Survey of Basic Access to the Seeking of the MoralStatus of Embryo


Přehled základních přístupů k určenímorálního statutu lidského embrya

Techniky umělé reprodukce vyvolávají od roku 1978 intenzivní diskusi o etických souvislostechtechnologických zásahů do lidské reprodukce. Je zřejmé, že názor, zda lidské embryo je či neníčlověkem, má přímý dopad na to, jak se z hlediska morálky díváme na selektivní potraty, zmrazo-vání embryí a výzkum na embryích. Snaha o definování morálního statutu embrya nabývá rozmě-ru interdisciplinárního výzkumu. Filozofický pohled na embryo má bezprostřední dopad nasnahu o řešení praktických problémů.Tato práce věnuje pozornost morálnímu statutu embrya. Autor tvrdí, že tento morální statutmůžeme zkoumat dvěma způsoby. Za prvé na bázi představ o podstatě - pak by člověk měl býtosobou od okamžiku koncepce. Nebo náš pohled na embryo může být dějinný, v souvislosti sespolečenským a historickým kontextem. Ať už je náš pohled jakýkoli, pokud si nejsme jisti v otáz-ce, zda embryo je či není člověk, měli bychom s ním zacházet jako s člověkem.

Klíčová slova:
ontologický personalismus, empirický funkcionalismus, embryo, lidské bytí, morál-ní status, umělá reprodukce.


Authors: T. Lajkep
Authors‘ workplace: Ústav lékařské etiky, LF MU, Brno, vedoucí doc. MUDr. M. Munzarová, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2000; (6): 483-486
Category:

Overview

The introduction of in vitro fertilization in 1978 provoked a broad debate about the ethical prob-lems of technological intervention on the human reproduction. It is obvious, that the issue ofwhether the human embryo is or is not a person seems to be most important in current debates onthe morality of selected abortion, cryopreservation and embryo experimentation. The seeking ofthe moral status of embryo addresses this fundamental question in a multidisciplinary manner. Itis clear, that the philosophical or ontological approach to the embryo has a direct bearing upona practical issues.This work deals with the moral status of embryo. The author claims, that we can establish his orher moral status by two different way. First it is a substantial approach. Then the embryo is theperson since the conception. Second is the historical approach. Then the person is a concept ofhuman being, that is unintelligible apart from social and historical context. But when we are notsure whether embryo is a person or not, it is wise to treat the embryo like a person.

Key words:
ontological personalism, empirical functionalism, embryo, human being, moral status,artificial reproduction.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account