Suspensory Apparatus of the Vagina - ContemporaryAspect


Závěsný aparát pochvy - současný pohled

Cíl studie:
Cílem studie bylo popsat jednotlivé etáže poševních závěsných struktur, jak je defino-val DeLancey, jejich obraz v magnetické rezonanci a klinické jednotky podmíněné jejich defekty.Typ studie: Přehled.Název a sídlo pracoviště: Gynek.-porod. klinika 1. LF UK a VFN, Praha; Radiodiagnostické oddě-lení FN Hradec Králové.Metodika: Zhotovení literární rešerše a vlastní výsledky vyšetření malé pánve pomocí magnetickérezonance.Výsledky: Bylo vyhodnoceno 20 vyšetření magnetickou rezonancí a zhotoveno 5 počítačovýchprostorových modelů orgánů malé pánve. Vybrané výsledky literární rešerše a vlastních vyšetře-ní byly dány do souvislosti s klinickými jednotkami gynekologické praxe. Závěsný aparát pochvyje stále předmětem intenzivního výzkumu. Velký přínos znamenaly některé nové anatomickéstudie a možnost použití moderních přístrojů magnetické rezonance.Závěr: Klasifikace závěsného aparátu pochvy podle DeLanceyho je ucelenou teorií, která je v sou-ladu s klinickou praxí, zobrazovacími metodami a pitevními nálezy.

Klíčová slova:
pochva, anatomie, magnetická rezonance, žena, modelování, cystokéla


Authors: M. Otčenášek 1;  M. Halaška 1;  J. Žižka 2;  A. Martan 1 ;  J. Mašata 1
Authors‘ workplace: Gynek. -porod. klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. 2 Radiodiagnostické oddělení FN Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2000; (6): 460-463
Category:

Overview

Objective:
To describe vaginal support levels according to the DeLancey’s classification, theirappearance in transversal magnetic resonance images and clinical categories caused by theirdefects.Design: Review.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, 1st Medical Faculty, Charles University, Pra-gue; Department of Radiodiagnostics, Charles University, Medical Faculty in Hradec Králové.Methods: A review of literature, examinations of female pelvis with magnetic resonance imaging(MRI) and 3 dimensional computer reconstructions were made.Results: We performed 20 MRI studies and 5 computer spatial reconstructions of female pelvis.Selected results of a review of literature and our MRI examinations were correlated with varioustypes of vaginal descensus.Conclusions: The questions about the supporting structures of female vagina are still not fullyanswered. Great advance was achieved by some recent pathological studies and by the introduc-tion of modern magnetic resonance units in this field. The DeLancey’s classification goes well inaccord with clinical examination, imaging methods and cadaver studies.

Key words:
vagina, anatomy, magnetic resonance, female, modeling, cystocele

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account