Radical Trachelectomy in the Treatment of EarlyCervical Carcinoma


Radikální trachelektomie v léčbě časnéhocervikálního karcinomu

V současné době jsme svědky zavádění nových, méně radikálních metod v léčbě časného cervikál-ního karcinomu. Radikální trachelektomie s laparoskopickou pánevní lymfadenektomií přdstavu-jí jednu z těchto možností. Tento výkon je specifický a unikátní v tom, že nejenže přistupujek chirurgické léčbě cervikálního karcinomu akceptabilním onkologickým způsobem, ale současněmůže zachovat fertilní potenciál pacientky. Ve své podstatě tedy tento výkon představuje kom-promis mezi konizací a radikální hysterektomií. V této studii detailně analyzujeme techniku radi-kální trachelektomie na základě vlastních zkušeností, které konfrontujeme s kompletnídostupnou literaturou na toto téma.Uzavíráme, že pokud je dodržen opatrný výběr pacientek, výsledky této nové operační technikyjsou srovnatelné s výsledky klasické radikální chirurgie.

Klíčová slova:
časný cervikální karcinom, radikální hysterektomie, radikální trachelektomie, la-paroskopická pánevní lymfadenektomie, fertilita


Authors: P. Bartoš;  Z. Zelenka;  P. Popelka
Authors‘ workplace: Oddělení operační gynekologie a minimálně invazivní chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha
Published in: Ceska Gynekol 2000; (6): 437-442
Category:

Overview

In recent years a new less radical methods in the treatment of early cervical carcinoma has beenintroduced. The radical trachelectomy with laparoscopic pelvic lymphadenectomy represents oneof these options. This procedure is special in that it not only treats the cervical cancer in accept-able oncological fashion but at the same time preserves the fertility potential of the patients.Thus, this surgery represents a midway point in between conisation and radical hysterectomy.Based on our initial experience in this study the technique of radical trachelectomy is analysed indetail and at the same time the current literature on the subject is reviewed.We conclude that after careful selection of the patients this more conservative approach leads tothe same results comparable to classical radical surgery.

Key words:
early cervical carcinoma, radical hysterectomy, radical trachelectomy, laparoscopicpelvic lymphadenectomy, fertility

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account