Non-invasive Screening Examination of GenitalChlamydiosis in Brno Adolescents


Neinvazivní screeningové vyšetřenígenitální chlamydiózy adolescentů městaBrna*

Cíl studie:
Uskutečnit screeningové vyšetření genitální chlamydiózy adolescentů v městě Brně,jako první akci toho druhu v České republice. Získané výsledky uplatnit jako podklad pro dopo-ručení k provádění obdobných akcí na vyšší (celostátní) úrovni.Typ studie: Prospektivní epidemiologická studie, jejímž cílem je prevence genitální chlamydiózy.Název a sídlo pracovišť: Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno; Ústav klinické biochemie1. LF UK a VFN Praha; Zdravotní odbor Magistrátu města Brna; Bioplus s.r.o. Brno; KHS Brno;FN Brno.Metodika: Jako probandi byli zvoleni studující středních zdravotnických škol v Brně (337 dívek,15 chlapců) starších 18 roků. Ze sedimentu prvního proudu moči každého z probandů byla prove-dena detekce C. trachomatis za použití přímé imunofluorescenční reakce, ELISA reakce a ligázo-vé řetězové reakce.Výsledky: Z celkového počtu 352 probandů reagovalo 31 (8,8 %). U těchto 31 reagentů byla přímáimunofluorescence pozitivní 11krát (35,5 %), suspektní 3krát (9,6 %), ELISA reakce byla pozitivní9krát (23,0 %), suspektní 8krát (25,8 %) a ligázová reakce byla pozitivní 3krát (16,6 %). Celkováprevalence 8,8 % převyšuje celoevropský průměr (3,9 %).Závěr: Ve městě Brně byla provedena jako první v ČR screeningová akce za účelem zjištěníprevalence chlamydiové genitální infekce. Bylo vyšetřeno celkem 352 probandů (337 dívek, 15chlapců) kolem 18 roků. Chlamydia trachomatis byla prokazována v močovém sedimentu reakcíELISA, ligázovou řetězovou reakcí a přímou imunofluorescenční reakcí. Zjištěná prevalence je8,8 % (celoevropský průměr 3,9 %).

Klíčová slova:
C. trachomatis, neinvazivní screening


Authors: L. Pospíšil 1;  R. Buček 4;  I. Diblíková 1;  M. Dražďáková 2;  Z. Medková 4;  M. Pejčoch 5
Authors‘ workplace: Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno, ředitel prof. MVDr. K. Hruška, CSc. 2 Ústav klinické biochemie 1. LF UK a VFN, přednosta doc. MUDr. T. Zima, DrSc. 3 Zdravotní odbor Magistrátu města Brna, vedoucí MUDr. Z. Prosková 4 Bioplus, s. r. o., Brno, ř
Published in: Ceska Gynekol 2000; (6): 413-416
Category:

Overview

Objective:
To run a screening for genital chlamydiosis in adolescents living in the town Brno asthe first action of this type in the Czech Republic and to use the results of the screening for theelaboration of recommendations for running similar actions on the national scale.Design: Prospective epidemiological study.Setting: Veterinary Research Institute, Brno; Institute of Clinical Biochemistry, 1 st Faculty ofMedicine, Charles University and General Faculty Hospital, Prague; Section of Public Health,Municipal Authorities of Brno; Bioplus Ltd., Brno; Regional Hygienic Services, Brno; FacultyHospital Brno; with technical assistance of teachers and students of two Medical Assistant Schoolsin Brno.Methods: Students (337 females and 15 males) of two Medical Assistant Schools, older than 18years, were used as probands within the study. Sediments of the first portions of urine col lectedfrom the individual probands were tested for the presence of Chlamydia trachomatis using thedirect fluorescent test, ELISA, and the ligase chain reaction.Results: Positive reactions in any of the three tests were found in 31 of the 352 probands (8.8%).Positive and doubtful reactions in the direct fluorescent antibody test were obtained in 11 (35.5%)and 3 (9.6%) of the 31 reactors, respectively. The corresponding values for ELISA were 9 (23.0%)and 8 (25.8%), respectively, and those for the ligase chain reaction 3 (16.6%) and 3 (16.6%), respecti-vely. The overall prevalence of 8.8% is higher than the European mean.Conclusions: The first limited screening for genital Chlamydia infections in the Czech Republicwas run in Brno. Urinary samples were collected from 337 females and 15 males aged approxima-tely 18 years. The presence of Chlamydia trachomatis in the urinary sediment was demonstratedby the direct fluorescent test, ELISA, and the ligase chain reaction. The established prevalence of8.8% exceeded the European mean (3.9%).

Key words:
C. trachomatis, non-invasive screening

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account