Meconium and Its Significance


Mekonium a jeho význam

Cíl práce:
Shrnutí významu mekonia a jeho působení na výskyt perinatální infekce.Typ studie: Přehledný článek.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN v Plzni, Čapkovo náměstí 1,307 08 Plzeň.Metoda: Incidence mekoniem zkalené plodové vody se udává mezi 7 - 22 %. Patofyziologie přítom-nosti mekonia v plodové vodě je stále nedostatečně objasněna, mekonium je pod hormonálníma nervovým vlivem. Přítomnost mekonia v plodové vodě byla vždy považována za rizikový faktorpro další vývoj plodu a novorozence. Souhrnný článek je dále rozdělen do tří kapitol. (II. Mekoni-um a mekoniový aspirační syndrom, III. Mekonium a postnatální neurologický handicap).Výsledky a závěr: První kapitola zpracovává vliv mekonia na výskyt perinatální infekce: intraam-niální infekci/chorioamnionitis, puerperální endometritis, infekci rány po císařském řezu a neo-natální infekci. Incidence klinické chorioamnionitis je v přítomnosti mekonia 15% ve srovnání se3 % u kontrol. Výskyt poporodní endometritis je 10% ve srovnání se 3 % v normální populaci. Jsouzmíněny dva hlavní mechanismy vzniku (či koincidence) intraamniální infekce při přítomnostimekonia. 1) Infekce může působit mekoniovou pasáž. 2A) Změna poměru Zn/P v amniové tekutiněpři přítomnosti mekonia může podporovat bakteriální růst. 2B) Mekonium přichycené na stěnumakrofágů či absorbované fagocytózou může zhoršit buněčnou imunitní odpověď. V závěru jediskutována antibiotická profylaxe.

Klíčová slova:
mekonium, perinatální infekce


Authors: V. Kališ;  J. Turek;  A. Hudec;  P. Rokyta;  Z. Rokyta;  B. Mejchar
Authors‘ workplace: Gynek. -porod. klinika LF UK a FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2000; (6): 477-482
Category:

Overview

Objective:
A review of meconium patophysiology and its contribution to the incidence of perinatalinfection.Design: Review article.Setting: Department of Gynaecology and Obstetrics, Charles University and Faculty HospitalPlzeň, Czech Republic.Method: The reported incidence of meconium-stained amniotic fluid varies between 7 and 22 %.The patophysiology of the presence of meconium in the amniotic fluid is not sufficiently explai-ned. Meconium in fetal bowels is under hormonal and neurol control. The presence of the meconi-um-stained amniotic fluid was always considered to be a potential risk for the fetal and neonatalwell-being. The review is further divided in to three chapters. (II. Meconium and meconiumaspiration syndrome, III. Meconium and postnatal neurological handicap).Results and conclusion: The first chapter on deals with meconium risk in the development ofperinatal infection: intraamniotic infection/chorioamnionitis, postnatal endometritis, infection ofthe abdominal wound after Caesarean and neonatal infection. The incidence of clinical chorioam-nionitis is 15% with the presence of meconium compared to 3% in controls. The incidence ofpuerperal endometritis is 10% in comparison to 3% under normal conditions. Two main mecha-nisms of development (or coincidence) of intraamniotic infection in the presence of meconiumexist. 1) Infection may be a cause of meconium passage. 2A) Alteration of Zn/P ratio in the amnio-tic fluid can promote bacterial growth. 2B) Meconium attached to macrophages or absorbed byphagocytosis can impair cellular immune response. The antibiotic prophylaxis is discussed.

Key words:
meconium, perinatal infection

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account