Termination of 128 Pregnancies in the 2nd Trimesterof Pregnancy by Administration of prostaglandin15 Methyl F2alpha


Ukončení 128 těhotenství ve II. trimestrugravidity aplikací prostaglandinu 15 metylF2alfa

Cíl:
Cílem naší práce je kritická analýza našeho standardního protokolu ukončení těhotenství veII. trimestru.Typ studie: Prospektivní nerandomizovaná studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha.Metodika: K indukci abortu ve II. trimestru gravidity jsme používali carboprost, 15-methyl-pros-taglandin F2alfa, který jsme aplikovali jednorázově intraamniálně v celkové dávce 500 mikrogra-mů. Intracervikálně jsme současně aplikovali dinoprostonum (prostaglandin E2) ve formě gelu 0,5mg. Při nástupu děložních kontrakcí jsme potrat vedli v peridurální analgezii. Sledovali jsmedobu trvání indukce, její závislost na indikaci a gestačním týdnu. Registrovali jsme druh a početkomplikací.Výsledky: Od října 1998 do ledna 2000 jsme intraamniální aplikací prostaglandinu PG ukončili 128těhotenství. Po jedné intraamniální aplikaci do 24 hodin potratilo 67,2 % těhotných. Dvakrát jsmeaplikaci opakovali u 32,8 % žen. Průměrná doba indukce, tj. interval mezi aplikací a potratemplodu byla 28 hodin. Statisticky významnou závislost délky indukce na indikaci či gestačnímtýdnu jsme neprokázali. Zaznamenali jsme následující komplikace - větší krevní ztráta s nutnostípodání transfuze ve 4 případech, rezidua post abortum ve 3 případech, 3krát postpunkční cefaleapo PDA, po jednom případě: perforace dělohy při revizi dutiny děložní, sectio minor pro krvácení,hemorhagie a septický šok, flebotrombóza.Závěr: Ve všech případech jsme dosáhli terapeutického efektu. Jeden případ sectio minor bylv důsledku akutního krvácení v průběhu potratu. Námi používaná metoda splňuje svou bezpeč-ností, rychlostí, psychickou únosností a minimálním rizikem vedlejších účinků nároky kladené nametody užívané k ukončení těhotenství v II. trimestru. Nevýhodou je cena preparátu a potřebaopakování intraamniální aplikace u 32,8 % případů.

Klíčová slova:
ukončení gravidity, prostaglandiny, II. trimestr


Authors: T. Fait ;  P. Calda ;  Z. Žižka;  D. Pavlišta;  H. Hrušková;  J. Živný
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Published in: Ceska Gynekol 2000; (6): 451-455
Category:

Overview

Objective:
The critical analysis of the authors’ standard protocol of termination of pregnancyduring the second trimester.Design: The prospective nonrandomised study.Setting: Department of Gynecology and Obstetrics, 1 th Faculty of Medicine, Prague.Methods: We used a synthetic prostaglandin analog carboprost, 15-methyl-prostaglandin F2alphafor induction of abortion during second trimester. It was administered in a single dose 500 mikro-grams. It was given into the amniotic cavity through the transabdominal puncture. At the sametime dinoprostonum gel (0.5 mg) was given into vagine. Peridural analgesia has used since begin-ning of contractions. We investigated indication, mean period of induction, correlation betweenthe period and indication and week of pregnancy so as a type and number of complication.Results: From October 1998 till January 2000 128 pregnancy were terminated by intraamnioticprostaglandins administration. After a single administration 67.2% of women aborted within 24hours. In 32.8% the intraamniotic administration was repeated twice. The mean induction period,i.e. the interval between the administration and abortion of the foetus was 28 hours. We didn’tdetect a correlation between the period of induction and the week of gestation or indication.Complications: A major blood loss replaced by transfusion of erythrocyte mass at 4 cases, a restin uterus at 3 cases, once perforation of uterus during revision ot the uterine cavity, once sectiominor for bleeding, once major bleeding conjoined with septic shock, once phlebotrombosis andat three headache (in connection with peridural analgesia).Conclusion: The therapeutic effect was achieved in all instances. One case of sectio minor wasconnected with strong vaginal bleeding. The method fulfils condition for second-trimester termi-nation of pregnancy - must be safe, rapid, psychologically feasible and associated with a minimalrisk of long-term consequences. The disadvantage of the method is the price of prostaglandinsand necessity to repeat administration in 32.8% of patients.

Key words:
termination of pregnancy, prostaglandins, second trimester

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account