 pacientek nebylo endometri-um předoperačně připraveno. V celkové anestezii bylo děložní hrdlo dilatováno do 10 mm a dělož-ní dutina byla distendována Purisolem (sorbitol a manitol). „Roller-ball“ koagulační technikakombinovaná s vysokofrekvenční elektroendoresekcí kličkou byla užita u 85 pacientek. Nález ma-lého děložního myomu/ů nebyl považován za kontraindikaci k ablaci endometria.Výsledky: Při „follow up“ 51-52 měsíce je u 42 (42 %) pacientek amenorea, 51 (51 %) hypomenorea, 5(5%) eumenorea a u 2 (2 %) přetrvává nepravidelné krvácení. Průměrný operační čas byl 30 min.(15-45 min). Výkon byl dokončen u všech 100 (100 %) pacientek a nesetkali jsme se s vážnýmikomplikacemi.Závěr: Ablace endometria je bezpečný a efektivní hysteroskopický výkon při řešení nepravidelné-ho děložního krvácení u žen s normální morfologií dělohy, případně s malým děložním myomem/yv souboru 100 pacientek při „follow up“ 51-52 měsíce.

Klíčová slova:
děloha, krvácení, hysteroskopie, endometrium, resekce


Authors: Z. Fučíková;  D. Tóth;  H. Hrušková;  D. Cibula;  J. Živný
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Published in: Ceska Gynekol 2000; (6): 417-419
Category:

Overview

Objective:
Objective of the study is to evaluate the effectivnes of endometrial ablation in patientswith persistent uterine bleeding who are unresponsive to conservative therapy.Design: Prospective clinical study.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, 1st Medical Faculty, Charles University andGeneral Faculty Hospital in Prague, Czech Republic.Methods: 100 women with intractable uterine bleeding were subjected to undergo endometrialablation. 44 patients were treated preoperatively not only with danazol or progestins but alsowith Norethisteron acetas to stop the acute bleeding preoperatively and 65 gave no preoperativedrug administration. Under appropriate anesthesia the cervix was dilated to 100 mm and theuterine cavity was distended with Purisol (Sorbitol and Manitol). Roller-ball coagulation techni-que combined with loop highfrequency endoresection was used in most of the patients (85 pati-ents). The findings of small uterine myoma(s) were not consider as a contraindication of theendometrial ablation.Results: At 51-2 months 42 (42 %) of patients reported amenorrhea, 51 (51 %) hypomenorrhea, 5(5 %) eumenorrhea and 2 (2 %) nochange. The mean time to complete operation was 30 minutes(range 15-45 minutes). The procedure was completed in all 100 women and we had no seriouscomplications.Conclusion: It is concluded, that endometrial ablation is safe and effective hysteroscopic proce-dure in the cases of abnormal uterine bleeding for women with normal uterine morfologicalfindings or small uterine myoma(s) considering the follow up 51-2 month of the study.

Key words:
uterus, bleeding, hysteroscopy, endometrium, resection

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account