Homocysteinaemia - Its Impact in Gynaecology andObstetrics


Homocysteinemie - její významv gynekologii a porodnictví

Cíl studie:
Sledování plazmatické hladiny homocysteinu (Hcy) u zdravých žen v průběhu normál-ního a patologického těhotenství doplněného hladinami z plodové vody a fetálního séra, protožezvýšená hladina Hcy - hyperhomocysteinemie - je považována za nezávislý rizikový faktor, urych-lující vývoj cévního poškození a vznik rozštěpů neurální trubice plodu.Typ studie: Základní práce k získání vlastních dat o Hcy v naší zdravé i nemocné populaci těhot-ných i netěhotných žen.Metodika: Celkový Hcy v plazmě, plodové vodě a fetálním séru stanoven chromatografickou meto-dou s fluorescenční detekcí.Výsledky: Normální homocysteinemie - u zdravých netěhotných preklimakterických žen činí: 9,7 ±1,6 mmol/l, a s věkem se zvyšuje. U zdravých klimakterických žen dosahuje vyšších hodnot (podob-ných hodnotám u mužů): 11,8 ± 2,6 mmol/l. Při podávání hormonální antikoncepce hladina Hcymírně klesá na: 7,2 ± 2,0 mmol/l. U fyziologických gravidit dosahuje nejnižších hodnot: 4,4 ± 1,7mmol/l bez výrazných změn v průběhu gravidity; v šestinedělí se však zvyšuje na: 8,4 ± 2,1 mmol/l.U patologických gravidit je mírně zvýšena: 6,3 ± 2,1 mmol/l, nejvýrazněji pak po abrupci placenty:7,5 ± 1,7 mmol/l. U těhotných se susp. pozitivním výsledkem screeningu na m. Down nalezenonesignif. zvýšení: 6,52 ± 2,4 mmol/l. V plodové vodě zdravých těhotných jsou hodnoty Hcy nízké: 4,1± 1,2 mmol/l bez výrazného kolísání v průběhu gravidity. Ve fetálním séru u rizikových gravidit(rozštěpy neurální trubice, susp. trizomie, vrozené vývojové vady, dědičné metabolické poruchy)nalezeno: 3,6 ± 1,4 mmol/l. Fetoplacentární kvocient pro Hcy činil: 0,62.Závěr: Byly stanoveny průměrné hodnoty homocysteinu u fyziologických i patologických gravidita zatím potvrzen jeho omezený diagnostický význam. V literatuře uváděný nález hyperhomocysteinemie u rozštěpů neurální trubice se nám nepodařilo potvrdit, protože všechny sledované pa-cientky s rizikovou graviditou byly plně saturovány „kritickými“ vitaminy tj. folátem, vitaminemB6 a B12 .

Klíčová slova:
homocystein, homocysteinemie, hyperhomocysteinemie, folátová embryopatie, rizi-kové těhotenství, defekty neurální trubice


Authors: J. Hyánek;  J. Živný;  A. Doležal;  P. Calda ;  L. Krofta;  H. Vinglerová;  J. Jeníček
Authors‘ workplace: Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, vedoucí prof. MUDr. J. Hyánek, DrSc.
Published in: Ceska Gynekol 2000; (6): 406-412
Category:

Overview

Objective:
Metabolic study on plasmatic levels of homocysteine (Hcy) in healthy women duringnormal or pathological pregnancy accompanied with coresponding levels of Hcy in amniotic fluidand foetal sera. Increased levels of Hcy - hyperhomocysteinaemia is respected as an independentrisk factor accelerating the early development of vessel damage and causing the neural tubedefects (NTD).Design: Basic study to get our own data about Hcy in Czech healthy and population at risk ofpregnant and non-pregnant women.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, 1st Faculty of Medicine, Charles University,Prague.Methods: Total homocysteine in plasma, amniotic fluid and foetal sera was estimated by chroma-tographic method with use of fluorescence detection.Results: Normal homocysteine in preclimacteric healthy nonpregnant women is: 9.7 ± 1.6 mmol/lwith evident age-dependence. In healthy climacteric women are higher levels of Hcy (correspon-ding to the men values): 11.8 ± 2,6 mmol/l. After use of hormonal contraceptives the plasmaticlevels of Hcy decrease: 7.2 ± 2.0 mmol/l. In physiological pregnancies Hcy reachs the lowest values:4.4 ± 1.7 mmol/l with any evident oscillations during pregnancy. In women in childbed period wasHcy 8.4 ± 2.1 mmol/l observed. In pathological pregnanciesare its levels slightly elevated: 6.3 ± 2.1mmol/l, most evident in placental abruptions: 7.5 ± 1.7 mmol/l. In pregnant women with susp.results of screening on M. Down only unsignificant increase of Hcy was observed: 6.12 ± 2.4 mmol/l.In amnial fluids of healthy pregnant women are levels of Hcy are quite low: 4.1 ± 1.2 mmol/l withany oscillations during pregnancy. In foetal sera of pregnancies at risk (NTD, susp., trisomy,inborn errors of metabolism): 3.6 ± 1.4 mmol/l of Hcy was detected. The foetoplacental quotient forHcy is 0.62.Conclusion: Average values for Hcy were established in physiological as well as in pathologicalpregnancies and till now only limited diagnostic significance has been observed. The hyperhomo-cysteinaemia mentioned in previous papers was not in NTD observed because our pregnantpatients were regularly supplemented with all critical vitamins (folate, B6 , B12 ).

Key words:
homocysteine, homocysteinaemia, hyperhomocysteinaemia, folate embryopathy, riskpregnancy, neural tube defects

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account