Development of Reproductive Health of Women in theCR during 1993-1997


Vývoj reprodukčního zdraví žen v ČRv období 1993 - 1997V. Mezinárodní srovnání

Cíl studie:
Zjistit, jaké změny v reprodukčním zdraví žen vyvolaly změny v systému zdravotnípéče a sociální sféře. Cílem dílčí studie bylo porovnat změny ve frekvenci umělého ukončenítěhotenství (UUT) a používání antikoncepce v posledních 20 letech v ČR a ve vybraných vyspě-lých zemích.Typ studie: Retrospektivní srovnávací epidemiologická studie.Pracoviště: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí.Metodika: Pro údaje z ČR byly použity výsledky ze 4 předcházejících dílčích studií. Údaje z obdob-ných zahraničních studií byly rozděleny do 2 skupin. Do prvé skupiny bylo zařazeno 7 zemí zestřední Evropy, do druhé 14 zemí ze západní a severní Evropy a 4 vyspělé země zámořské. Všech-ny země byly diferencovány podle spolehlivosti vykazovaných údajů.Výsledky: Příčinou vyššího počtu UUT a nižšího počtu žen používajících účinnou antikoncepciv ČR proti vyspělým zemím, datující se od konce 60. let, byl rozdílný společenský přístup k probí-hající legislativě UUT za současného rozvoje plánovaného rodičovství. Tato skutečnost je dolože-na srovnáním údajů jak o využívání UUT, tak používání antikoncepce ženami v různém věku, kdyobě tyto proměnné jsou hodnoceny mezinárodně platnými ukazateli. Zatímco v západních zemíchse počet UUT za posledních 20 let v průměru snížil jen minimálně a v některých dokonce po r.1993 mírně stoupá, v ČR v důsledku výrazného poklesu počtu UUT a zvýšenému používání anti-koncepce po r. 1993, došlo ke snížení rozdílu obou těchto proměnných mezi ČR a západnímizeměmi.Závěr: Z 2 - 3krát vyšší frekvence UUT v ČR proti zemím západní Evropy před r. 1993, došlo do r.1997 k výraznému snížení tohoto rozdílu, takže na 1000 žen připadá v ČR již jen 19,3 UUT protiprůměrnému počtu 14,1 v uvedených zemích. Z používaných metod

Klíčová slova:
epidemiologie, umělé ukončení těhotenství, antikoncepce, abortion rate, abortionratio


Authors: Z. Štembera;  P. Velebil
Authors‘ workplace: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2000; (6): 398-405
Category:

Overview

Objective:
1) Overall objective is to detect changes in reproductive health of women due to chan-ges in the system of social and health care. 2) The particular objective of this part of the study(part V) is to compare the incidence of induced abortions and contraceptive use in the CzechRepublic and selected developed countries during last 20 years.Design: Retrospective comparative epidemiological study.Setting: Institute for the Care of Mother and Child, Praha 4 - Podolí.Methods: Input data for the Czech Republic use came from the results of the four previous parts ofthe study. The data from similar studies in selected countries were divided into two groups. Sevencountries of Central Europe formed the first group, the second group consisted of 14 countries ofWestern and Northern Europe and 4 developed countries over-the-ocean. The both groups wereordered according to the reliability of reported data.Results: The cause of higher number of induced abortions and lower number of women usingeffective contraception in the Czech Republic compared to other developed countries falls intosixties when different social approach towards induced abortion legislation and concurrent deve-lopment of planned parenthood began. This is being documented by comparison of data on use ofinduced abortions and contraceptive use among women of different age groups, while usinginternationally accepted indicators. Although the number of induced abortions did not changesubstantially in western countries during last 20 years (there has been even slight increase insome of them since 1993), the number of induced abortions in the Czech Republic decreasedmarkedly, and this fact, together with increased use of contraception since 1993 led to decrease ofdifference in between these two variables, compared to western countries.Conclusions: The 2-3 fold higher number of induced abortions in the Czech Republic than incountries of the second group before 1993 decreased substantially; there were only 19.3 inducedabortions per 1000 women in the Czech Republic in 1997 compared to average of 14.1 inducedabortions in developed countries. Use of effective contraceptive methods is lower in the CzechRepublic due to low use of sterilization.

Key words:
epidemiology, induced abortion, contraception, abortion rate, abortion ratio

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account