Use of Oocytes without Zona Pellucida for Treatmentof Infertility


Využití oocytů bez zony pellucidypro léčbu neplodnosti

Cíl studie:
Ověřit využití oocytů bez zony pellucidy (zona free oocyty) pro léčbu neplodnostimetodami asistované reprodukce.Typ studie: Pilotní studie.Název a sídlo pracoviště: Centrum asistované reprodukce, Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN, Praha.Metodika: Oocyty bez zony pellucidy byly oplozeny metodou injekce jedné spermie do cytoplazmy(ICSI) a kultivovány běžným způsobem do stadia blastocysty, které byly kryokonzervovány.Výsledky: První stadium po oplození oocytů metodou ICSI probíhalo fyziologicky, oocyty bez ZPvyloučily polární tělísko a ve standardní době, tedy za 18 hodin, obsahovaly v cytoplazmě dvěmorfologicky normální prvojádra. V průběhu časného rýhování (první až třetí den kultivace invitro) byla dynamika rýhování normální, ale prostorové uspořádání buněk neodpovídalo jejichtrojrozměrnému uskupení u embryí uzavřených v zoně pellucidě. Ve stádiu kompaktizace a vývo-je blastocysty se morfologický vývoj nelišil od standardního embrya.Závěr: Oocyty bez ZP lze úspěšně oplodnit metodou ICSI. U pacientek s opakovaně nízkým počtemzískaných oocytů a nebo u žen s defektem ZP může ICSI oocytu bez ZP významně zvýšit šanci naotěhotnění.

Klíčová slova:
oocyty bez zony pellucidy, ICSI, vývoj blastocysty, diferenciace, časné embryo


Authors: L. Jelínková;  J. Pavelková;  K. Řežábek;  J. Živný
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.
Published in: Ceska Gynekol 2000; (6): 456-459
Category:

Overview

Objective:
The study of zona free oocytes fertilization using intracytoplasmic sperm injection(ICSI) with the aim to increase the pregnancy rate in the assisted reproduction.Design: Pilot study.Setting: Assisted Reproduction Centre, Gynecology Obstetrics Department of the 1st MedicalFaculty and General Faculty Hospital, Charles University, Prague.Methods: Zona free oocytes were fertilized using ICSI and cultured in standard conditions in vitrofor 5 days until the blastocyst stage. Blastocysts were cryopreserved using 8% glycerol.Results: The fertilization process of zona free oocyte was physiological, oocytes expulsed the polarbody and in standard time, i.e. 18 hour post insemination, two distinct, morphologically normalpronuclei were apparent in cytoplasm. During early cleavage, from the first to the third day of invitro culture, the dynamics of cell division was normal, the three-dimensional arrangement ofcells was more flattened than in normal, zona intact embryo. The fourth and fifth day of culture,the morphological appearance of embryo corresponded to normal development.Conclusion: The fertilization of zona free oocytes using ICSI can give morphologically normalzygote and after 5 days culture in vitro these zygotes can develop into blastocyst stage. Thismethod can increase the pregnancy rate in patients with repeatedly low number of oocytes orwith defects of zona pellucida.

Key words:
zona free oocyte, ICSI, blastocyst development, differentiation, early embryo

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account